Mult aşteptată de organizaţiile nepatrimoniale, legea economiei sociale reglementează atestarea întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie.

Legea nr. 219/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 561/2015 defineşte economia socială ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

Întreprinderile sociale acceptate prin lege pot fi societăţile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţile agricole, orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în această lege.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt în măsură, în temeiul legii, să sprijine activităţile de economie socială prin:

 • recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale prin acordarea atestatului de întreprindere socială;
 • recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale de inserţie prin acordarea mărcii sociale;
 • dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale de inserţie;
 • promovarea şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale;
 • participarea la activităţi de economie socială prin colaborare în diferite forme, potrivit legii;
 • înfiinţarea de centre de informare şi consiliere în domeniul economiei sociale.

Întreprinderea socială

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, la solicitarea persoanelor juridice în dreptăţite, pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare.

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care:

 • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
 • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti prin compartimentul pentru economie socială.

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

Întreprinderea socială de inserţie

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care:

 • are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
 • are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială.

Măsurile de acompaniament pot fi: informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în funcţie de nevoile persoanelor, precum şi alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserţiei profesionale şi sociale.

În vederea asigurării măsurilor de acompaniament, întreprinderile sociale de inserţie colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivel judeţean şi local, agenţiile de ocupare, centrele de furnizare de servicii integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru consumatorii şi consumatorii de droguri dependenţi, cu specialişti în domenii precum psihologie, asistenţă socială, adicţii, pedagogie, formare profesională, ocupare, medicină, medicina muncii, economie socială.

Marca socială

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale care cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu. Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

Procedurile de certificare şi acordare a mărcii sociale, a elementului specific de identitate vizuală, procedurile privind întocmirea Raportului social anual privind activitatea desfăşurată, precum şi condiţiile de suspendare, retragere sau anulare a mărcii sociale se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Finanţarea întreprinderilor sociale de inserţie

Întreprinderile sociale de inserţie pot participa la ofertele de achiziţii publice, cu condiţii însă speciale, prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social, care trebuie realizate de operatorii economici pentru îndeplinirea contractului.

Potrivit legii, întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale:

 • atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială;
 • sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;
 • sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;
 • alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii.

Întreprinderile sociale de inserţie, care angajează tineri cu risc de marginalizare socială sunt considerate angajatori de inserţie şi beneficiază de facilităţile prevăzute de Legea nr. 76/2002 pentru această categorie de angajatori.

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de măsuri de sprijin, de natura ajutorului de stat, ce vor fi aprobate prin acte specifice, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în materie de ajutor de stat.

Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia anual de programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale.

Norme metodologice de aplicare a legii  

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va elabora normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Ai nevoie de Legea nr. 219/2015 privind economia socială? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here