Avem în vedere modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 488/2016. 

În cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru o singură operaţiune de dare în plată NU se datorează impozitul prevăzut în cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

Scutirea se aplică atât debitorului, cât şi codebitorilor, coplătitorilor, garanţilor personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operaţiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora.

De reţinut că toţi cei care au calitatea de parte beneficiază de scutire o singură dată, pentru prima operaţiune de dare în plată, indiferent de calitatea pe care acestea o au într-o altă operaţiune de dare în plată efectuată în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016.

Pentru identificarea primei operaţiuni de dare în plată, se înfiinţează la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată (RNNEADP) în care se înscriu actele autentificate de notarul public şi hotărârile judecătoreşti de dare în plată emise.

Calea notarială. În cazul în care darea în plată pentru care se solicită scutirea de impozit la transfer se face prin notarul public, se solicită acestuia un certificat eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN – Infonot)  care să ateste faptul că nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată până la data autentificării actului cerut.

În cazul în care solicitarea se face pe cale judecătorească, persoanele parte au obligaţia transmiterii unui exemplar al hotărârii judecătoreşti definitive la CNARNN, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, în vederea înregistrării acesteia în RNNEADP. De asemenea, se depune o cerere la organul fiscal competent, în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, sub sancţiunea decăderii, la care să anexeze certificatul eliberat de CNARNN, din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă s-a înregistrat în RNNEADP şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată  până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti.

ATENŢIE: Un articol distinct prevede că persoanele fizice care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au efectuat darea în plată în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 beneficiază de scutire o singură dată, pentru prima operaţiune de dare în plată efectuată după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv după 30 iunie 2016. 

Soluţiile fiscale pentru dosare în derulare

  • în cazul în care decizia de impunere nu a fost emisă sau nu a fost comunicată până la data depunerii cererii, decizia de impunere nu se mai emite sau, după caz, nu se mai comunică;
  • în cazul în care decizia de impunere a fost emisă şi comunicată contribuabilului, impozitul si accesoriile aferente acestora, neachitate până la 30 iunie, se anulează, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului.

Organul fiscal nu începe sau suspendă executarea silită a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal atunci când contribuabilul a notificat organul fiscal.

Obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal datorate la 30 iunie şi stinse, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive se restituie la cererea contribuabilului adresată organului fiscal competent

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here