17 August, 2017

Ce reţinem despre eşalonările la plată în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic?

În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate aproba eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante, pe o perioadă de cel mult 12 luni, potrivit dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 127/2013, în vigoare din 8 martie a.c. Citiţi mai jos în ce condiţii.

Ordonanţa de urgenţă nr.127/2013 modifică şi completează o serie de acte normative, dispoziţiile enunţate în titlul acestui material făcând obiectul amendamentelor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 200/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

În sensul articolului special, introdus în reglementarea de bază, este considerat ca având risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii de reeşalonare, îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

- niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu a deţinut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanşată procedura insolvenţei şi la care au rămas obligaţii fiscale neachitate;

- nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti competente;

 nu are obligaţii fiscale restante mai mari de 6 luni;

- nu a înregistrat pierderi fiscale în fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi.


Sursa foto: Lege5.ro

În cazul contribuabililor consideraţi a fi cu risc fiscal mic
, organul fiscal poate aproba eşalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, a obligaţiilor fiscale restante ale contribuabililor cu risc fiscal mic, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent;

- contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală, o garanţie în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în condiţiile dispuse de O.U.G. nr. 29/2011;

- sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 29/2011 (fără însă ca solicitantul să se afle numai în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti, având totuşi capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare.


Sursa foto: Lege5.ro

Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal).

Condiţiile dispuse prin art. 4 din O.U.G. nr. 29/2011, mai puţin condiţia inadmisibilă în scopurile de mai sus, sunt următoarele:

- să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;  

- să aibă constituită garanţia potrivit art. 9;

- să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

- să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

- să nu li se fi stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Sursa foto: Lege5.ro

Cererea depusă
în vederea obţinerii eşalonării la plată a a obligaţiilor fiscale restante se soluţionează de organul fiscal competent în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data comunicării certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal competent şi data depunerii garanţiei de către contribuabil.

Contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au obligaţii fiscale restante pot solicita eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale declarate, precum şi a obligaţiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere şi pentru care nu s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, după caz.

Reglementarea din Codul de procedură fiscală stabileşte că, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Sursa foto: Lege5.ro

Prevederile privind eşalonarea la plată se aplică şi cererilor de acordare a eşalonărilor la plată în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă nr. 12/2013, respectiv data de 8 martie 2013.

Potrivit dispoziţiilor finale din aceeaşi ordonanţa de modificare, contribuabilii ale căror cereri de eşalonare la plată au fost respinse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot depune o nouă cerere de acordare a eşalonării la plată după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Actele normative care reglementează aspectele prezentate mai sus pot fi consultate integral şi gratuit pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Dede
  martie 29 2013

  Si daca depasesc alea 12 luni si nu pot sa platesc? Ce patesc?

  • Răspunde
   martie 29 2013

   Probabil ce se întâmplă de obicei atunci când există orice fel de datorie neachitată la termenele stabilite: vei fi penalizat în funcţie de durata întârzierii plăţii.

Scrie un comentariu