Recent, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a suferit noi modificări şi completări din care vă propunem câteva repere de interes general. Legea de modificare nr. 177/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 484/2015 şi este în vigoare din data de 5 iulie.

Tipuri de construcţii şi instalaţiile aferente

În noua redactare, prevederile legii se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

Sunt aduse precizări şi în ce priveşte instalaţiile, acestea cuprinzând instalaţiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilaţie, de climatizare/condiţionare aer, de alimentare cu apă şi de canalizare, exclusiv instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construcţiilor.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 177/2015  asupra Legii nr. 10/1995 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

constructii_2015
Sursa foto: Lege5.ro

Cerinţele fundamentale pentru obţinerea unor construcţii de calitate

Detaliate prin refentele amendamente, cerinţele se stabilesc pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, prin regulamente şi reglementări tehnice în construcţii, obligaţiile de aplicare, în toate etapele menţionate, revin tuturor factorilor implicaţi: investitori, proprietari, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii.

Sunt stabilite şi activităţile cuprinse în sistemul calităţii în construcţii:

 • reglementarea în construcţii;
 • certificarea performanţei şi a conformităţii produselor pentru construcţii;
 • agrementul tehnic în construcţii;
 • verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor;
 • verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi auditul energetic al clădirilor;
 • managementul calităţii în construcţii;
 • acreditarea şi/sau autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
 • activitatea metrologică în construcţii;
 • recepţia construcţiilor;
 • urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii la construcţiile existente, precum şi postutilizarea construcţiilor;
 • exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii;
 • atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii.

Verificarea proiectelor de către specialişti

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.

Prin lege se interzice utilizarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie, neverificate.

Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.

Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor se efectuează de către experţi tehnici atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi.

Cartea tehnică a construcţiei

Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.

Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia, documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei, se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, astfel: documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea lucrărilor, iar documentaţia privind recepţia, precum şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei la recepţia finală a lucrărilor de construcţii.

Obligaţiile proprietarilor. Aceştia au obligaţia să păstreze şi să completeze la zi documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra acestora. Prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator şi utilizator. În cazul asociaţiei de proprietari, cartea tehnică a construcţiei se păstrează şi se completează la zi de către administrator. La înstrăinarea construcţiei, cartea tehnică se predă noului proprietar.

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor fundamentale.

Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modificare, extindere, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea în condiţiile legii a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.

Cine nu este supus controlului ?

Prin excepţie, NU se supun controlului de stat al calităţii în construcţii, exercitat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii şi lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire, potrivit legii.

Contravenţii

Au fost modificate dispoziţiile şi cuantumurile amenzilor, pe tipuri de contravenţii, prevăzute în art. 31 din lege.   

Odată cu aplicarea amenzii, poate dispune prin ordin al ministrului MDRAP, ca sancţiune complementară, suspendarea dreptului de practică al specialiştilor atestaţi care desfăşoară activitate în construcţii, pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, proporţional cu nivelul amenzii aplicate şi în funcţie de natura şi gravitatea faptei.

De asemenea, Inspectoratul de Stat în Construcţii poate dispune ca sancţiune complementară, odată cu aplicarea amenzii suspendarea dreptului de practică al specialiştilor autorizaţi care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, proporţional cu nivelul amenzii aplicate şi în funcţie de natura şi gravitatea faptei, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Sancţiunile contravenţionale se aplică atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

Viramentele către I.S.C.

Dacă, anterior, investitorii sau proprietarii erau obligaţi să vireze lunar către I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor, în noua sa formă legea prevede obligaţia celor de mai sus de a vira o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea autorizată, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcţiilor noi şi a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, cu excepţia investitorilor/proprietarilor care realizează lucrări de intervenţie pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.

Virarea se face jumătate la data transmiterii la I.S.C. a înştiinţării privind data începerii lucrărilor autorizate, iar restul la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Întârzierea la plată se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere.  

Ai nevoie de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here