În Monitorul Oficial nr. 91 din 13.02.2013 a fos publicat Ordinul MFP nr. 161 din 8 Februarie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.

Prin OUG nr. 3/2013, autoritățile publice locale au obligația să reducă cu 85% arieratele aflate în sold la data de 31 ianuarie 2013.

Una din sursele de finanțare a acestor arierate este alocarea de către Ministerul finanțelor publice a unei sume de 800.000.000 lei, din care se vor acorda împrumuturi către unitățile administrativ teritoriale interesate.

Împrumuturile pot fi solicitate până pe data de 29 martie 2013, iar perioada maximă de rambursare este de 5 ani.

Prezentul ordin adoptă metodologia de alocare a acestor împrumuturi.

Împrumuturile pot fi contractate numai după obținerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Împrumuturile pot fi accesate numai dacă limita de îndatorare nu depășește 70%.

Autoritățile publice locale depun documentațiile necesare obținerii împrumuturilor la Direcțiile generale ale finanțelor publice, ale județului sau sectorului la care sunt arondate.

Direcțiile generale ale finanțelor publice înregistrează documentațiile în ordinea depunerii acestora, iar dacă constată corectitudinea întocmirii documentelor transmise de autoritățile locale, înaintează către Ministerul finanțelor publice solicitările de împrumut.

Ce documente trebuie să depună o autoritate publică locală pentru a obține un împrumut?

Se vor depune următoarele documente:

– cerere pentru autorizarea împrumutului, semnată de ordonatorul principal de credite, conform modelului din ordin;

– situația arieratelor înregistrate în evidența contabilă, conform modelului din ordin;

– calculul gradului de îndatorare;

– serviciul datoriei publice locale pe perioada decontării împrumutului;

– declarație pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind contractele și rambursările;

– hotărârea autorității deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului;

– adresa din partea unității de trezorerie a statului prin care se deschide un cont aferent împrumutului;

– copii de pe angajamentele de plată datorate către furnizori, cum ar fi contracte, comenzi, copii ale facturilor către furnizori, stampilate și certificate conform cu originalul;

– valoarea actualizată a obligațiilor facturate, ce vor cuprinde debit și eventuale majorări/penalități de întârziere.

După verificarea acestor documente de către Direcțiile finanțelor publice județene, se înaintează documentația către Ministerul finanțelor publice, în vederea aprobării împrumutului de către comisia de autorizare.

Comisia de autorizare verifică încadrarea în bugetul maxim alocat la nivelul țării pentru împrumuturi, verifică serviciul public al datoriei unității locale și are dreptul să aprobe împrumutul pe suma solicitată sau pe o sumă mai mică.

Această comisie propune draftul convenției de împrumut, iar după semnarea convenției de împrumut, Ministerul finanțelor publice dispune virarea sumelor în conturile de la trezorerie.

Actul normativ dispune și procedura de utilizare a împrumuturilor și plată a arieratelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here