În caz că ajungeţi în situaţia de a apela la recuperatori de credite e bine de ştiut ce anume raportări trebuie să facă aceştia din urmă. Astfel de informaţii vă pot fi de ajutor pentru a verifica activitatea lor anterioară declarată. 

Un recent Ordin al preşedintelului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) stabileşte documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperare creanţe. Ordinul nr. 1/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 33/2017. 

Reglementări legale

Actul normativ de bază este Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 727/2016 şi care priveşte contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

Ordonanţa de urgenţă reglementează, pe lângă drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori, şi anumite cerinţe prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru înfiinţarea şi supravegherea intermediarilor de credite şi a entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, precum şi aspecte cu privire la furnizarea de servicii accesorii.

Având în vedere dezvoltarea continuă pe care activitatea de recuperare creanţe o cunoaşte şi faptul că tot mai mulţi creditori cesionează creanţe către entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, ordonanţa a creat cadrul legislativ menit să stabilească un echilibru în relaţia contractuală dintre consumatori şi entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe.

De asemenea, pentru prevenirea riscului valutar, în cazul creditelor în valută, sunt stabilite măsuri care să asigure conştientizarea de către consumatori a riscului pe care şi-l asumă, precum şi posibilitatea consumatorilor de a-şi limita expunerea la riscul ratei de schimb valutar pe durata creditului.

Expunerea de motive la ordonanţă subliniază impactul pe care îl are asupra consumatorilor, cu consecinţe la nivel social şi economic, un astfel de produs financiar, cum este un contract de credit garantat cu ipotecă, încheiat pe o perioadă îndelungată de timp şi care implică sume semnificative, în special în situaţia în care imobilul ipotecat este chiar locuinţa consumatorului. 

Înregistrarea recuperatorilor de credite

Potrivit art. 128 din O.U.G. nr. 52/2016, începând cu data de 1 ianuarie 2017 pot să desfăşoare activitatea de recuperare creanţe, numai entităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

În vederea înregistrării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, entităţile de recuperare creanţe au obligaţia de a depune următoarele documente:

 • certificatul de înregistrare, în copie certificată conform cu originalul;
 • certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii, în copie certificată conform cu originalul;
 • actul constitutiv, în copie certificată conform cu originalul;
 • dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii;
 • declaraţie pe propria răspundere, sub forma unui înscris sub semnătură privată, a administratorului/administratorilor societăţii comerciale potrivit căreia remunerarea şi motivarea personalului nu depind exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanţelor şi nici nu sunt raportate exclusiv la sumele recuperate, precum şi o copie certificată conform cu originalul a documentului intern prin care se stabilesc criteriile de remunerare şi motivare a personalului, semnat de administratorul/administratorii şi de persoanele din conducerea societăţii comerciale responsabile cu gestionarea resurselor umane;
 • succintă descriere cu privire la activitatea/activităţile desfăşurată/desfăşurate – de exemplu: activităţi de recuperare creanţe şi/sau obţinerea drepturilor asupra unor debite scadente.

Entităţile de recuperare creanţe care, la 30 septembrie 2016, data intrării în vigoare a OUG nr. 52/2016 sau, după caz, la data înaintării cererii de înregistrare, desfăşurau activităţi de profil sunt obligaţi să transmită Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, odată cu cererea de înregistrare, următoarele informaţii:

 • numărul total de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe şi/sau, după caz, ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;
 • suma totală ce ar trebui recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente – cazuri în curs de derulare;
 • numărul de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor în numele cărora desfăşoară aceste activităţi;
 • numărul de cazuri aflate în curs de derulare şi suma ce ar trebui recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor de la care s-au obţinut drepturile scadente.

După înregistrare, toate entităţile de recuperare creanţe sunt obligate să transmită la ANPC, în perioada 1 ianuarie – 1 martie, raportări anuale care cuprind:

 • numărul total de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe şi/sau, după caz, ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;
 • suma totală recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;
 • numărul de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor în numele cărora desfăşoară aceste activităţi;
 • numărul de cazuri derulate în anul anterior şi suma recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor de la care s-au obţinut drepturile scadente. 

Încă un sfat: înainte de a demara contractul cu recuperatorul de credite, verificaţi statutul juridic al acestuia. Potrivit ordonanţei de urgenţă, entitatea care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, alta decât creditorul, are un capital social minim subscris şi vărsat ce nu poate fi mai mic de 500.000 lei şi desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi/sau obţine drepturile rezultate din contractele de credit neperformante, pentru care creditorul a declarat scadenţa anticipată ori a iniţiat procedura executării silite a consumatorului. 

Ai nevoie de OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here