Prevăzut de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, planul de rambursare este prevăzut să rezolve raporturile dintre datornic şi creditorii săi, ţinând cont de cheltuilile obligatorii ale debitorului, inclusiv cele legate de locuinţa acestuia.

Legea va intra în vigoare la intră în vigoare la 6 luni calculat de la data de 26 iunie, când a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 464/2015.

Înainte însă de a ajunge la planul de rambursare, se întocmeşte tabelul de creanţe, cu o procedură în caz de eventuale contestaţii; după rămânerea definitivă, tabelul de datorii este comunicat atât creditorilor cât şi debitorului, de către administratorul procedurii care îl depune la comisia de insolvenţă.

Planul de rambursare a datoriilor

În termen de 30 de zile de la notificarea creditorilor, debitorul, împreună cu administratorul procedurii, elaborează un plan de rambursare a datoriilor. În planul de rambursare a datoriilor se includ:

 • motivele care au condus la ajungerea în stare de insolvenţă;
 • tabelul definitiv de creanţe;
 • cotitatea salariului sau a altor venituri ale debitorului destinate acoperirii pasivului;
 • lista bunurilor, inclusiv a bunurilor grevate de cauze de preferinţă, a căror valorificare se propune pentru acoperirea pasivului şi valoarea de piaţă a acestora; dacă este cazul, propunerea de partaj a bunurilor pe care debitorul le deţine în devălmăşie sau coproprietate;
 • lista creanţelor al căror titular este debitorul şi data scadenţei acestora;
 • cota de acoperire a creanţelor prin planul de rambursare;
 • măsuri privind locuinţa familiei;
 • măsuri pentru asigurarea plăţii creanţelor curente;
 • orice alte măsuri pentru redresarea situaţiei financiare a debitorului, precum: denunţarea unor contracte, obligaţii asumate de debitor pentru majorarea veniturilor destinate acoperirii pasivului, cum ar fi reorientarea profesională sau reangajarea, constituirea de garanţii suplimentare.

În ce priveşte cota de acoperire a creanţelor prin planul de rambursare, aceasta trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie superioară cotei de acoperire ce ar putea fi obţinută de creditori în procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active;
 • să fie superioară valorii bunurilor urmăribile ale debitorului, reprezentată ca procent din totalul valoric al bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului.

Pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului, comisia de insolvenţă, la cererea administratorului procedurii, poate dispune, atunci când consideră necesar, efectuarea unei expertize. Această expertiză este efectuată prin corpul propriu de experţi.

Atenţie! În planul de rambursare nu pot fi reduse sau eşalonate obligaţiile legale sau convenţionale de întreţinere (ultimele neputând depăşi un prag de 5 salarii medii pe an) şi nici obligaţiile rezultate din atragerea răspunderii penale şi contravenţionale.

Durata de executare a planului este de maximum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor. Debitorul şi creditorii săi pot prevedea în plan şi posibilitatea prelungirii executării cu cel mult 12 luni, în condiţiile stabilite în plan.

Planul, însoţit de o evaluare, elaborată de comisia de insolvenţă, cu privire la fezabilitatea acestuia, se notifică creditorilor cunoscuţi.

Locuinţa familiei

Administratorul procedurii analizează situaţia locativă a debitorului şi propune, prin planul de rambursare, măsurile privind locuinţa familiei pe durata procedurii. În acest scop, administratorul procedurii evaluează cel puţin următoarele aspecte:

 • costurile pe care le-ar suporta debitorul dacă ar rămâne în imobilul locuinţă a familiei, cum ar fi cuantumul chiriei sau al ratei de plată pentru creditul ipotecar, cuantumul primelor de asigurare a imobilului, cuantumul impozitului pe proprietate, cheltuielile de întreţinere a imobilului ş.a.;
 • nevoile de locuit ale debitorului şi ale familiei sale şi în considerarea acestora, costurile pe care le-ar implica o soluţie locativă alternativă;
 • veniturile debitorului şi capacitatea altor persoane care locuiesc împreună cu debitorul de a contribui la cheltuielile legate de locuinţa familiei;
 • în cazul în care asupra imobilului cu destinaţie de locuinţă a familiei este constituită o cauză de preferinţă, cuantumul creanţei ce beneficiază de această cauză de preferinţă.

O situaţie mai grea este atunci când prin planul de rambursare se stabileşte că imobilul locuinţă a familiei urmează să fie valorificat pentru acoperirea pasivului. Pentru o asemenea situaţie, legea prevede câteva soluţii posibile. Astfel, debitorul va putea rămâne în imobil până la valorificare, dar nu mai mult de 6 luni de la data prevăzută în plan pentru valorificare, dacă nu se convine un termen mai favorabil prin plan.

Dacă modalitatea de valorificare este darea în plată, care operează înaintea expirării termenului de 6 luni de la data prevăzută în plan pentru valorificare, debitorul va putea rămâne în imobil până la împlinirea acestui termen, cu achitarea unei chirii în cuantumul stabilit de comisia de insolvenţă.

Dacă valorificarea, prin orice modalitate prevăzută de lege (mai puţin situaţia de mai sus în care urmează să se facă darea în plată), operează înaintea curgerii termenului de 6 luni de la data prevăzută în plan pentru valorificare, debitorul va putea rămâne în imobil până la împlinirea acestui termen, cu achitarea unei chirii în cuantumul stabilit de comisia de insolvenţă;

Legea mai are în vedere şi situaţia în care, după valorificarea bunului, debitorul are un drept de preferinţă la încheierea unui contract de închiriere a imobilului sau a unei părţi din acesta, la un cuantum al chiriei stabilit în condiţiile pieţei.

Concilierea asupra planului de rambursare

În termen de 30 de zile de la notificarea creditorilor, administratorul procedurii invită creditorii şi debitorul la conciliere asupra planului de rambursare, în cadrul căreia asistă debitorul şi creditorii acestuia pentru a se ajunge la un acord.

Ai nevoie de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

 comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here