OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost completată, recent, rezultând că aparatul de inspecție economico-financiară din MFP va controla fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de aceste entităţi de la bugetul general consolidat al statului. Completarea a fost adusă prin Ordonanţa nr. 18/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 755/2018. 

Prin OG nr. 18/2018, controlul prin aparatul de inspecţie economic-financiară al MFP se extinde şi la beneficiarii sponsorizărilor și mecenatelor, precum şi la redirecţionarea procentelor din impozitul pe venit.

În materialul de faţă ne limităm să prezentăm în ce constă controlul la care se pot aştepta ONG-urile din partea aparatului de control din Ministerul Finanţelor Publice, în temeiul reglementărilor de organizare şi funcţionare ale acestui organ, date prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011.   

Atribuţii. Organele de inspecție economico-financiară au dreptul:

● să aibă acces neîngrădit la registre, evidențe, documente, alte înscrisuri și să solicite copii certificate după acestea, necesare inspecției economico-financiare;

● să efectueze controale în spații și în orice alte incinte în care se desfășoară activitatea, în prezența reprezentantului legal al operatorului economic sau a unei persoane desemnate de acesta;

● să beneficieze din partea operatorilor economici controlați de spații de lucru adecvate și acces logistic corespunzător, necesare bunei desfășurări a inspecției economico-financiare, în condițiile în care există astfel de facilități;

● să solicite informații și explicații, verbale și/sau în scris, în legătură cu obiectul inspecției economico-financiare de la persoanele prevăzute la art. 18;

● să solicite prezența reprezentantului legal al operatorului economic controlat sau a altei persoane împuternicite la sediul organului de inspecție economico-financiară; odată cu solicitarea, după caz, se vor indica și documentele pe care acesta este obligat să le prezinte;

● să stabilească obligațiile prevăzute de lege în cadrul termenului de prescripție prevăzut la art. 9 în sarcina operatorilor economici supuși inspecției economico-financiare;

● să solicite efectuarea de expertize sau alte tipuri de controale specializate necesare finalizării acțiunii de inspecție economico-financiară. Expertizele fac parte din activitatea de documentare și fundamentare a raportului de inspecție economico-financiară;

● să solicite altor autorități publice furnizarea de informații și documente care au legătură cu operatorul economic supus inspecției economico-financiare;

● să verifice modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actul administrativ financiar;

● să sesizeze organele de urmărire penală la constatarea unor fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală;

● să efectueze acțiuni de documentare, analiză și urmărire a implementării unor reglementări la operatorii economici. 

Prescripţia. Dreptul organului de inspecție economico-financiară de a stabili obligații în sarcina operatorilor economici se prescrie în termen de 5 ani de la încheierea exercițiului financiar, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. De precizat că:

● termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor exercițiului financiar încheiat.

● dreptul de a stabili obligații, după caz, în sarcina operatorilor economici controlați se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. În acest caz, termenul curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

● inspecția economico-financiară se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații în sarcina operatorilor economici. 

Suspendarea termenului de prescripţie.

● Termenele de prescriţie se întrerup și se suspendă în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune potrivit dreptului civil sau penal, după caz.

● De asemenea, termenul de prescripție a dreptului de a stabili obligațiile prevăzute de lege în sarcina operatorilor economici controlați se suspendă pe perioada cuprinsă între momentul începerii inspecției economico-financiare și momentul emiterii dispoziției obligatorii. 

Perioada supusă inspecției economico-financiare începe de la sfârșitul perioadei precedentei verificări de aceeași natură și cu aceleași obiective. În situația în care operatorul economic a fost supus unei verificări de către Curtea de Conturi, obiectivele avute în vedere de auditorul public extern nu mai pot fi supuse inspecției economico-financiare.

DE REŢINUT! În situația în care se constată abateri de la legalitate, care provin din exercițiile financiare anterioare celor verificate și care nu au făcut obiectul unui control anterior, perioada supusă inspecției economico-financiare se poate extinde și asupra acestora, în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații în sarcina operatorilor economici. 

Verificarea solicitărilor de la autorități publice adresate Ministerului Finanțelor Publice se efectuează, potrivit competențelor legale, dacă acestea nu au făcut obiectul unor controale anterioare. 

Selectarea operatorilor economici care urmează a fi supuși inspecției economico-financiare este efectuată de către organul de inspecție economico-financiară competent, pe baza criteriilor de selecție stabilite prin norme metodologice.

Pregătirea şi realizarea inspecţiei include:

● comunicarea avizului de inspecție economico-financiară cu menţiunea că emiterea avizului nu este necesară: în cazul controlului documentar; în cazul unor acțiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități, potrivit legii; în cazul refacerii inspecției economico-financiare ca urmare a unei decizii de soluționare a plângerii prealabile; pentru soluționarea unor cereri ale operatorului economic; în cazul unor acțiuni de documentare, analiză și urmărire a implementării unor reglementări legale;

● desfăşurarea inspecției, de regulă, în spațiile de lucru ale operatorilor economici controlați;

● declaraţia operatorului economic, la sfârşitul inspecţiei, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția economico-financiară. În declarație se va menționa și faptul că au fost restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție de operatorul economic.

● consemnarea rezultatului inspecției, într-un raport în care se prezintă constatările inspecției economico-financiare din punct de vedere faptic și legal.

● măsurile dispuse prin dispoziție obligatorie emisă de organul de inspecție economico-financiară competent şi care se comunică operatorilor economici controlați în termen de 10 zile de la data înregistrării raportului de inspecție economico-financiară la organul de inspecție economico-financiară.

Ai nevoie de Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here