Câteva precizări şi trimiteri pe care le găsiţi mai jos sunt prilejuite de publicarea, în Monitorul oficial nr. 645/2013 din 21 octombrie, a Ordinului nr. 1009/2013 al ANCP  pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară.
Obligaţiile de plată, prin notarul public, ajung la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, de unde, mai departe, se fac venit la bugetul de stat.
Aceste obligaţii pentru servicii prestate derivă din atribuţiile Agenţiei naţionale, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată (r2) în Monitorul oficial nr. 83/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, ca servicii cu care ne întâlnim mai frecvent, Agenţia naţională are ca atribuţii:
executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări;
avizarea tehnică a expertizelor efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţională şi Ministerul Justiţiei;
înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;
 înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil.
Toate încasările Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se fac venit la bugetul de stat.
Tarifele şi încasările din servicii prestate şi din tarife stabilite conform actelor normative nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplică şi tuturor tarifelor, taxelor, precum şi onorariilor notariale percepute exclusiv în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea funciară. Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi în vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizării înregistrărilor sistematice se face de către Agenţia Naţională, din sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.
Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere şi facturiere ale acestei instituţii, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege. În vederea acoperii cheltuielilor de încasare şi virare, se percepe un comision din tarifele încasate. Chitanţierele şi facturierele sunt puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională şi sunt inscripţionate cu datele sale de identificare. Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, prin oricare dintre mijloacele prevăzute (chitanţiere, facturiere, bonuri fiscale proprii, ordine de plată ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege) sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidenţelor ţinute de biroul notarial.
Prin Ordinul MAI nr. 39/2009, publicat în Monitorul oficial nr. 253/2009, au fost aprobate tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.
Persoanele fizice şi juridice care solicită prestarea serviciilor prevăzute de ordin au obligaţia de plată a tarifelor, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora.

Scutiri de la plata tarifelor de servicii

Iată şi câteva din scutirile prevăzute în această reglementare.
prima înregistrare a imobilelor/unităţilor individuale în cazul primei înregistrări în cadastru şi cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;  

avizul de începere lucrări şi recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre/recepţie tehnică pentru aplicaţie software de transformare a coordonatelor, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă, serviciile de avizare şi recepţie a planurilor de situaţie pentru realizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru lucrările de interes public sau local, realizate la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale;

Sunt scutite de plata tarifelor prevăzute pentru prima înregistrare a imobilelor/unităţilor individuale serviciile de primă înregistrare în cadastru şi cartea funciară a imobilelor aflate în patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă;

serviciile de notare/radiere solicitate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;

serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară solicitate în regim normal sau de urgenţă de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, de unităţile sale subordonate şi de persoanele care au calitatea de angajat al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ori al unităţilor subordonate, în cazul în care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii;

serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară cu privire la imobilele construite sau reabilitate din zonele calamitate;

serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară solicitate de instanţele de judecată, organele de cercetare şi de urmărire penală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu excepţia serviciilor de: recepţie şi înfiinţare carte funciară, recepţie (nr. cadastral), înfiinţare carte funciară, drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice, drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice şi a cultelor religioase recunoscute în condiţiile legii;

 toate serviciile prestate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin oficiile teritoriale, solicitate în vederea efectuării exproprierii pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here