În cadrul articolului de faţă vă prezentăm obligaţiile fiscale care au termenul limită de depunere în data de vineri, 25 ianuarie 2013. Vom avea în vedere, de asemenea, şi categoriile de contribuabili cărora acestea se adresează, oferindu-vă, în acelaşi timp, acces la formularele propriu-zise, care trebuie predate la Fisc.

* Formularul 311

În primul rând, trebuie depusă declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat.

Conform legislaţiei în vigoare, declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se afla înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

– direct sau prin imputernicit, la registratură;

– la poştă, prin scrisoare recomandată.

Această declaraţie trebuie depusă de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează, în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Descarcă formularul 311 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2013 şi a modului de determinare a acesteia

Este vizată obligaţia de a comunica organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile cu regim mixt, pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.

* Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Categorii de contribuabili: contribuabilii cu regim mixt din punct de vedere al TVA, respectiv persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

* Plata impozitului deţinut la sursă în luna decembrie

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categoriile de contribuabili care trebuie să achite impozitul deţinut la sursă în luna precedentă sunt plătitorii de următoarele venituri:

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

– venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

– venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

– venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Mai mult, plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

* Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna decembrie

Persoanele care au această obligaţie fiscală sunt reprezentate de asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

– administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

– membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

– persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

– persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

– alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Obligativitatea se extinde în cazul oricărei persoane asigurate pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

* Formularul 094

Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent trebuie depusă de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Descarcă formularul 094 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

*  Formularul 100

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat vizează contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1., respectiv obligaţiile de plată reprezentând:

– impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice;

– impozit la ţiţeiul din producţia internă;

– impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

– impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;

– vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

– taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;

– taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3.

Atenţie! Acest formular poate fi depus şi online!

Descarcă formularul 100 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 104

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent. se depună de către persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Codul Fiscal.

Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice. Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Descarcă instrucţiunile de completare ale formularului 104! Click aici!

*  Formularul 112

Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Din categoriile de contribuabili fac parte:

–  persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

–  instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;

–  orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Descarcă formularul 112 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 208

Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent se completează de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Formularul se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Descarcă formularul 208 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 224

Vineri trebuie depusă Declaraţa privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă.

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Aceasta se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul, la:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Descarcă formularul 224 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 300

Formularul 300 reprezintă Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Consultă formularul 300 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 301

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă se completează de către contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz. Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Consultă formularul 301 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 390 VIES

Declaraţa recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Consultă formularul 390 VIES şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 394

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Consultă formularul 394 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here