20 Februarie, 2018

Ce obligaţii aveţi pentru construcţiile făcute înainte de 1 august 1991. Modificările aduse prin Legea 127/2013

Obligaţiile la care ne referim au fost introduse, în acte normative în materie, prin Legea nr. 127/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 246/2013, dată pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Atragem atenţia în cele ce urmează numai asupra obligaţiilor în domeniul construcţiilor civile, astfel cum aceste obligaţii au fost încă o dată modificate şi completate prin Legea de a aprobare a O.U.G. nr. 121/2011.

» Un prim act normativ amendat este Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările aduse la Legea nr. 50/1991 privesc dispoziţii finale şi tranzitorii ale actului normativ. Astfel, dispoziţia modificată, conţinută în alineatul (5) al articolului 37, în noua redactare, prevede:

“Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute de lege. Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale. În cazul în care construcţiile nu sunt înregistrate la autoritatea administraţiei publice locale competente, acestea se înregistrează dacă se achită impozitul aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declaraţiei fiscale, inclusiv pentru anul în curs.”

p1
Sursa foto: Lege5.ro

Într-adevăr, Legea nr. 50/1991 a suferit modificări în 2001 prin Legea nr. nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. Legea nr. 453/2001 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 431 din 1 august 2001, iar în Articolul II alin.(1) se face precizarea că “Prevederile prezentei legi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”, deci, la 31 august 2001. Semnalăm, astfel, ceea ce ni se pare a fi o inadvertenţă privind data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001.

Recenta Lege nr. 127/2013 introduce o facilitate, inserată prin Articolul II, potrivit căruia contribuabilii care depun declaraţia fiscală la autoritatea administraţiei publice locale competente potrivit prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi care efectuează plata în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu datorează obligaţii fiscale accesorii.

» Legea nr. 127/2013 aduce amendamente şi la un alt act normativ care a suferit modificări şi completări prin Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2011, în aceeaşi materie, şi anume la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 7 februarie 2013.

Pentru identitate de raţiune şi de tratament, se modifică textul din Art. 36 alin. (2) al legii, astfel că acesta are următorul cuprins: “Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale.”

p2
Sursa foto: Lege5.ro

Facem, şi aici, la fel ca la punctul de mai sus, observaţia privind data la care a intrat în vigoare Legea nr. 453/2001.

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, a mai suferit, prin Legea nr. 127/2013, şi alte modificări pe care socotim util să le semnalăm.

1. Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere şi facturiere ale acestei instituţii sau pe bonuri fiscale proprii.

2. Drepturile reale imobiliare şi promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept în legătură cu acesta, înscrise în baza unor acte juridice în care părţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea în baza unor pacte comisorii, se radiază în baza unei: a) declaraţii în formă autentică a părţilor; b) încheieri de certificare fapte, prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea părţii interesate; c) hotărâri judecătoreşti.

3. Promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real în legătură cu acesta şi actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Actele normative menţionate în articol pot fi consultate pe Lege5.ro - noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    noiembrie 3 2017

    Am depus toata documentatia cadastrala pentru eliberarea unuicertificat de edificare pentru o constructieanscrisa pe rol si plata la zi aimpozitului

Scrie un comentariu