În atenţia celor intraţi mai recent în mediul de afaceri, semnalăm aceste obligaţii, astfel cum sunt stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Sinteza de mai jos a fost prilejuită de o recentă modificare adusă la actul normativ prin Legea nr. 201/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 539/2015, în vigoare din data de 23 iulie.

Administraţia Fondului Cultural Naţional, denumită în continuare Administraţia, gestionază finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale din bugetul Fondului Cultural Naţional.

Administraţia este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Articolul 21 din ordonanţă stabileşte constituirea veniturile proprii ale Fondului Cultural Naţional şi care provin din următoarele surse:

 1. o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;
 2. o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;
 3. o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;
 4. o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din comercializarea publicaţiilor interzise spre vânzare minorilor;
 5. o cotă de 20% din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;
 6. o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor şi imaginilor autocolante, altele decât cele prevăzute la primul punct. Atenţie! Prin Legea nr. 201/2015, încadrarea de la această literă a fost modificată în sensul că din enumerarea produselor au fost eliminate “tipăriturile mixte”;
 7. o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;
 8. o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;
 9. o cotă de 2% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publică;
 10. o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri şi parcuri de distracţii;
 11. o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;
 12. o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;
 13. o cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie ale monumentelor istorice proprietate publică.

Lista conţine venituri şi din alte surse, dar care nu privesc direct operatorii economici cărora ne adresăm prin acest material.

Calcularea şi vărsarea cotelor

Modul de stabilire, vărsare şi gestionare a sumelor aferente cotelor menţionate este reglementat prin Norma metodologică privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2066/2011 (publicat în Monitorul oficial nr. 176/2011) şi care se aplică conform modificărilor aduse prin Ordinul nr. 2624/2014, în vigoare de la 29 septembrie 2014.

Din prevederile conţinute în ordonanţă reţinem:

 • cotele prevăzute la primele 12 puncte de mai sus se aplică asupra încasărilor totale realizate din activităţile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, şi se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul;
 • sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional, până la data de 15 a lunii următoare;
 • sumele reprezentând cota prevăzută la punctul 12 se reţin şi se varsă de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective;
 • declaraţia lunară privind obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional şi ordinul de plată al contribuţiei vor conţine la explicaţii şi codul obligaţiei de plată, cod ce va fi utilizat şi de administraţiile fiscale pentru fişa plătitorului.

Majorări de întârziere şi contravenţii

Neachitarea cotelor până la data de 15 a lunii următoare atrage perceperea de majorări de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative privind taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat.

Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei.

Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei.

Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Ai nevoie de OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here