21 Februarie, 2018

Ce NU poate oferi bugetul în 2012

Prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 887 din 14 decembrie a.c., a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Dacă, iniţial, ordonanţa de urgenţă se referea numai la autorizări pentru efectuarea de trageri din finanţările rambursabile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, completările aduse prin legea de aprobare privesc o serie de măsuri financiare în domeniul bugetar, pentru anul 2012.

Practic, aflăm ce NU poate oferi bugetul anului 2012, restricţii din care prezentăm sinteze informative în cele ce urmează.

● Nu se fac majorări la cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, faţă de nivelul care se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.

● NU se fac majorări la sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi la celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare şi care se menţin la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

● NU se fac majorări la cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, faţă de nivelul care se acordă pentru luna decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

● NU se aplică, pentru personalul didactic, în caz de deces, ajutorul care se acordă celor îndreptăţiţi (în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate).

● NU se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

● NU se majorează, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, faţă de  cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.

● NU se acordă salariul corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare la avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, menţinându-se încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată.

● NU se vor acorda compensări băneşti, ci numai compensarea cu timp liber corespunzător, pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru.

● NU se acordă premii şi prime de vacanţă pentru autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare.

● NU se fac modificări, faţă de nivelul din decembrie 2011, la:

- cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (Potrivit art. 10, alin. 1 din Legea nr. 285/2010, drepturile prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, s-au majorat cu 15% faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010;

- decontarea cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, pentru personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul;

- reducerea, pentru personalul didactic, cu 50%, pentru 6 călătorii pe an dus-întors, pe mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne);

- cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament (Potrivit art. 10, alin. 1 din Legea nr. 285/2010, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, s-au majorat cu 15% faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010);

● NU se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

● NU se poate depăşi nivelul fondului total de stimulente plătite în anul 2010, legat salariile de bază ale personalului din instituţiile şi autorităţile publice care beneficia de stimulente şi care se calculează prin includerea în acestea a nivelului mediu lunar al acestor drepturi plătit în anul 2010.  Prevederile nu se aplică în cazul personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care beneficiază de prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

● NU se iau în calcul drepturile incluse în salariul de bază la stabilirea indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază şi a altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare.

● NU se vor acorda stimulente din fonduri constituite de MFP pentru personalul din instituţiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuţiilor sociale din sumele aferente bugetului respectiv.

● NU se va aplica majorarea salarială (de până la 25% de clase salariale succesive faţă de clasa deţinută, la stabilirea salariilor de bază ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Codul de procedură fiscală şi art. IV din Ordonanţa Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.116/2004, cu modificările şi completările ulterioare).

● Nu se vor aplica, în 2012 (cu promisiunea că acestea se vor acorda în 2013) sporurile pentru condiţii de muncă pentru personalul prevăzut în anexele nr. I-VIII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010 se acordă şi personalului nou-încadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-au reluat activitatea în anul 2012, numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată.

 Începând cu data de 1 ianuarie 2012, acest regim al sporurilor se aplică în mod corespunzător personalului încadrat şi personalului care şi-a reluat activitatea, în anii 2010 şi 2011, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

● NU se acordă tichete de masă personalului din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii.

● NU se acordă tichete-cadou şi tichete de vacanţă personalului din instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice.

● NU se aplică, decât începând cu 1 ianuarie 2013, prevederile art.102 din Legea nr.263/2010 (privind sistemul unitar de pensii publice) potrivit cărora:

- valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent;

- în situaţia în care unul dintre indicatori, realizaţi pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.

- în situaţia în care indicatorii, realizaţi pe anul precedent, au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.

● NU se acordă, până la data de 31 decembrie 2012, cupoanele sociale în scop educaţional, conform legislaţiei în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul MMFPS.

● NU se acordă, până la începutul anului şcolar 2012-2013, finanţarea de bază pentru elevii din învăţământul primar particular acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat, liceal particular acreditat, prevăzută la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Începând cu anul şcolar 2012-2013, finanţarea de bază se asigură pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi pentru elevii din învăţământul postliceal special de stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale.

● NU se acordă indemnizaţia lunară reparatorie din Legea recunoştinţeifaţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

● NU va depăşi limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, reducerile de tarife sau, după caz, gratuităţile prevăzute prin articole, expres nominalizate în actul normativ la care ne referim, cu trimitere la următoarele acte normative:

- O.G. nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

● NU se deblochează, până la 31 decembrie 2012, posturile vacante din autorităţile şi instituţiile publice a căror finanţare se asigură: integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; integral din venituri proprii. În anul 2012, Guvernul poate aproba prin hotărâre ocuparea posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, prin excepţie de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate.

● NU se ridică interdicţia privind achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de  autoturisme, mobilier şi aparatură birotică, etc., cu detalierea cazurilor şi a actelor normative la care se face trimitere.

● NU se va aplica decât de la 1 ianuarie 2013 prevederea din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, privind preluarea atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

● NU se va aplica decât de la 1 ianuarie 2013 prevederea din Legea nr. 1/2011 privind alocarea, din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale, a cel puţin 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru finanţarea educaţiei naţionale.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu