Cuprinse în pachetul de acte normative modificate prin O.U.G. nr. 8/2014 — publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014 –, amendamentele privind eşalonările la plată privesc dobânzile, precum şi unele dispoziţii pentru contribuabilii cu risc fiscal mic.
Dispoziţiile O.U.G. nr. 8/2014 în această materie modifică reglementări din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere

Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, se datorează şi se calculează dobânzi la nivelul de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere. Reamintim că nivelul dobânzii este astfel cum prevăd dispoziţiile aceleiaşi ordonanţe de urgenţă pentru modificarea art. 120 alin. (7) din Codul de procedură fiscală. Aceste dispoziţii sunt în vigoare de la 1 martie 2014.

Ce obligaţii fiscale nu intră în acest regim. Referirile la obligaţii fiscale eşalonate la plată nu vizează pe cele prevăzute de art. 119 alin. (2) Cod proc. fiscală, potrivit căruia nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

Un nivel diferit al dobânzii datorate. Pe de altă parte, prin excepţie, nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, în situaţia în care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului.
Rămân nemodificate celelalte dispoziţii, referitoare la dobânzi şi penalităţi de întârziere, cuprinse în art. 11 din Ordonanţa privind reeşalonările la plată, şi anume:
dobânzile se datorează şi se calculează pentru fiecare rată din graficul de eşalonare la plată începând cu data emiterii deciziei de eşalonare la plată şi până la termenul de plată din grafic sau până la data achitării ratei potrivit art. 10 alin. (1) lit. c), după caz. Regula la care se face trimitere presupune să se respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare;
dobânzile datorate şi calculate în cazul achitării cu întârziere a ratei potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) se comunică prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit prevederilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, şi anume: dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare;
penalitatea de întârziere prevăzută la art. 1201 din Codul de procedură fiscală se calculează până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, cu 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

Prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic

Dispoziţiile din O.U.G. nr. 29/2011 prevăd că în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate aproba eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante, pe o perioadă de cel mult 12 luni, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prezentate în art. 161 din reglementare.
În sensul acestui articol, este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii, îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

b)
niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu a deţinut, în ultimii cinci ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanşată procedura insolvenţei şi la care au rămas obligaţii fiscale neachitate;

c)
nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti competente;

d)
nu are obligaţii fiscale restante mai mari de şase luni.

(ATENŢIE! Următoarea condiţie a fost modificată prin dispoziţiile O.U.G. nr. 8/2014e) nu a înregistrat pierderi contabile în fiecare an din ultimii trei ani consecutivi. Pierderea contabilă prevăzută de prezenta literă nu cuprinde pierderea contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 “Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste” de către contribuabilii care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;
f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înfiinţate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.

» Modificări: În caseta foto puteţi vedea forma veche (stânga) şi forma nouă (dreapta) a art. 16^1 alin. (2) lit. e) din OUG nr. 29/2011 (după modificările aduse de OUG nr. 8/2014).
modoug292011111


De când se aplică aceste dispoziţii. Potrivit art. VI din O.U.G. nr. 8/2014, aceste reglementări modificate privind contribuabilii cu risc fiscal mic  se aplică cererilor de eşalonare depuse după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, adică 28 februarie 2014.

——————————(P)——————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here