20 Februarie, 2018

Ce lucrări de investiţii trebuie notificate la “Apele Române”

De principiu, gospodărirea raţională a resurselor de apă şi protecţia acestora împotriva epuizării şi poluării, precum şi apărarea împotriva inundaţiilor şi a altor fenomene hidrometeorologice periculoase impun, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia notificării începerii execuţiei şi a punerii în funcţiune a anumitor categorii de activităţi şi lucrări executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care nu este necesar avizul de gospodărire a apelor, respectiv autorizaţia de gospodărire a apelor.

O Procedură specifică de notificare – din punctul de vedere al gospodăririi apelor – a fost aprobată, recent, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 873/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 827/2012.

Notificarea reprezintă un act de reglementare instituit de Legea apelor, eliberat de către sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie poate să execute sau să pună în funcţiune anumite categorii de lucrări şi activităţi desfăşurate pe ape sau în legătură cu acestea.

Notificarea îşi păstrează valabilitatea atât timp cât nu se modifică parametrii iniţiali care au stat la baza emiterii acesteia, dar nu mai mult de 4 ani.

În anexele la Procedură sunt detaliate:

- categoriile de lucrări şi de activităţi executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care beneficiarul sau titularul de investiţie are obligaţia să notifice începerea execuţiei, lucrări şi activităţi pentru care nu este necesar avizul de gospodărire a apelor;

- categoriile de lucrări şi de activităţi executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care beneficiarul sau titularul de investiţie are obligaţia să notifice punerea în funcţiune, şi pentru care nu este necesară autorizaţia de gospodărire a apelor.

Procedura detaliază procesul de notificare, pe etape, din care reţinem că cererea de notificare se înaintează de către beneficiarul sau de titularul de investiţie cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea execuţiei/punerii în funcţiune. Autoritatea are un termen de 10 zile de la data înregistrării cererii de notificare pentru a analiza posibilitatea de a accepta sau de a respinge realizarea/punerea în funcţiune a investiţiei propuse din punctul de vedere al gospodăririi apelor.

Notificarea se poate refuza în scris dacă prin realizarea lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor sau prin desfăşurarea activităţilor propuse se contravine prevederilor legale sau se consideră că se produc:

- modificări semnificative ale regimului de curgere;

- înrăutăţirea calităţii resurselor de apă;

- realocarea surselor de apă;

- pierderea stabilităţii malurilor şi a construcţiilor din zona de influenţă a investiţiei propuse;

- pericole de inundaţii ca urmare a blocării scurgerii libere a apelor sau întreruperea continuităţii liniei de apărare;

- pierderea priorităţii alimentării cu apă pentru populaţie faţă de alte folosinţe;

- restricţionarea accesului la sursa de apă;

- incorectitudinea datelor prezentate.

Refuzul notificării se va face şi în cazul în care lucrările propuse contravin prevederilor schemelor-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice.

Am mai reţinut o precizare deloc lipsită de interes, anume că notificarea nu poate fi transferată la un alt beneficiar sau titular de investiţie.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu