24 Februarie, 2018

Ce informaţii trebuie să ştim despre cooperaţie?

Intrată oarecum în umbră după 1989, cooperaţia există în continuare şi este reprezentată prin societăţi cooperative şi alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial şi naţional, precum şi cooperativele de credit, cu reglementări speciale, inclusiv de natură fiscală.

Legea nr. 1/2005
, publicată în Monitorul oficial nr. 172/2005, reglementează organizarea şi funcţionarea cooperaţiei ca sector specific al economiei care funcţionează prin societăţi cooperative şi alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial şi naţional.

ATENŢIE: Nu fac obiectul acestei legi cooperativele de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege specială, despre care vom vorbi mai târziu.

Societăţile cooperative

Potrivit Legii nr. 1/2005, societăţile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme:

- societăţi cooperative meşteşugăreşti – asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi de producţie, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări şi prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti ale membrilor lor cooperatori;

- societăţi cooperative de consum – pentru activităţi de aprovizionare a membrilor cooperatori şi a terţilor cu produse pe care le cumpără sau le produc şi activităţi de prestări de servicii către membrii lor cooperatori şi către terţi;

- societăţi cooperative de valorificare a produselor proprii sau achiziţionate prin distribuţie directă sau prin prelucrare şi distribuţie directă;

- societăţi cooperative agricole – exploatarea în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi valorificarea produsele agricole;

- societăţi cooperative de locuinţe – constituite cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova şi administra locuinţe pentru membrii lor cooperatori;

- societăţi cooperative pescăreşti pentru înfiinţarea de ferme piscicole şi de acvacultură, produţia, repararea, întreţinerea şi cumpărarea echipamente, utilaje, instalaţii, ambarcaţiuni de pescuit, precum şi pentru pescuit, prelucrarea şi distribuirea produse piscicole;

- societăţi cooperative de transporturi pentru activităţi de transport şi activităţi conexe acestora, pentru membrii cooperatori şi pentru terţi, pentru îmbunătăţirea tehnică şi economică a activităţilor de transport desfăşurate de membrii cooperatori;

- societăţi cooperative forestiere constituite cu scopul de a amenaja, exploata, regenera şi proteja fondul forestier deţinut de membrii cooperatori, ţinând seama de condiţiile impuse de regimul silvic.

1-4-cooSursa foto: Lege5 Online

Societăţile cooperative pot constitui asociaţii profesionale, ca persoane juridice fără scop lucrativ şi care se supun prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect de activitate informarea, documentarea şi perfecţionarea profesională a membrilor cooperatori, precum şi acţiuni promoţionale pentru serviciile şi produsele proprii.

Legea reglementează inclusiv regimul terenurilor şi al altor bunuri imobile aflate în folosinţa societăţilor sau a organizaţiilor cooperative.

Organizaţiile cooperatiste de credit

Reglementarea acestora este dată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006, publicată în Monitorul oficial nr. 1027/2006, cu privire la instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Alături de bănci, ordonanţa tratează distinct despre organizaţiile cooperatiste de credit – cooperativele de credit, persoane juridice române şi caselor centrale, persoane juridice române, cooperativele de credit la care acestea sunt afiliate.

În înţelesul ordonanţei, cooperativa de credit este instituţia de credit constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a cărei activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul într-ajutorării membrilor cooperatori.

Fiscalitate

Normele de aplicare la Codul fiscal, atunci când tratează despre obligaţiile privind plata impozitului pe profit, de către persoanele juridice române, precizează că fac parte din această categorie companiile naţionale, societăţile naţionale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societăţile comerciale, indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital străin sau cu capital integral străin, societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizaţiile cooperatiste, instituţiile financiare şi instituţiile de credit, fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile, precum şi orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române.

Mai facem o precizare, în ce priveşte regimul dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene, unde Codul fiscal se referă la societăţile înfiinţate în baza Reglementării Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind Statutul societăţii europene (SE) şi a Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor şi asociaţiile cooperatiste înfiinţate în baza Reglementării Consiliului (CE)nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul Societăţii Cooperative Europene (SCE) şi a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului Societăţii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajaţilor.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu