1.
Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole se poate face, prin opţiune, fie în sistem pe bază de norme, fie în sistem real.

Sistem de impozitare pe bază de norme

Venitul net dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Normele de venit sunt publicate până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Normele de venit sunt stabilite pe unitatea de suprafaţă. Dacă o activitate agricolă a unui contribuabil înregistrează o pierdere datorată calamităţilor naturale, norma de venit aferentă activităţii se reduce, astfel încât să reflecte această pierdere. Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, pentru activitatea respectivă.

În acest caz, impozitul pe venitul net din activităţi agricole se calculează prin aplicarea a 16% asupra venitului net, determinat pe bază de norme de venit, impozitul fiind final.

Orice contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul unei activităţi pe care contribuabilul începe să o desfăşoare după data de 25 mai, declaraţia se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăşoare activitatea.

(temei legal: art. 72  din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare).

Sistem de impozitare real

La alegere, un contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

În acest caz, impozitul pe venitul net din activităţi agricole se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat în sistem real, impozitul fiind final.

În cazul unui contribuabil care determină venitul net din activităţi agricole pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, acesta este obligat să efectueze plăţi anticipate, aferente acestor venituri, la bugetul de stat.

(temei legal: art. 73 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare).

Valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, sunt considerate din punct de vedere fiscal, venituri din activităţi agricole.


2.
În cazul contribuabililor care realizează venituri băneşti din agricultură, prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, impozitul se calculează prin reţinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final. Termenul de virare a impozitului reţinut, este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. (temei legal: art. 74 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare).

Temeiul legal

  • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here