Avem în vedere facilităţile aduse prin modificarea recentă a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Modificările au fost introduse prin Legea nr. 62/2014, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 328/2014, în vigoare din 9 mai 2014.

Accesul prioritar la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii

Exista, dinainte de recentele modificări şi completări, obligaţia ca guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice locale să încurajeze creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în valoarea contractelor de achiziţii publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii, urmărind ca această pondere să atingă un nivel comparabil cu contribuţia acestora la realizarea produsului intern brut.

Atenţie la subcontractări! Legea nr. 62/2014 vine cu o completare potrivit căreia, în cazul în care se subcontractează de către întreprinderile mici şi mijlocii părţi din contractele de achiziţie publică, în contractele respective vor fi incluse prevederi privind termenele şi modalitatea de plată a subcontractanţilor, autorităţile contractante verificând îndeplinirea acestor obligaţii şi aplicând sancţiuni contractuale, dacă este cazul.
Reamintim, totodată că, potrivit legii de bază, IMM-urile  beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii.

Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii

Transferul de afaceri în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale se realizează în cadrul aceleiaşi familii, în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei şi a cesionarului, în cazul cedării afacerii, cu titlu gratuit, în timpul vieţii titularului autorizaţiei şi în baza declaraţiei cesionarului, în cazul decesului acestuia.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 62/2014 la Legea nr. 346/2004 (forma veche – stânga, forma nouă – dreapta). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
ps_l622014IMM

Reamintim că pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor şi practicilor comerciale, pentru menţinerea locurilor de muncă şi stimularea activităţilor economice, Legea nr. 346/2004 a introdus transferul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii, în sensul legii şi potrivit modificărilor recente, înseamnă transmiterea întreprinderii, fondului de comerţ către terţe persoane, în scopul asigurării continuării existenţei şi activităţii comerciale a întreprinderii, de regulă în cadrul aceleiaşi familii, cu titlu gratuit.
Transferul de afaceri în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale se realizează în cadrul aceleiaşi familii, în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei şi a cesionarului, în cazul cedării afacerii, cu titlu gratuit, în timpul vieţii titularului autorizaţiei şi în baza declaraţiei cesionarului, în cazul decesului acestuia.

Prin excepţie, în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere în cadrul aceleiaşi familii, în scopul asigurării continuităţii activităţilor economice tradiţionale, este posibil transferul către terţi, în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei sau cesionarului acestuia, după caz, şi a terţului care va continua activitatea economică autorizată a se desfăşura în mod independent.

Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în scopul stimulării transferului, în cadrul programului prevăzut la art. 21 se vor susţine integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe şi tarife:
taxele pentru înregistrarea de către primari a modificărilor autorizaţiei emise pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, constând în înlocuirea titularului autorizaţiei cu cesionarul, în baza declaraţiilor pe propria răspundere;
taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înregistrare a modificărilor autorizaţiei respective, efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerţului, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului.

ATENŢIE! Facilităţile se aplică în cazul transferului, cu condiţia continuării desfăşurării în mod independent a activităţii economice autorizate, pentru o perioadă de minimum trei ani de la data operării transferului.

Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii

În ce priveşte sprijinul pe care autorităţile centrale trebuie să îl acorde IMM-urilor, menţionăm numai referirile la care au fost operate modificări prin Legea nr. 62/2014, şi anume:
– constituirea de fonduri de garantare, fonduri de contragarantare, fonduri de investiţii şi capital de risc în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii;
– sprijin financiar şi asistenţă pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finanţare, asigurarea fundamentelor informaţionale necesare în vederea elaborării de proiecte viabile de către întreprinzători, precum şi stimulente pentru crearea de locuri de muncă, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri;
– facilitarea accesului la fonduri externe nerambursabile, pentru ca acestea să furnizeze doar o singură dată datele necesare, precum şi valorificarea bunelor practici din Uniunea Europeană, prin proiectarea şi implementarea, din fonduri externe nerambursabile, a unor programe destinate întreprinderilor mici şi mijlocii de tipul: fond de microfinanţare axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de vârf şi introducerea noilor tehnologii; programe de cercetare, dezvoltare şi consultanţă privind managementul, marketingul, networkingul, investiţiile în IMM-uri; fond pentru cofinanţarea realizării de produse ecologice; fond pentru minigranturi pentru microîntreprinderi; program pentru organizarea, în fiecare regiune a ţării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanţate din fonduri europene, care să valorifice potenţialul şi condiţiile specifice fiecărei zone; fond „capital de risc”, în vederea finanţării înfiinţării de start-up-uri inovative;
– prioritate de finanţare programelor de minigranturi pentru microîntreprinderi, în aplicarea programelor destinate IMM-urilor, în intenţia finanţării de produse ecologice sau care aparţin afacerilor de mediu şi produselor sau serviciilor inovative.

Programele naţionale de finanţare

Astfel cum dispoziţiile următoare au fost introduse în lege, programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii până în anul 2020, sunt:
a) programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
b) programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START;
c) programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri;
d) programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale;
e) programul pentru transferul afacerilor;
f) programul naţional multianual de microindustrializare;
g) programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
h) programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului;
i) programul naţional multianual pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale şi subsectoriale;
j) programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural;
k) programul de stimulare a cercetării-dezvoltării şi inovării în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii;
l) alte programe naţionale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate în condiţiile legii.
Tot legea de completare a dispus că anual, prin legea bugetului de stat, se alocă fonduri în valoare de 0,4% din PIB, fonduri europene şi fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Notă: Pe tema modificărilor privind IMM-urile, puteţi citi şi articolele „În ce va consta Testul IMM şi cine-l va aplica?”„ONG-urile care desfăşoară activităţi economice sunt recunoscute ca întreprinderi”.

––––––––––––(P)––––––––––––

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

modex_profunc
Foto articol: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here