După cum am semnalat deja anterior, Parlamentul a aprobat, cu modificări şi completări, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Legea de aprobare, nr. 60/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 255/2012 şi a intrat în vigoare pe 20 aprilie a.c.

După prezentarea generală pe care o puteţi găsi la STIRI, pe Legestart, venim, acum cu detalii privind una din reglementările care a suferit modificări şi completări – suplimentare faţă de ceea ce aducea, iniţial, O.U.G. nr. 79/2011 – şi anume Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial nr. 423/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

■ Termeni şi expresii folosite în textul ordonanţei.

Găsim, în noua formulare, o nouă clasificare pentru:

– avizul de ipotecă;

– avizul de fiducie;

– avizul specific (prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege);

– avizul de ipotecă – creanţe securitizate (avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor);

– avizul de ipotecă – obligaţiuni ipotecare (avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare).

Noul text nu mai vorbeşte despre gaj, ci face precizarea că este vorba despre “gajul mobiliar” care, alături de ipotecile mobiliare şi orice alte operaţiuni asimilate acestora trebuie înscrise în Arhiva electronică, în vederea efectuării publicităţii. Controlul asupra contului satisface cerinţa publicităţii ipotecii mobiliare numai prin înscrierea ipotecii mobiliare în arhivă.

 La ipotecile mobiliare pentru care publicitatea se realizează prin control în condiţiile art. 2.410 alin. (2) din Codul civil, prioritatea menţionată de art. 2.426 din Codul civil este conferită numai acelei ipoteci mobiliare care a îndeplinit şi formalităţile de publicitate la arhivă.

Două precizări:

– Potrivit art. 2.410 alin.(2) Cod civil, la care se face trimitere, un creditor ipotecar dobândeşte controlul asupra unui cont dacă: a) creditorul ipotecar este chiar instituţia de credit la care este deschis contul; b) constituitorul, instituţia de credit şi creditorul ipotecar convin în scris că instituţia de credit, fără a solicita consimţământul constituitorului ipotecii, va urma instrucţiunile prin care creditorul dispune de sumele aflate în cont; sau c) creditorul ipotecar devine titular al contului (cu precizarea – făcută de Legea nr.71/2011 – că dispoziţiile de la lit.c se aplică şi în cazurile în care creditorul ipotecar devine cotitular al contului).

– Art. 2.426 Cod civil, referitor la priorităţi, menţionat anterior, prevede că ipoteca creditorului care are controlul unui cont este preferată ipotecii unui creditor care nu are controlul asupra acestuia.

Ca atribuţii ale Ministerului Justiţiei, în calitate de Autoritate de Supraveghere regăsim o nouă formulare, a uneia dintre atribuţii, în sensul că MJ supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi agenţilor acestora în conformitate cu regulile de concurenţă, sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea acestora şi poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operaţiuni de înregistrare în arhivă, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective. Măsurile luate îşi vor produce efectele până la soluţionarea definitivă a cauzei, potrivit dispoziţiilor Legii concurenţei; după acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanţă cu decizia Consiliului Concurenţei sau, după caz, a instanţei judecătoreşti.

Dacă, în formularea anterioară, corpul operatorilor putea doar propune Autorităţii de Supraveghere adoptarea de reguli interne, prin noua formulare se prevede că corpul operatorilor participă împreună cu Autoritatea de Supraveghere la elaborarea de reguli interne pentru administrarea şi operarea arhivei, precum şi la elaborarea regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei electronice.

Se modifică şi unele din condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei de operator, care se acordă de către Autoritatea de Supraveghere, iar decizia Autorităţii de Supraveghere de revocare a autorizaţiei de funcţionare va fi publicată pe pagina web a arhivei şi va produce efecte începând cu această dată.

Tot în legătură cu activitatea operatorilor, se aduc modificări de reglementare referitor la:

– obligaţiile operatorilor de a garanta profesional pentru eventualele prejudicii rezultând din înregistrarea necorespunzătoare a avizelor de înscriere. Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfăşurată de operator vor fi acoperite cu prioritate prin sistemul de asigurare profesională sau cu scrisoarea de garanţie;

– taxele, în sarcina operatorilor, pentru obţinerea autorizaţiei, pentru fiecare reautorizare, pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit să efectueze înscrieri în arhivă;

● Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de:

30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial, precum şi taxe diferenţiate pentru celelalte avize de ipotecă;

–  60 lei pentru fiecare aviz de fiducie iniţial şi taxe diferenţiate valoric pentru celelalte avize de fiducie;

– 40 lei pentru fiecare aviz specific iniţial şi taxe diferenţiate valoric pentru celelalte avize specifice;

– 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial – creanţe securitizate şi taxe diferenţiate valoric pentru celelalte avize de ipotecă;

–  30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare şi diferenţiat pentru celelalte avize de ipotecă – obligaţiuni ipotecare;

– 30 lei pentru orice alte avize necesare înscrierii în arhivă a actelor şi faptelor juridice prevăzute de lege.

Cuantumul taxelor va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie.

 Creditorul ipotecar sau reprezentantul său împuternicit poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă. Debitorul obligaţiei garantate sau reprezentantul său împuternicit poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial. Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său împuternicit poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri.

 Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.

 Înscrierea în arhivă a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere.

● ATENŢIE LA REGLEMENTĂRI NOI:

În cazul în care persoana interesată este persoană juridică, subscrierea avizelor de înscriere poate fi făcută şi de către consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică.

– Înscrierea în arhivă a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părţile avizului ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere.

– Înscrierea în arhivă a avizelor de ipotecă conform Legii nr. 31/2006 (privind securitizarea creanţelor) şi Legii nr. 32/2006 (privind obligaţiunile ipotecare) poate fi solicitată de reprezentantul creditorului.

 Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum şi agenţii împuterniciţi ai acestora răspund în desfăşurarea activităţii lor disciplinar, civil sau penal, după caz.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here