Prin ordin al ministrului Justiţiei a fost aprobat formatul-cadru al secţiunii “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, formatul-cadru al actelor care se publică în aceasta şi formatul-cadru al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare. Ordinul nr. 3338/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 745/2016

Buletinul procedurilor de insolvenţă a fost înfiinţat în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile din Legea insolvenţei, în scopul publicării următoarelor tipuri de acte de procedură:

 • citaţii, însoţite, după caz, de opoziţii, recursuri, contestaţii, alte cereri;
 • comunicări şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în cadrul procedurii de insolvenţă;
 • convocări;
 • notificări;
 • alte acte de procedură prevăzute de lege.

Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a fost introdusă în Buletinul procedurilor de insolvenţă prin Legea nr. 151/2015 privind insolvenţa persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial nr. 464/2015.

Legea a intrat în vigoare la data de 31 decembrie 2016, cu excepţia art. 92, care a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării, respectiv în data de 29 iunie 2015. Articolul menţionat (vezi documentarul legislativ de la sfârşit) conţine dispoziţii de ordin tehnic legislativ, în temeiul cărora vine acum legislaţia secundară de aplicare.

În sensul acestei legi, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin scadente. Insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenţei, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. Prezumţia este relativă.   

Potrivit Legii nr. 151/2015, Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” este o secţiune a Buletinului procedurilor de insolvenţă, publicaţie editată, în sistem electronic, de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, a deciziilor comisiei de insolvenţă şi a hotărârilor instanţei de judecată, precum şi a altor acte a căror publicare o prevede această lege.

Procedurile prevăzute de lege se aplică debitorului persoană fizică ale cărei obligaţii nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi şi care:

 • are domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită de cel puţin 6 luni anterior depunerii cererii în România;
 • este în stare de insolvenţă şi nu există o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să îşi execute obligaţiile astfel cum au fost contractate, cu menţinerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine şi pentru persoanele pe care le are în întreţinere; probabilitatea rezonabilă se apreciază prin considerarea cuantumului total al obligaţiilor raportat la veniturile realizate sau prognozate a fi realizate faţă de nivelul de pregătire profesională şi expertiză ale debitorului, precum şi la bunurile urmăribile deţinute de acesta;
 • are obligaţii ajunse la scadenţă şi al căror cuantum total este cel puţin egal cu valoarea-prag.

Valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului,  necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau a procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active; aceasta este de 15 salarii minime pe economie.   

Ce reglementează ordinul ministrului justiţiei?

În primul rând, este aprobat formatul-cadru al secţiunii “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, şi care se regăseşte în anexa nr. 1 la ordin.

Formatul-cadru al deciziilor comisiilor de insolvenţă conţine constatările şi decizia comisiei, cu menţionarea dreptului de contestaţie la judecătorie.

Notificările comisiei:

 • notificarea privind desemnarea administratoriul procedurii insolvenţei, având ca obiect cererea debitorului, a cărui cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor a fost admisă în principiu, prin Decizia emisă de Comisia de insolvenţă;
 • solicitarea, adresată creditorilor, de a transmite către administratorul procedurii o informare privind cuantumul şi tipul creanţei, o evaluare a bunului/bunurilor grevat/grevate de o clauză de preferinţă, după caz, precum şi eventualele măsuri de restructurare a creanţei pe care le-ar accepta;
 • termenul pentru depunerea de către creditori a informării cu privire la cuantumul şi tipul creanţei, evaluarea bunului grevat de o cauză de preferinţă, dacă creditorul dispune de o astfel de evaluare, estimând şi măsurile de restructurare a creanţei pe
 • desemnarea lichidatorului;
 • solicitarea, adresată creditorilor, de a transmite lichidatorului o informare privind cuantumul creanţei, valoarea de piaţă a bunului grevat de cauze de preferinţă, dacă este cazul, o evaluare a bunului/bunurilor
 • termenul pentru depunerea de către creditori a informării.

Acte din partea instanţei

 • sentinţa sau încheierea judecătoriei
 • decizia tribunalului.

Dovada privind îndeplinirea procedurii de publicare (destinată, după caz, comisiei de insolvenţă, administratorului procedurii/lichidatorului, instanţei judecătoreşti) prin care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, certifică faptul că decizia comisiei de insolvenţă, notificarea, hotărârea judecătorească etc. este publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”.

Documentar legislativ

Legea nr. 151/2015. Art. 92.

(1) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie comisia de insolvenţă la nivel central şi comisiile de insolvenţă la nivel teritorial.

(2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia, care includ şi tipurile onorariilor pentru administratorul procedurii şi lichidator, precum şi cuantumul minim şi maxim al acestor onorarii.

(3) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru aplicarea prezentei legi se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, prin bugetul Ministerului Economiei.

(4) În termen de 5 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, corpurile profesionale transmit comisiei de insolvenţă prima listă a membrilor care au fost admişi pentru includere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice. În acest scop, în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, corpurile profesionale elaborează curricula comună şi metodologia unitară prevăzute la art. 12 alin. (3).

(5) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” în cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă.

(6) În termen de 3 luni de la constituire, comisia de insolvenţă la nivel central emite, prin decizie a preşedintelui, formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi elaborează criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil şi a celor pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor şi familiilor acestora. 

Ai nevoie de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here