Recent a fost publicat Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere. Ordinul privind examenul de șofer este în vigoare de la 12 iunie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 431/2017.

O primă serie de modificări şi completări priveşte Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, pe care le puteți găsi AICI!

Mai jos ne oprim la amendamentele aduse la Ordinul MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial nr. 843/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul apariţiei unei defecţiuni tehnice, desfăşurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând, la rubrica «Menţiuni» din anexa la testul de examen, ora şi punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, iar examenul continuă până la îndeplinirea cerinţelor probei pentru categoria respectivă. În situaţia în care proba nu mai poate fi reluată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.

Înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare şi susţinerea probelor de examen sunt condiţionate de prezentarea documentului/documentelor care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, în original, şi a dosarului de examinare. Documentele prezentate în original se restituie după verificarea datelor.

Dosarul de examinare pentru examenul de șofer trebuie să conţină următoarele documente:
  • cererea-tip, semnată de candidat, în care se consemnează şi declaraţia pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi pe carelegăsiţi în Documentarul de la sfârşit;
  • fişa de şcolarizare, emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa. ..», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se păstrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul;
  • extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate; reamintim că extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de serviciul public comunitar regim permise competent, pe baza consimţământului expres al candidatului /conform modelului din anexa la ordin), dar poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat, de asemenea potrivit formularului model din anexa la ordin.
  • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere care se poate achita prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.
În cazul în care se solicită obţinerea mai multor categorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria solicitată suplimentar trebuie să conțină câte o fotocopie a extrasului de pe cazierul judiciar/certificatului de cazier judiciar în termenul de valabilitate. Fotocopia se realizează de serviciul public comunitar.

În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, extrasul de pe cazierul judiciar/certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit legii.

Candidaţii susţin proba teoretică în aceeaşi zi în care dosarul de examinare este înregistrat în aplicaţia informatică. În caz contrar, bonul de ordine îşi pierde valabilitatea. Este vorba despre bonul de ordine pentru accesul candidaţilor la aplicaţia informatică şi care conţine un cod de bare. Bonul de ordine este înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare, identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat şi are valabilitate doar în ziua emiterii.

Programarea pentru susţinerea probei practice se poate efectua şi de către şcolile de conducători auto, prin utilizarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie gratuit de către D.R.P.C.I.V.

Testele teoretice trebuie să cuprindă şi noţiuni specifice categoriilor pentru care se susţine examinarea, astfel cum sunt prezentate în ordinul de ministru.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here