Actul normativ analizat astăzi, OPANAF nr. 1162/2016, reactualizează Carta drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse inspecției fiscale, pentru impozitul pe venit.

Autoritățile fiscale verifică situația patrimonială a persoanei fizice, fluxurile de trezorerie și alte elemente relevante, pentru a stabilii dacă persoana fizică și-a îndeplinit obligația plății impozitelor.

În caz contrar, acestea au dreptul să ajusteze bazele de impozitare pentru fiecare categorie de venit în incidența persoanei fizice, prin utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor și, după caz, să dispună măsuri asiguratorii sau proceduri de executare silită.

Durata unei inspecții nu poate fi mai mare de 6 luni, iar termenul se poate prelungi până la 12 luni, dacă sunt necesare informații din străinătate.

În realizarea inspecției, trebuie să se țină cont de drepturile și obligațiile contribuabilului, drepturi structurate în această cartă a contribuabilului – persoană fizică.

Ce drepturi are persoana fizică supusă inspecției fiscale?

1) Dreptul de a fi înștiințat de verificare. Cu minim 15 zile înainte de începerea verificării fiscale, persoana fizică trebuie să fie înștiințată de începerea procedurii, prin comunicarea Avizului de verificare.

Avizul cuprinde temeiul juridic al verificării, data de începere a verificării, perioada ce urmează a fi supusă verificării, posibilitatea de a solicita amânarea verificării, locul desfășurării verificării, solicitarea de informații și înscrisuri relevante pentru verificare. Persoana fizică are la dispoziție 60 de zile sub sancțiunea decăderii să prezinte documentele justificative și clarificările relevante.

2) Dreptul de a solicita amânarea începerii verificării. Persoana fizică poate solicita o singură dată amânarea verificării, prin solicitare scrisă, pentru motive justificate. Autoritățile fiscale vor comunica data la care a fost reprogramată acțiunea de verificare.

3) Dreptul de a beneficia de asistență de specialitate. Pe toată durata verificării, contribuabilul are dreptul de a beneficia de asistență de specialitate (fiscală sau juridică).

4) Dreptul de a schimba locul de desfășurare a verificării. Persoana fizică are dreptul să solicite schimbarea locului de desfășurare a verificării fie la domiciliul acesteia, fie la domiciliul/sediul profesional al persoanei ce acordă asistență de specialitate. Această solicitare trebuie adresată organului fiscal înainte de începerea verificării.

5) Prelungirea termenului de prezentare a înscrisurilor și informațiilor relevante. În situații justificate, se acordă o singură dată prelungirea cu 30 de zile a termenului de prezentare a acestor date.

6) Dreptul de a colabora și de a numi persoane pentru a furniza informații. Persoana fizică are dreptul de a colabora pentru constatarea situațiilor fiscale, de a furniza informații și a prezenta înscrisuri. Persoana fizică are dreptul să numească alte persoane care să dea informații.

7) Dreptul de a refuza furnizarea de informații. Soțul/soția, respectiv rudele și afinii persoanei fizice până la gradul al III-lea au dreptul de a refuza furnizarea de informații. Consultanții fiscali, experții contabili, auditorii, avocații, notarii publici, medicii curanți, preoții, au dreptul să refuze comunicarea de informații. Cu excepția preoților, aceste persoane pot comunica informații cu acordul persoanei fizice.

8) Dreptul de a fi verificat pentru impozite în perioada de prescripție. Sunt supuse verificării numai acele impozite și taxe aflate în cadrul termenului de prescripție.

9) Dreptul de a fi verificat o singură dată. Persoana fizică poate fi verificată o singură dată pentru fiecare perioadă impozabilă și pentru fiecare categorie de venituri. În cazuri excepționale, dacă apar elemente noi necunoscute organelor fiscale, se poate dipune o reverificare.

10) Dreptul de păstrare a secretului fiscal. Persoanele ce participă la verificare trebuie să păstreze secretul fiscal, cum ar fi datele de identificare, sursa și valoarea bunurilor, plăți, conturi, rulaje, credite, datorii etc.

11) Dreptul de a cunoaște rezultatele verificării. Pe parcursul desfășurării verificării, persoana fizică are dreptul să fie informată asupra constatărilor făcute de echipa de inspecție. La finele inspecției, se vor prezenta persoanei fizice constatările și consecințele fiscale ale verificării. Persoana fizică are dreptul să exprime în scris un punct de vedere în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la discuția cu contribuabilul.

12) Dreptul de a contesta. Persoana fizică își consideră lezate drepturile în urma verificării fiscale, are dreptul la depunerea contestației. Aceasta se va depune în termen de 45 de zile de la comunicarea actului administrativ fiscal contestat.

Obligațiile persoanei fizice supuse verificării fiscale

În afara de drepturi, în timpul desfășurării verificării fiscale, persoana fizică are și obligații. Ce obligații sunt descrise în Carta drepturilor și obligațiilor contribuabilului persoană fizică?

1) Obligația depunerii declarației de patrimoniu și venituri. La solicitarea organului fiscal sau când această solicitare s-a realizat odată cu avizul de începere a verificării, se va depune declarația de patrimoniu și venituri. În funcție de momentul solicitării, sunt două termene:

  • 60 zile de la comunicare, dacă aceasta s-a realizat împreună cu Avizul de verificare;
  • 15 zile de la solicitare, când aceasta s-a realizat în timpul verificării.

2) Obligația de a coopera cu organul fiscal. Contribuabilul persoană fizică supus verificării are obligația de a coopera cu organul fiscal, prin prezentarea faptelor cunoscute de acesta, în întregime, conform realității. Sarcina probei este a persoanei fizice.

3) Obligația de a furniza informații. Contribuabilul persoană fizică în mod direct sau prin persoană împuternicită are obligația furnizării de informații pentru determinarea stării de fapt fiscale.

4) Obligația de a prezenta înscrisuri. Contribuabilul persoană fizică în mod direct sau prin împuternicit, va pune la dispoziția organului fiscal registre, evidențe și documente de afaceri sau orice alte înscrisuri relevante pentru determinarea stării de fapt fiscale.

5) Obligația de a permite efectuarea de constatări la fața locului. Cu respectarea drepturilor de a pătrunde în domiciliul sau reședința persoanei fizice doar cu acordul acesteia, echipele de inspecție, respectiv experții desemnați au dreptul să efectueze o constatare la fața locului, prin intrarea pe terenuri, încăperi sau în alte incinte, când este necesar acest fapt.

6) Obligația de a îndeplinii măsurile dispuse. Persoana fizică va îndeplinii măsurile dispuse de organul de verificare fiscală prin actul întocmit cu această ocazie, în termenele și în condițiile stabilite de organele de verificare fiscală.

7) Obligația de a plătii diferențele de impozite. Dacă în urma verificării situației fiscale personale a persoanei fizice rezultă diferențe de impozit, aceasta are obligația plății la buget a acestor sume.

În cazul în care impozitele se referă la perioade a căror scadență a fost depășită la plată, persoana fizică are obligația plății dobânzilor și penalităților de întârziere, în cuantumul stabilit de legislația în materie – Codul de procedură fiscală.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here