Cele mai recente precizări au fost stabilite de ANAF, prin Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale.

În vigoare din 7 aprilie, Carta a fost aprobată prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 1162/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 292/2016.

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit este prevăzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Înştiinţarea

Pe timpul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale aveţi dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale prin comunicarea unui aviz de verificare.

Avizul de verificare trebuie să vă fie comunicat cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.

Avizul de verificare cuprinde:

  • temeiul juridic al verificării;
  • data de începere a verificării;
  • perioada ce urmează a fi supusă verificării;
  • posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;
  • locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta;
  • solicitarea de informaţii şi înscrisuri relevante pentru verificare.

Aveţi la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, pentru prezentarea documentelor justificative şi a altor clarificări relevante pentru situaţia dumneavoastră fiscală personală.

Amânarea verificării

Aveţi dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale. Amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale se poate face o singură dată, în urma unei solicitări scrise, pentru motive justificate.

Acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale poate fi, astfel, amânată, iar organul fiscal va comunica data la care acţiunea a fost reprogramată.

Asistenţă de specialitate sau juridică

Pe toată durata exercitării verificării situaţiei fiscale personale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică. Drept urmare, în ce priveşte locul de desfăşurare a verificării aveţi dreptul să alegeţi între domiciliul personal sau domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.

Exprimarea opţiunii se face prin solicitare scrisă, depusă la organul fiscal central înainte de data începerii verificării situaţiei fiscale personale înscrisă în avizul de verificare.

Prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare poate fi aprobată, la cerere, cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.

Colaborarea cu organul fiscal

Aveţi dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii.

Aveţi dreptul să colaboraţi la constatarea stărilor de fapt fiscale, aveţi dreptul să daţi informaţii, să prezentaţi înscrisuri relevante pentru verificarea situaţiei fiscale personale, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condiţiile legii.

La începerea verificării fiscale, aveţi dreptul să numiţi persoane care să dea informaţii.

Dacă informaţiile date personal sau cele ale persoanei numite de dumneavoastră sunt insuficiente, atunci organul fiscal central se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii în condiţiile legii.

Soţul/soţia, rudele ori afinii dumneavoastră până la gradul al 3-lea inclusiv au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.

De asemenea, au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii şi alte persoane. Conform prevederilor art. 67 din Codul de procedură fiscală, pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală în sarcina lor.

Aceste persoane, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul dumneavoastră.

Încadrarea în termenul de prescripţie

Aveţi dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie.

Perioada verificată

Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă. Conducătorul organului fiscal competent poate, totuşi, decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor.

Diferenţe semnificative constatate

Dacă organul fiscal central constată o diferenţă semnificativă între, pe de o parte, veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitori şi, pe de altă parte, veniturile estimate determinate în baza situaţiei fiscale personale, acesta continuă verificarea prin comunicarea avizului de verificare. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

Secretul fiscal

Aveţi dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal. În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele personale, cum ar fi: datele de identificare, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi cuantumul veniturilor, natura, sursa şi valoarea bunurilor, plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către dumneavoastră, plătitori sau terţi.

Informarea asupra rezultatelor verificării

Aveţi dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării situaţiei fiscale personale.

Aveţi dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale asupra constatărilor rezultate.

La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal vă prezintă constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-vă posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării situaţiei fiscale personale sau în cazul în care dumneavoastră renunţaţi la acest drept şi notificaţi, în scris, acest fapt organelor fiscale.

Aveţi dreptul să vă exprimaţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la constatările verificării situaţiei fiscale personale, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării acestora de către organul fiscal.

Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale se comunică, persoana interesată având dreptul de a contesta actul administrativ fiscal emis în urma verificării situaţiei fiscale personale.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here