Materia la care ne referim face parte din Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. La data apariţiei, respectiv după publicarea în Monitorul Oficial nr. 764 din 31 octombrie a.c., am făcut o prezentare de ansamblu a reglementării aprobate prin Ordinul MFP nr.2677/2011; în cele ce urmează, ne oprim asupra cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale care se solicită de către contribuabili.

Reamintim că, pentru obligaţiile administrate de ANAF, organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plată:

eşalonarea la plată, la cererea contribuabilului, a obligaţiilor fiscale, cu excepţia penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;

● amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la ultimul termen de plată din eşalonarea la plată acordată.

Înlesnirile la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate, potrivit legii, de ANAF, înscrise în certificatul de atestare fiscală. Prin obligaţii fiscale administrate de ANAF se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţii fiscale accesorii, datorate şi neachitate.

Obligaţiile fiscale accesorii sunt cele stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Eşalonarea la plată se acordă pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu excepţia penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, pentru care se acordă amânare la plată în vederea anulării, în condiţiile legii.

Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către contribuabili în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire.

Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, cererea de acordare a eşalonărilor la plată se depune de către contribuabil, atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare.

Cererea contribuabilului se soluţionează, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acesteia, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a unei decizii de amânare la plată a penalităţilor de întârziere sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, după caz.

● Conţinutul cererii. Cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale trebuie să cuprindă următoarele elemente:

datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni, şi motivarea acesteia;

suma totală pentru care se solicită eşalonare la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii. În cazul contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se menţionează separat pentru contribuabil şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;

justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia;

menţiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă;

data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacă este cazul.

● Documente anexate. La cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează următoarele documente:

declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderile/răspunderea, potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară;

documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.

● În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează şi următoarele documente:

copia ultimei situaţii financiare anuale depuse la oficiul registrului comerţului/organul fiscal competent, după caz;

situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

copia ultimei balanţe de verificare;

programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;

situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii, prevăzută în anexa nr. 8.

● În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează şi următoarele documente:

registrul-jurnal de încasări şi plăţi sau, după caz, actele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale;

programul de redresare financiară sau orice alt document similar care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare.

● Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la plată numai dacă desemnează un împuternicit. Potrivit art.18 din Codul de procedură fiscală, conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil să îşi îndeplinească personal obligaţiile fiscale, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare. În cazul reprezentării contribuabililor în relaţiile cu organele fiscale prin avocat, forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.  Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele şi din averea contribuabilului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal.

În situaţia în care a/au fost emisă/emise decizia/deciziile de rambursare/de restituire şi/sau acte de individualizare a obligaţiilor de plată de la buget, organul fiscal efectuează înregistrarea compensării potrivit art.116 din Codul de procedură fiscală, înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală.

În vederea soluţionării cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale şi a stabilirii sumelor care vor face obiectul acestora, organul fiscal eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, în două exemplare, un exemplar care se comunică contribuabilului şi un al doilea care se arhivează de către organul fiscal la dosarul înlesnirilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here