Deoarece mâine, 15 martie 2013, se va atinge termenul limită de depunere a unor obligaţii fiscale, în cadrul articolului de faţă vă vom prezenta obligaţiile respective şi categoriile de contribuabili care trebuie să le depună, oferindu-vă, în acelaşi timp, acces la formularele propriu-zise, care trebuie predate la Fisc.

1. Declaraţia intrastat pentru luna februarie

Declaraţia intrastat trebuie depusă de către toţi operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

– sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;

– realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

– valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Accesează declaraţia intrastat în format electronic! Click aici!

2. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna februarie

Această vizează asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

3. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

Această obligaţie fiscală trebuie realizată de către persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Descarcă declaraţia privind impozitul pe spectacole! Click aici!

4. Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna februarie

Categoria de contribuabili vizată este reprezentată de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Descarcă formularul! Click aici!

5. Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna februarie

Aceasta se adresează destinatarilor înregistraţi şi reprezentanţilor fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Descarcă formularul! Click aici!

6. Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna februarie

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

7. Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna februarie

Formularul trebuie depus de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Descarcă formularul! Click aici!

8. Situaţia cu privire la produsele accizabile pentru luna februarie

Declaraţia se depune lunar, până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă. Categoriile de contribuabili vizate sunt reprezentate de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

9. Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna februarie

Această obligaţie trebuie îndeplinită de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Descarcă formularul! Click aici!

10. Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna februarie

Formularul se adresează antrepozitarilor autorizaţi pentru depozitare.

Descarcă formularul! Click aici!

11. Depunerea situaţiei livrărilor de ţigarete în luna februarie

În vederea determinării accizei aferente ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută, antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse sunt obligaţi să prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare, situaţia livrărilor de ţigarete efectuate în luna de raportare.

Această situaţie va cuprinde informaţii referitoare la cantităţile livrate în luna de raportare, exprimate în 1000 de bucăţi ţigarete, aferente fiecărei categorii de preţ practicate şi valoarea accizei corespunzătoare.

Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii: primul exemplar rămâne operatorului economic, exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Descarcă formularul! Click aici!

12. Formularul 204

Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, sau din activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real.

Formularul nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Descarcă formularul! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here