Aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1012/2013, Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au suferit recent unele modificări prin Ordinul nr. 209/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 231/2014.
La nivelul structurilor de control teritoriale, Normele reglementează:
controlul tematic privind furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, conform planului de activităţi;
controlul operativ dispus de preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate (despre care ne vom referi mai jos);
controlul inopinat pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru situaţii temeinic justificate, cu aprobarea prealabilă a directorului general adjunct din cadrul DGMCA;
la nivelul DGMCA: controlul tematic, operativ şi controlul inopinat.
Fără îndoială, interesează în mod deosebit controlul operativ dispus de preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, privind:
– persoanele juridice sau fizice ai căror salariaţi beneficiază de concediile şi indemnizaţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
– persoanele fizice care beneficiază de concediile şi indemnizaţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru situaţii temeinic justificate, cu aprobarea prealabilă a directorului general adjunct din cadrul DGMCA.

Ce face echipa de control

Prin analiza preliminară, se studiază entitatea controlată prin prisma activităţii desfăşurate, a raportului cu instituţia de care aparţine structura de control şi a obligaţiilor reciproce.
Separat, la nivelul instituţiei de care aparţine, echipa de control se documentează, în vederea pregătirii acţiunii de control, la nivelul entităţii controlate, documentarea se face prin utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de control adecvate.
Sunt solicitate informaţii suplimentare, la nivelul entităţii controlate, în cazul în care informaţiile şi probele obţinute nu sunt suficiente sau irefutabile.
La sfârşitul acţiunii de control se elaborează concluziile. Documentele în original întocmite la solicitarea echipei de control vor fi semnate de persoanele care le-au întocmit şi avizat, după caz, şi de conducătorul sau de reprezentantul autorizat al entităţii controlate.
În cazul în care sunt exprimate obiecţii cu privire la constatările echipei de control, entitatea controlată le va comunica echipei de control în termen de maximum trei zile calendaristice de la data semnării/comunicării procesului-verbal de constatare/notei de constatare, la sediul casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.

Formulare

Modificările la norme privesc, între altele, definirea formularelor folosite, anume:
– procesul-verbal de constatare este un document în care se consemnează constatările echipei de control şi trebuie întocmit obligatoriu în cadrul controlului efectuat la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu. Entitatea controlată va semna procesul-verbal de constatare şi, în termen de maximum trei zile calendaristice de la primirea acestuia, va comunica echipei de control obiecţiile pe care le are faţă de consemnările din procesul-verbal de constatare;
Notă: În caseta foto de mai jos puteţi vedea modificările făcute privind procesul-verbal de constatare. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modnormecontrolCNAS

– nota de constatare – documentul în care se consemnează constatările echipei de control în situaţia în care niciun reprezentant autorizat al entităţii controlate nu este prezent. Constatările din notă se vor limita la obiectivele ce pot fi atinse în condiţiile absenţei unui reprezentant autorizat al entităţii controlate;

– procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor: documentul prin care se aplică sancţiunile contravenţionale stabilite de lege pentru care competenţa aparţine structurilor de control şi care se întocmeşte în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
– minuta: documentul de consemnare a unor stări de fapt constatate cu ocazia controlului şi care este relevant pentru atingerea obiectivelor acţiunii de control.
——————————(P)——————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: All-free-download.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here