Principiul general este că orice contract poate fi supus nulităţii dacă se dovedeşte că a fost încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă şi dacă prin lege nu se prevede o altă sancţiune. Vedeţi mai jos în ce condiţii putem vorbi despre nulitate şi cauzele de nulitate.

Nulitatea contractului poate fi constatată sau declarată prin acordul părţilor. Dar acordul părţilor nu este în măsură să adauge sau să elimine clauze de nulitate, orice convenţie sau cleuză contrară fiind consideraste nescrise.

Nulitatea absolută

Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.

Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acţiune sau de excepţie.

Instanţa este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută, iar contractul lovit de nulitate absolută nu este susceptibil de confirmare decât în cazurile prevăzute de lege.

Dat fiind că, în practică, se ridică adesea întrebări legate de termenul de prescripţie, reţinem că, dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea absolută poate fi invocată oricând, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie.

Nulitatea relativă

Poate fi lovit de nulitate relativă contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular.

Nulitatea relativă poate fi invocată numai de cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziţia legală încălcată.

Nulitatea relativă nu poate fi invocată din oficiu de instanţa judecătorească, iar contractul anulabil este susceptibil de confirmare.

Nulitatea relativă poate fi invocată pe cale acţiune numai în termenul de prescripţie stabilit de lege. Cu toate acestea, partea căreia i se cere executarea contractului poate opune oricând nulitatea relativă a contractului, chiar şi după împlinirea termenului de prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare.

Contractul este anulabil când au fost nesocotite dispoziţiile legale privitoare la capacitatea de exerciţiu, când consimţământul uneia dintre părţi a fost viciat, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege.

Prezumţia de nulitate relativă

În cazurile în care natura nulităţii nu este determinată ori nu reiese în chip neîndoielnic din lege, contractul este anulabil.

Ce efecte produce declararea unui contract ca fiind nul

Într-o asemenea situaţie, avem de a face cu desfiinţarea contractului şi a actelor subsecvente. Contractul lovit de nulitate absolută sau anulat este considerat a nu fi fost niciodată încheiat, iar desfiinţarea contractului atrage, în condiţiile legii, şi desfiinţarea actelor subsecvente încheiate în baza lui.

În cazul în care contractul este desfiinţat, fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestaţiile primite, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu.

Nulitatea parţială. Clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri şi care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului în întregul său numai dacă sunt, prin natura lor, esenţiale sau dacă, în lipsa acestora, contractul nu s-ar fi încheiat.

În cazul în care contractul este menţinut în parte, clauzele nule sunt înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile. Sunt, de asemenea, înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile şi clauzele care contravin unor dispoziţii legale imperative şi care sunt considerate de lege nescrise.

Daunele-interese şi reducerea prestaţiilor

În caz de violenţă sau dol, cel al cărui consimţământ este viciat are dreptul de a pretinde, în afară de anulare, şi daune-interese sau, dacă preferă menţinerea contractului, are dreptul de a solicita numai reducerea prestaţiei sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi îndreptăţit.

Repararea prejudiciului în cazul nulităţii contractului încheiat în formă autentică

În cazul anulării sau constatării nulităţii contractului încheiat în formă autentică pentru o cauză de nulitate a cărei existenţă rezultă din însuşi textul contractului, partea prejudiciată poate cere obligarea notarului public la repararea prejudiciilor suferite, în condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie.

Răspunderea notarului public poate fi angajată numai în limita prejudiciului nereparat prin anularea sau constatarea nulităţii contractului ce a fost dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă. Angajarea acestei răspunderi nu înlătură angajarea răspunderii şi a altor persoane, în condiţiile legii.

Refacerea contractului nul

Contractul nul poate fi refăcut, în tot sau în parte, cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de lege la data refacerii lui. În toate cazurile, contractul refăcut nu va produce efecte decât pentru viitor, iar nu şi pentru trecut.

Validarea contractului

Contractul afectat de o cauză de nulitate este validat atunci când nulitatea este acoperită. Nulitatea poate fi acoperită prin confirmare sau prin alte moduri anume prevăzute de lege.

Confirmarea unui contract anulabil

În cazul unui contract anulabil, confirmarea validării rezultă din voinţa certă, expresă sau tacită, de a renunţa la dreptul de a invoca nulitatea.

Un contract anulabil poate fi confirmat dacă în momentul confirmării condiţiile sale de validitate sunt întrunite.

Persoana care poate invoca nulitatea poate confirma contractul numai cunoscând cauza de nulitate şi, în caz de violenţă, numai după încetarea acesteia.

În lipsa confirmării exprese, este suficient ca obligaţia să fie executată în mod voluntar la data la care ea putea fi valabil confirmată de către partea interesată.

Cel care trebuie să confirme poate să fie pus în întârziere printr-o notificare prin care partea interesată să îi solicite fie să confirme contractul anulabil, fie să exercite acţiunea în anulare, în termen de 6 luni de la notificare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere anularea contractului.

Pentru a fi valabil, actul confirmativ trebuie să cuprindă obiectul, cauza şi natura obligaţiei şi să facă menţiune despre motivul acţiunii în anulare, precum şi despre intenţia de a repara viciul pe care se întemeiază acea acţiune.

Efectele confirmării. Confirmarea îşi produce efectele din momentul încheierii contractului şi atrage renunţarea la mijloacele şi excepţiile ce puteau fi opuse, sub rezerva însă a drepturilor dobândite şi conservate de terţii de bună-credinţă.

Mai atragem atenţia cu privire la două aspecte de interes practic:

  • în primul rând, faptul că în situaţia în care fiecare dintre părţi poate invoca nulitatea contractului sau mai multe părţi o pot invoca împotriva alteia, confirmarea făcută de una dintre acestea nu împiedică invocarea nulităţii de către celelalte părţi.
  • în al doilea rând, confirmarea unui contract anulabil pentru vicierea consimţământului prin dol sau violenţă nu implică prin ea însăşi renunţarea la dreptul de a cere daune-interese.

Reglementările legale privind nulitatea contractului sunt tratate în articolele 12461265 din Codul civil.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

6 COMENTARII

  1. in anul 2003 am vandut fetei mele casatorita apartamentul fara clauze.dupa divort doresc sa-mi recapat apartamentul.din urmatoarele motive;la data inchierii contactului nu a fost achitat costul aprtamentului si nici pana in pezent.exista documente care atesta ca nu am primit suma pevazuta in contract.se poate anula contractul .

  2. In data de 15 03 2013 am facut sucesiunea si eram mostenitor,tata a decedat in 2012 ,co o procura data de tatal meu dupa o luna primaria a eliberat acte pe numele decedatului pt un teren pt a fi facut actul de vanzare ,se poate ca eu deja ersm mosteitor,pot anula acel act

  3. Buna ziua,
    Oare un contract incheiat la distanta intre o companie de telefonie mobila si o firma,, poate fi declarat nul daca nu a fost semnat de catre administrator sau un reprezentant legal al acesteia?
    Cu stima,

  4. Am cumparat o masina si abia dupa cumparare am constatat mai multe defectiuni ale acesteia. In plus mi-a fost prezentata masina ca avand dotari care nu exista. Cum as pitea sa imi recuperez banii dati la cumparare si sa returnez msina parcului auto de unde am achizitionat-o? Multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here