Semnalăm atribuţiile ANAF pentru cazurile speciale de executare silită, astfel cum au fost prevăzute prin OPANAF nr. 952/2016 dat pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3744/2015.

Ordinul modificator a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 186/2016.

Prin cazuri speciale de executare silită, OPANAF nr. 3744/2015 înţelege punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în materie de executare, generată de:

 • hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, prin care s-a dispus recuperarea unor creanţe bugetare de la debitori persoane fizice, juridice sau de la orice alte entităţi;
 • înscrisurile emise în materie penală de către instanţele de judecată, privind ducerea la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a măsurilor asigurătorii sau, după caz, de ridicare a acestora;
 • hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, prin care s-a dispus fie confiscarea unei cote-părţi dintr-un bun sau a anumitor bunuri determinate, constatate ca fiind dobândite nejustificat, fie plata unei sume de bani egale cu valoarea bunului dobândit nejustificat;
 • ordinele ministrului finanţelor publice prin care s-a dispus blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deţinute sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, ce fac obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii;
 • alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătoreşti definitive, cele prin care se stabileşte cuantumul cheltuielilor de executare silită, precum şi cele prin care se stabileşte suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite cu urmărirea bunului.

Atribuţii modificate

Măsurile asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare silită intră în atribuţiile Serviciului executări silite cazuri speciale la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Comunicarea somaţiilor şi a înfiinţării popririlor bancare se realizează de către organele fiscale centrale competente care administrează creanţele bugetare.

Emiterea deciziilor prin care se stabilesc obligaţii fiscale accesorii, inclusiv modul de stingere al acestora, se realizează de către organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor, acesta fiind organul care se ocupă cu organizarea evidenţei creanţelor bugetare ce fac obiectul cazurilor speciale generate de:

 • hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală
 • înscrisurile emise în materie penală de către instanţele de judecată
 • hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor
 • alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume

Titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătoreşti definitive, cele prin care se stabileşte cuantumul cheltuielilor de executare silită, precum şi cele prin care se stabileşte suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite cu urmărirea bunului: Serviciul executări silite cazuri speciale emite şi comunică contribuabililor titlurile executorii prin care se stabilesc sumele datorate, cu excepţia celor în care sunt individualizate obligaţii fiscale accesorii. Titlurile executorii, însoţite de dovada comunicării acestora, se transmit organelor fiscale centrale competente în administrarea contribuabililor.

Raportul de stadiu: organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor transmite zilnic către Serviciul executări silite cazuri speciale în a căror rază teritorială se află, în vederea continuării sau încetării modalităţilor de executare silită, un raport care va cuprinde informaţii cu privire la:

 • comunicarea somaţiei către contribuabil;
 • înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
 • calculul obligaţiilor fiscale accesorii;
 • stingerea efectuată asupra creanţelor bugetare.

Executori fiscali coordonatori

Reamintim că, potrivit OPANAF nr. 3744/2015, personalul din cadrul Direcţiei executări silite cazuri speciale poate participa direct la efectuarea acţiunilor de executare silită cazuri speciale, în calitate de executori fiscali coordonatori, de regulă, în următoarele situaţii:

 • în cazul în care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depăşeşte pragul de 10 milioane euro, echivalentul în lei;
 • în cazul în care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili;
 • în cazul blocării fondurilor şi resurselor economice ale persoanelor desemnate ce fac obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii;
 • la solicitarea scrisă a vicepreşedintelui coordonator al activităţii de colectare a veniturilor bugetare;
 • în cazurile identificate la nivelul Direcţiei executări silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate deosebită.

Obligaţii de notificare a contribuabililor

Acelaşi act normativ mai prevede că organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor îi notifică pe aceştia ori de câte ori intervin modificări cu privire la cazurile speciale de executare silită, precum şi cu privire la structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here