Deşi piaţa asigurărilor din România a suferit un uşor declin cauzat de criza din România şi din Europa din ultimii ani, totuşi, asigurările joacă în continuare un rol important în viaţa românilor, având în vedere multitudinea de asigurări, unele dintre ele obligatorii, încheiate de către asiguratori (asigurări de bunuri, asigurări de persoane).
Având în vedere importanţa asigurărilor în România (şi nu numai), în acest articol împărţit în două părţi prezentăm câteva aspecte generale legate de contractul de asigurare, astfel cum apare acesta reglementat în legislaţia românească actuală.
Dacă până la intrarea în vigoare a noului Cod Civil (NCC) asigurările erau reglementate de Legea nr. 136/1995, după data de 01.10.2011 (data intrării în vigoare a NCC), principalele elemente privind contractul de asigurare sunt reglementate de NCC, prevederile Legii nr. 136/1995 fiind în mare parte abrogate de NCC.
În ceea ce priveşte asigurările obligatorii, reţinem că acestea sunt reglementate prin legi speciale.

Ce este contractul de asigurare şi în ce formă trebuie încheiat?

Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării* sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit.
Pentru a putea fi dovedit, contractul de asigurare trebuie să fie încheiat în scris, forma respectivă fiind o condiţie ad probationem (pentru probă). Aşadar, legiuitorul prevede faptul că contractul nu poate fi probat cu martori, chiar atunci când există un început de dovadă scrisă.
Cu toate acestea, dacă documentele de asigurare au dispărut prin forţă majoră sau caz fortuit şi nu există posibilitatea obţinerii unui duplicat, existenţa şi conţinutul lor pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.
În ceea ce priveşte încheierea contractului de asigurare, aceasta se constată prin poliţa de asigurare sau certificatul de asigurare emis şi semnat de asigurător ori prin nota de acoperire emisă şi semnată de brokerul de asigurare.
Legea arată şi că documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate şi certificate prin mijloace electronice.

De câte feluri pot fi poliţele de asigurare şi care sunt elementele unei poliţe de asigurare?

Poliţa de asigurare poate fi, după caz, nominativă, la ordin sau la purtător.
În ceea ce priveşte elementele pe care trebuie să le cuprindă o poliţă de asigurare, subliniem faptul că o astfel de poliţă trebuie să indice cel puţin:
a) numele sau denumirea, domiciliul ori sediul părţilor contractante, precum şi numele beneficiarului asigurării, dacă acesta nu este parte la contract;

b)
obiectul asigurării;

c)
riscurile ce se asigură;

d)
momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asigurătorului;

e)
primele de asigurare;

f)
sumele asigurate.
Alte elemente pe care trebuie să le cuprindă poliţa de asigurare se stabilesc prin norme adoptate de organul de stat în a cărui competenţă, potrivit legii, intră supravegherea activităţii din domeniul asigurărilor.

Cum evaluează asigurătorul riscul într-un contract de asigurare?

În vederea evaluării riscului într-un contract de asigurare, asiguratorul va formula anumite întrebări către persoana care contractează asigurarea. Această persoană este obligată să răspundă în scris la întrebările formulate de asigurător, precum şi să declare, la data încheierii contractului, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşte şi care, de asemenea, sunt esenţiale pentru evaluarea riscului.
De asemenea, dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului, asiguratul este obligat să comunice în scris asigurătorului modificarea survenită. Reţinem că legiuitorul a prevăzut aceeaşi obligaţie şi contractantului asigurării care a luat cunoştinţă de modificarea survenită.

Ce consecinţe juridice există în cazul declaraţiilor inexacte ale persoanei care contractează asigurarea? Dar în cazul reticenţei privind riscul?

Ca un element de noutate, NCC  reglementează expres drept cauze de nulitate a contractului de asigurare declaraţia inexactă sau reticenţa făcută cu rea-credinţă de către asigurat ori contractantul asigurării cu privire la împrejurări determinante pentru asigurător în ceea ce privește asumarea riscului asigurat.
În cazul nulităţii contractului pentru cauzele mai sus menţionate, asigurătorul are dreptul de a reţine primele de asigurare deja încasate. De asemenea, acesta poate cere și plata primelor cuvenite până la momentul cunoașterii cauzei de nulitate.
În schimb, declaraţia inexactă sau reticenţa din partea asiguratului ori a contractantului asigurării a cărui rea-credinţă nu a putut fi stabilită nu atrage nulitatea asigurării.
În cazul în care constatarea declaraţiei inexacte sau a reticenţei are loc anterior producerii riscului asigurat, asigurătorul are dreptul fie de a menţine contractul, solicitând majorarea primei, fie de a rezilia contractul la împlinirea unui termen de zece zile calculate de la notificarea primită de asigurat, restituindu-i acestuia din urmă partea din primele plătite aferentă perioadei în cadrul căreia asigurarea nu mai funcţionează.
Atunci când constatarea declaraţiei inexacte sau a reticenţei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizaţia se reduce în raport cu proporţia dintre nivelul primelor plătite şi nivelul primelor ce ar fi trebuit să fie plătite.

Ce se întâmplă cu contractul de asigurare în lipsa riscului asigurat?

Contractul de asigurare se desfiinţează de drept în cazul în care, înainte ca obligaţia asigurătorului să înceapă a produce efecte, riscul asigurat s-a produs ori producerea acestuia a devenit imposibilă, precum şi dacă, după ce obligaţia menţionată a început să producă efecte, intervenirea riscului asigurat a devenit imposibilă.
Atunci când asiguratul sau contractantul asigurării a plătit, fie şi parţial, prima de asigurare, acesta este îndreptăţit să o recupereze proporţional cu perioada neexpirată a contractului de asigurare (art. 2205 alin. 1 din NCC).
Diferenţa dintre prima plătită şi cea calculată conform art. 2205 alin. 1 din NCC se restituie asiguratului sau contractantului asigurării numai în cazurile în care nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.
* Contractantul asigurării este persoana care încheie contractul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană ori pentru bunuri sau activităţi ale acesteia şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare.
Notă: Din partea a doua a articolului puteţi afla informaţii despre obligaţiile şi drepturile asiguratului şi asiguratorului, denunţarea unilaterală a contractului de asigurare şi subrogarea asigurătorului şi cesiunea asigurării. Partea a doua este aici.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Multumesc pentru raspunsul anterior din LEGESTART.As vrea,daca se poate,sa-mi spuneti daca pot face asigurarea pt locuinta obligatorie,in alt judet decat cel in care e locuinta, unde avem si alte asigurari obligatorii si avem domiciliu stabil.Multumesc anticipat pt raspuns!T.Adascalului.

    • Pentru a se tine evidenta asigurarilor obligatorii si de catre Primarii (cei care va pot amenda in cazul in care asigurarea obligatorie nu este incheiata pentru imobilul dvs.), apreciez ca asigurarea trebuie facuta la locul situarii imobilului ce urmeaza a fi asigurat!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here