În viața unei persoane se pot întâlni cazuri în care aceasta este nevoită să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular, adică un drept înscris în cartea funciară.

Având în vedere utilitatea unor informații referitoare la înscrierile în cartea funciară, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm câteva aspecte legate de procedura de înscriere în cartea funciară.

Cum procedăm pentru a efectua înscrieri în cartea funciară?

În primul rând trebuie reținut că înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate (cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu, ca de exemplu în cazul hotărârilor judecătorești), iar cererea respectivă de înscriere se depune/transmite la biroul teritorial de carte funciară în circumscripţia căruia este situat imobilul.

Cererea de înscriere în cartea funciară trebuie să fie însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere ; în situația în care actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere este cuprins într-o hotărâre judecătorească, se va prezenta o copie legalizată a acesteia, cu menţiunea că hotărârea respectivă este definitivă (şi irevocabilă) (de exemplu hotărârea judecătorească de partaj în baza căruia petentul a devenit unic proprietar asupra unui apartament, în urma partajului cu fosta soție).

Cine poate solicita înscrierea unui drept în cartea funciară?

Întabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.

De asemenea, reținem și faptul că înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi cerută și de:

  • mandatarul general al celui îndrituit;
  • oricare dintre titularii aceluiaşi drept.

Legiuitorul a prevăzut și faptul că notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară.

În acest scop, notarul public va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul, iar despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor.

Ce condiții trebuie să îndeplinească înscrisul prezentat de solicitant pentru ca registratorul de la cartea funciară să admită cererea?

Legiuitorul arată că, registratorul va admite cererea și va dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere dacă înscrisul îndeplineşte condiţiile limitative mai jos enumerate:

  • este încheiat cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege;
  • identifică corect numele sau denumirea părţilor şi menţionează codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;
  • individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, după caz;
  • este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română. În cazul actului autentic notarial, acesta trebuie să fie încheiat de un notar public în funcţie în România;
  • este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare, a extrasului de carte funciară pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului, cu excepţia cazului în care se face menţiune despre acestea în cuprinsul actului;
  • este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepţia scutirilor stabilite prin lege sau a situaţiei în care dovada încasării tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale încheiate potrivit legii;
  • îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a căror verificare se află în competenţa registratorului.

Referitor la încheierea pronunțată de registratorul de carte funciară, aceasta va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea; de asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.

În ce situație registratorul de la cartea funciară respinge cererea unui petent?

Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum şi aceasta din urmă (cererea) nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată.

Tot astfel, registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare.

Reținem faptul că despre respingerea cererii se face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară.

Încheierea pronunțată de registratorul de la cartea funciară se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Ce căi de atac pot fi exercitate de către petent în cazul în care registratorul respinge cererea acestuia?

Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef.

Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit mențiunilor anterioare cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare.

Referitor la cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii, legiuitorul a prevăzut faptul că acestea se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară; în acest caz, oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.

Referitor la plângerea împotriva încheierii registratorului-şef, aceasta se poate depune de cei interesaţi sau notarul public şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.

Reținem și faptul că soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară pronunțată de către registratorul-şef se face fără citarea oficiului teritorial.

După analizarea înscrisurilor existente în dosarul de carte funciară, judecătorul de la judecătoria competentă va pronunța o hotărâre, iar aceasta, în cazul în care nu este favorabilă petentului, poate fi atacată de către acesta cu apel.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. cererea de inscriere nu a fost scrisa si semnata de titularul dreptului si nici de imputernicit. s-a admis cererea. incheierea de admitere este lovita de nulitate absoluta

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here