Recent, Parlamentul a aprobat Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Actul normativ a fost publicat în Monitorul oficial nr. 365 din 30 mai şi este în vigoare de la data de 2 iunie a.c.

Legea semnalată conţine, ca structură:

– dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare;

– modificări şi completări ale unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

– modificări şi completări aduse la unele legi speciale;

– dispoziţii finale.

Vom detalia, în materiale viitoare, aspecte privind punerea în aplicare şi modificările/completările la Codul de procedură civilă. Dată fiind întinderea deosebită a Legii nr.76/2012, prin materialul de faţă vă propunem numai un rezumat asupra legilor care au suferit modificări şi/sau completări  prin acest normativ, urmând ca şi despre acestea să ne ocupăm în materiale viitoare.

Astfel, într-o primă urgenţă, iată care sunt actele normative afectate de Legea nr. 76/2012, cu menţiunea că, tot pe motive de spaţiu, ne vom mărgini la a semnala modificările numai acolo unde acestea sunt de mică întindere, urmând ca, în cazul celorlalte, sa revenim pe larg cu materiale separate.

– Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– – Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007;

– Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată;

– Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată: ● Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.● Hotărârea Tribunalului Bucureşti poate fi atacată numai cu apel la Curtea de Apel Bucureşti;

– Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare: ● Succesibilul sau altă persoană interesată poate sesiza direct instanţa judecătorească în vederea dezbaterii unei succesiuni. ● Dispoziţiile art. 188 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt aplicabile;

– Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată;

– Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare: ● Împotriva hotărârii, persoana interesată poate face contestaţie la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. ● Hotărârea tribunalului este definitivă. ● Contestaţiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Se introduce un nou text care prevede: “Ordinul sau dispoziţia de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii ori respingerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ constituie titlu executoriu.”;

– Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare. În noua redactare, textul modificat prevede: “Contestaţiile îndreptate împotriva dispoziţiilor luate de autorităţile publice prevăzute la alin. (1) al art.19 se soluţionează în cel mult 48 de ore de judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază participantul la referendum sau, în cazul celor înscrişi în listele suplimentare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit lista. Hotărârea judecătorească este definitivă; ea se comunică persoanelor interesate în cel mult 24 de ore de la pronunţare.”;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată;

– Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: printr-un text modificat se prevede că împotriva hotărârii Comisiei naţionale de disciplină, prin care s-a aplicat o sancţiune disciplinară, se poate formula contestaţie la secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel competente, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii;

– Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Primarul desemnează funcţionarii anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă. Dispoziţiile sunt aplicabile în mod corespunzător în cazul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti;

– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru;

Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare: împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestaţie la tribunal în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la curtea de apel. Contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiei sunt scutite de taxă judiciară de timbru;

– Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu completările ulterioare;

– Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată: “Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanţa competentă pentru oricare dintre reclamanţi.”;

– Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare: Hotărârea (prin care s-a soluţionat cererea de compensaţie financiară sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta) poate fi atacată cu contestaţie la curtea de apel, în termen de 15 zile de la comunicare;

– Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată. Alături de alte modificări, se schimbă inclusiv titlul, aceasta urmând să fie “LEGE privind procedura adopţiei”;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată;

– Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare;

– Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu completările ulterioare;

– Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu completările ulterioare;

– Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor: “Încheierile sau hotărârile pronunţate de către instanţă în cauzele privitoare la asociaţiile religioase pot fi atacate numai cu apel, în termen de 15 zile de la pronunţare, la tribunal.”;

– Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare: încheierea judecătorului-delegat, prin care asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică, este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă cu citarea părţilor;

– Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate: hotărârea comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare;

– Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc: ● Curtea de apel este instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic. Hotărârile curţii de apel sunt definitive. ● Hotărârile judecătorului-sindic pot fi atacate de părţi numai cu apel, în termen de 10 zile, care se calculează de la comunicare, pentru absenţi, şi de la pronunţare, pentru cei prezenţi. ● Apelul nu este suspensiv de executare;

– Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare: ● Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentă. ● Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive;

– Legea dialogului social nr. 62/2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here