19 Ianuarie, 2020

CCR: De ce pensia se acordă numai de la data înregistrării cererii?

De dată relativ recentă în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 18.03.2019 a fost publicată Decizia CCR nr. 803 din 06.12.2018 și menţionăm faptul că, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, de la data publicării (în cazul de față de la data de 18.03.2019) decizia CCR este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor. 

Menționăm faptul că, prin decizia mai sus-amintită, CCR, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate. 

Care este conținutul textului legal menționat de CCR în Decizia nr. 803 din 06.12.2018? 

Art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010: “Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condițiile prevăzute de prezenta lege, și se acordă de la data înregistrării cererii.” 

Cum și-a motivat autoarea -în esență- excepţia de neconstituţionalitate? 

Autoarea excepției a considerat că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituție referitoare la dreptul la pensie.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia a susținut, în esență, că dispozițiile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, care prevăd că pensia se acordă de la data înregistrării cererii, sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează în sensul că nedepunerea cererii de pensionare la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege se sancționează cu decăderea din drepturile patrimoniale vizând pensia pentru limită de vârstă aferente perioadei cuprinse între data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și data depunerii cererii. A arătat că dreptul la pensie este un drept fundamental, care se acordă în temeiul principiului contributivității și nu poate fi afectat de nerespectarea unui termen procedural. 

Cum a motivat CCR -în esență- decizia sa? 

Examinând excepția de neconstituționalitate, CCR a observat că dispozițiile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 fac parte din ansamblul reglementărilor care se referă la procedura de stabilire și plată a pensiilor. Dispozițiile art. 103 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 dispun că dreptul la pensie “se acordă la cerere”, solicitare care se depune, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.

Depunerea cererii de pensionare, la data îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea dreptului la pensie, reprezintă o opțiune a asiguratului. Astfel, asiguratul poate opta pentru depunerea acestei cereri la o dată ulterioară sau poate retrage cererea, în condițiile art. 103 alin. (4) din Legea nr. 263/2010.

Dispozițiile art. 104 și art. 105 din Legea nr. 263/2010 folosesc în continuare trei termeni diferiți în ceea ce privește dreptul la pensie. Astfel, art. 104 alin. (1) prevede că “pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege, în funcție de categoria de pensie solicitată.” Prin aceste dispoziții se reiterează vocația asiguratului care îndeplinește condițiile legale de pensionare de a solicita acordarea acestui drept.

Art. 104 alin. (2) din aceeași lege prevede însă, ca regulă, că pensiile “se acordă de la data înregistrării cererii“. Acest text de lege nu are un caracter superfluu în raport cu prevederile alineatului anterior amintit, atât timp cât, așa cum s-a reținut și mai sus, asiguratul este liber să aleagă momentul de la care solicită acordarea dreptului la pensie, așa încât data înregistrării cererii și data îndeplinirii condițiilor legale de pensionare nu corespund întotdeauna. Astfel, spre exemplu, în lumina celor reținute de CCR prin Decizia nr. 387/05.06.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 24.07.2018, femeia are dreptul, la data îndeplinirii condițiilor legale de pensionare, să opteze pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fără a solicita deschiderea dreptului la pensie.

În sfârșit, dispozițiile art. 105 din Legea nr. 263/2010 prevăd că “în sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat.” CCR, prin Decizia nr. 601 din 12.06.2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 09.08.2012, a reținut că acest text de lege “are în vedere doar momentul efectiv din care pensia este plătită, fiind firesc ca acesta să se plaseze doar după stabilirea cuantumului acesteia prin decizia casei de pensii. Acest fapt nu trebuie interpretat însă că, până la emiterea acestei decizii, pensionarul nu are drept la pensie, întrucât acesta se cuvine, așa cum s-a arătat, de la data îndeplinirii condițiilor legale de pensionare. Cu toate acestea, plata efectivă a acestor drepturi urmează să se facă doar începând cu momentul stabilit la art. 105 din Legea nr. 263/2010.” Față de cele reținute prin decizia mai sus amintită trebuie precizat că, în situația în care momentul introducerii cererii pentru acordarea dreptului la pensie nu corespunde cu momentul îndeplinirii condițiilor legale de pensionare, data acordării pensiei este data înregistrării cererii, potrivit dispozițiilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010.

CCR a apreciat că acest mod de reglementare a procedurii de stabilire și plată a pensiilor nu afectează dreptul la pensie consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituție, întrucât nu împiedică asiguratul ca, la data îndeplinirii condițiilor legale pentru a obține dreptul la pensie, să solicite și să obțină plata acestui drept. Din contră, permite asiguratului ca, în funcție de interesele pe care le are, să stabilească momentul de la care solicită acordarea acestui drept. Faptul că dreptul la pensie este consacrat la nivel constituțional nu îi dă un caracter absolut și nu echivalează cu posibilitatea asiguraților de a ignora cerințele legale privind acordarea pensiei. CCR a statuat în mod constant în jurisprudența sa că, în temeiul art. 47 alin. (2) din Constituție, legiuitorul se bucură de competența exclusivă “de a stabili condițiile și criteriile de acordare a pensiilor.” (A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 736 din 24.10.2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 04.01.2007) În plus, CCR a apreciat că instituirea unor termene referitoare la acordarea dreptului la pensie este necesară pentru asigurarea unui echilibru între veniturile și cheltuielile sistemului public de pensii, astfel încât să nu se ajungă la situația plății în mod retroactiv, pe termene lungi, a unor drepturi de asigurări sociale al căror cuantum nu poate fi evaluat în mod concret.

Ai nevoie de Decizia nr. 803/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu