18 Ianuarie, 2018

CCF: Retragerea calităţii de consultant şi a autorizaţiei de funcţionare

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 reglementează organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală. Conform acesteia, carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage consultanţilor fiscali în următoarele situaţii:

* în cazul persoanelor fizice:

- când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii infracţiunii de fals şi uz de fals;

- când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

- în caz de neplată a cotizaţiei timp de 12 luni consecutive.

* în cazul persoanelor juridice, în situaţia în care:

- societatea comercială s-a dizolvat;

- după data de înregistrare la Cameră se constată că nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare potrivit prezentei ordonanţe şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei;

- în caz de neplată a cotizaţiei timp de 12 luni consecutive.

În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se interzic acestora practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanţă fiscală.

Împotriva deciziei de retragere a carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei de funcţionare se poate formula plângere în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

* Camera Consultanţilor Fiscali

Camera Consultanţilor Fiscali este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv este acordat de Guvern în folosinţă gratuită până la data la care veniturile Camerei Consultanţilor Fiscali permit achiziţionarea unui sediu propriu, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012.

Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, se organizează şi funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei. Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

Camera are, în principal, următoarele atribuţii:

- coordonează activitatea de consultanţă fiscală;

- organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;

- apără interesele profesionale ale tuturor membrilor;

- oferă sprijin şi asistenţă membrilor Camerei în problemele profesionale;

- elaborează norme privind activitatea de consultanţă fiscală;

- ţine Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;

- organizează cursuri de perfecţionare a consultanţilor fiscali;

- mediază între membrii Camerei în caz de diferende şi la cerere;

- mediază între membrii Camerei şi clienţii lor în caz de diferende, precum şi la cerere;

- stabileşte măsuri disciplinare;

- colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;

- editează publicaţii de specialitate;

- alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu;

- elaborează şi aprobă Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

- elaborează şi aprobă Normele privind pregătirea şi perfecţionarea consultanţilor fiscali.

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Camerei şi Biroul permanent al Consiliului superior.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu