Într-o cauză aflată pe rolul Tribunalului Braşov, partea reclamantă a considerat că opțiunea legiuitorului de a solicita cazierul fiscal, în procedura de înființare a persoanelor juridice nonprofit ar reprezenta o restrângere a dreptului de asociere.

Practic, a fost sesizată CCR în vederea soluţionării excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, excepție ridicată de împuternicitul unei asociații în curs de constituire într-un dosar având ca obiect soluționarea unui apel formulat împotriva încheierii prin care s-a respins acordarea personalității juridice unei asociații care dorea să se constituie din punct de vedere legal.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia a susţinut că dispozițiile criticate sunt neconstituționale în condițiile în care nu există un motiv rezonabil pentru care inactivitatea fiscală a unei persoane juridice să conducă la restrângerea dreptului de asociere.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 8 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal:

 Art. 8 alin. (1) lit. b):

(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situații: […] b) la solicitarea înscrierii asociațiilor și fundațiilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor de către asociații sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceștia;”

 Art. 8 alin. (5):

(5) Se interzice autorizarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informații privind faptele și situațiile prevăzute la art. 4.”

Argumente de respingere a criticii de neconstituţionalitate

Tribunalul Braşov.Reţinem în această semnalare, mai întâi, aprecierile formulate de Tribunalul Brașov – Secția I civilă, potrivit căruia:

– scopul interdicției stabilite de prevederile legale criticate este acela de a împiedica persoane care nu au avut o conduită fiscală diligentă să poată înființa asociații sau fundații;

– situațiile de inactivitate prevăzute de art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu excepția situației în care inactivitatea fiscală intervine ca urmare a înregistrării inactivității temporare la Oficiul Registrului Comerțului, vizează cazuri de nerespectare a legislației fiscale sau a celei ce reglementează funcționarea persoanelor juridice sau a celor fără personalitate juridică;

– restrângerea dreptului de asociere prin instituirea unor interdicții care au drept scop împiedicarea constituirii unei asociații de către o persoană care, în calitate de reprezentant al unei societăți sau al unei asociații, nu a respectat prevederile fiscale constituie o ingerință justificată.

Opinia Guvernului. În acelaşi sens şi-a exprimat opinia şi Guvernul care a arătat că:

– situațiile de inactivitate fiscală sunt stabilite de art. 92 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și constau în ipoteze în care nu a fost respectată legislația fiscală sau cea care reglementează funcționarea persoanelor juridice sau a celor fără personalitate juridică, singura excepție fiind inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului.

– ca atare, restrângerea dreptului de asociere este justificată de necesitatea evitării înființării unor organizații fără scop patrimonial, dar care ar urma să aibă anumite facilități în baza acestui statut, de către persoane care nu au respectat legislația fiscală.

Motivarea CCR. Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, prezentând argument din care reţinem cele ce urmează.

– Libertatea de asociere, consacrată de art. 40 din Legea fundamentală, nu înseamnă că o persoană poate fi fondator sau membru într-o asociație în orice condiții. Legiuitorul are libertatea de a reglementa condițiile în care pot fi constituite, organizate și în care funcționează diferite tipuri și forme de asociație, atât timp cât reglementarea adoptată nu conduce chiar la anihilarea libertății de asociere.

– Potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară. Mai mult decât atât, potrivit art. 2 și art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, este posibil ca acestea să aibă acces la resurse publice (provenite de la bugetul de stat sau din bugetele locale).

– Înscrierea în cazierul fiscal nu are caracter perpetuu, informațiile din cazierul fiscal despre contribuabilii vizați fiind înlăturate din evidență, dacă se află în situațiile prevăzute la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 și au fost stinse creanțele fiscale etc.

– Soluția aleasă de legiuitor a avut în vedere protejarea interesului public reprezentat de necesitatea păstrării disciplinei financiare a tuturor persoanelor cu activitate fiscală incidentă și că, în acest context, nu sunt încălcate prevederile art. 40 din Constituție.

Decizia nr. 486/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

Decizia a fost pronunțată în ședința din data de 17 septembrie 2019 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 254 din 27 martie 2020.

Documentar

Înscrierea în cazierul fiscal și transmiterea informațiilor între instituții

Art. 4 –

(1) În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară.

[…]

(4) În cazierul fiscal se înscriu și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale, după cum urmează:

a)atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condițiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situația în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiție;

b)atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență, pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanțele care fac parte din pasivul debitorului și sunt administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

c)inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, prevăzută în Legea  207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

(5) Inactivitatea fiscală prevăzută la alin. (4) lit. c) se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică declarate inactivă, cât și al reprezentanților legali sau reprezentanților desemnați ai acestora.

(6) Înscrierea inactivității fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanților legali ai persoanei juridice, precum și al reprezentanților legali sau desemnați ai entităților fără personalitate juridică existenți în perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale.

(7) În situația în care sunt desemnați noi reprezentanți/reprezentanți legali și se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora.

  • Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Art. 2. –

Prezenta ordonanță are ca scop crearea cadrului pentru:

[…]

  1. d) facilitarea accesului asociațiilor și fundațiilor la resurse private și publice;

[…]

Art. 46. –

(1) Veniturile asociațiilor sau federațiilor provin din:

[…]

  1. f)resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

[…]

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here