18 August, 2017

Câteva precizări privind dreptul de deducere a TVA

Intr-un material postat recent pe Legestart – intitulat “Regimul deducerilor de TVA” – atrăgeam atenţia asupra modificărilor ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013 în această materie, prin efectul O.G. nr. 15/2012. Tot în acel material, mai promiteam un documentar de aplicare a reglementărilor din Codul fiscal ce urmează a fi modificate şi pe care îl găsiţi în cele ce urmează.

În atenţie sunt dispoziţiile prin care este completat art. 145 din Codul fiscal. Reluăm aici, cea de-a doua completare, potrivit căreia: “Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 1342 alin. (6).

Aceste prevederi nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160.”

ATENŢIE! Articolul 1342 urmează să fie modificat integral, iar forma care va fi valabilă anul viitor o puteţi găsi în materialul nostru anterior despre regimul deducerilor de TVA.

Iată şi ce prevăd reglementările la care se face trimitere în textul de mai sus, ce urmează a fi aplicat în forma modificată.

Aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 1342 alin. (6). Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare va fi – de la 1 ianuarie – obligatorie pentru persoanele impozabile la care exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, dar nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic (un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic).

Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării sau locul prestării, conform prevederilor art. 133, se consideră a fi în România. Persoanele impozabile care au obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare nu aplică sistemul pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România – conform art. 150 alin. (2)-(6) –, pentru livrările de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 3250/00, precum şi pentru livrările de aur de investiţii, efectuate de persoane impozabile care şi-au exercitat opţiunea de taxare către cumpărători persoane impozabile, cumpărătorul este persoana obligată la plata taxei  (conform art. 1523 alin. 10) sau conform cu măsurile de simplificare prevăzute prin dispoziţiile conţinute în art. 160;

b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;

c) în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi şi pentru aurul de investiţii;

d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică;

e) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului, astfel cum sunt definite “persoanele afiliate” în art. 7 alin. (1) pct. 21.

Taxarea potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6). cu menţiunea că prevederile respective nu urmează a fi modificate, iată la ce se referă :

- taxa datorată de orice persoană impozabilă, inclusiv de către persoana juridică neimpozabilă, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestării în România şi care sunt furnizate de către o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul României sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României, chiar dacă este înregistrată în România conform art. 153 alin. (4) sau (5);

- taxa datorată de orice persoană înregistrată, căreia i se livrează gaze naturale sau energie electrică în condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dacă aceste livrări sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri pe teritoriul României, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România;

- taxa datorată de persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, care este beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;

- taxa datorată de persoana din cauza căreia bunurile ies din regimurile sau situaţiile de scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri conform art. 144 alin. (1) literele a) – în regim vamal sau de antrepozit vamal – şi d) –bunuri care încă se află în regim vamal de tranzit intern, precum şi unele prestările de servicii aferente acestor livrări;

- taxa datorată în alte situaţii, în cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizată de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2) şi care nu este înregistrată în România conform art. 153, persoana obligată la plata taxei este persoana impozabilă ori persoana juridică neimpozabilă, stabilită în România sau nestabilită în România, dar înregistrată în România conform art. 153, care este beneficiar al unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133.

Taxarea potrivit art. 1523 alin. (10): Pentru livrările de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 3250/00, precum şi pentru livrările de aur de investiţii, efectuate de persoane impozabile care şi-au exercitat opţiunea de taxare către cumpărători persoane impozabile, cumpărătorul este persoana obligată la plata taxei, conform normelor de aplicare.

Taxarea inversă potrivit art. 160. Măsurile de simplificare care fac obiectul acestui articol prevăd că, pe cale de excepţie, în cazul operaţiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute în acest articol 160. Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu