22 August, 2017

CASS datorat de persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii

Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de noroc şi din operaţiunea de fiducie datorează CASS de 5,5%. Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice sunt reglementate prin art. 296^2 – art. 296^32 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv normele metodologice de aplicare.

1. Conform art. 296^18 din Legea nr. 571/2003, tabelul cotelor de contribuţii sociale obligatorii se prezintă astfel:

   a) pentru contribuţia de asigurări sociale:

 

a1) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

 

a2) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

 

a3) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

 

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

 

b1) 5,5% pentru contribuţia individuală;

 

b2) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator;

 

c) 0,85% pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

d) pentru contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj:

d1) 0,5% pentru contribuţia individuală;

 

d2) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator;

 

e) 0,15%-0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator;

 f) 0,25% pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator.

Contribuţiile sociale individuale calculate şi reţinute se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.

2. Conform art. 296^27 din Legea nr. 571/2003, în ceea ce contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri, reţinem următoarele:

2.1 Contribuabili care datorează CASS.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din:

- cedarea folosinţei bunurilor;

- investiţii;

- premii şi câştiguri din jocuri de noroc;

- operaţiunea de fiducie şi

- alte surse.

Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate mai sus plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (respectiv: 750 lei începând cu 1 februarie 2013 şi 800 lei începând cu 1 iulie 2013). 

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) se poate sintetiza astfel:

Pentru

veniturile din cedarea folosinţei

baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) o reprezintă

- venitul net în cazul în care se aplică cotele forfetare;

norma anuală de venit

- pentru închirierile de camere în scop turistic;

 

venitul net anual

- pentru cei care determină venitul în sistem real;

 

veniturile din investiţii

- câştigul net;

veniturile din premii şi câştiguri din jocuri de noroc

- venitul net determinat ca diferenţă dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil;

veniturile din operaţiunea de fiducie

- veniturile prevăzute la art. 42^1 din Codul Fiscal;

veniturile din alte surse

- venitul brut realizat.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din:

- declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen;

- declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit;

- evidenţa fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în care venitul net se stabileşte prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) se calculează în anul următor, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazelor de calcul. Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) stabilite prin decizia de impunere.

2.2 Contribuabili care nu datorează CASS.

Nu se datorează CASS pentru veniturile menţionate mai sus de către persoanele care realizează şi venituri din salarii, asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii, precum şi venituri din:

- activităţi independente realizate sub formă de întreprindere individuală (ÎI), întreprindere familială (ÎF), persoană fizică autorizată (PFA);

- profesii libere;

- activităţi agricole;

- activităţi independente cu reţinere la sursă (venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică);

- venituri realizate din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice rezidente cu persoane juridice române atât în România, cât şi în străinătate.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu