Nereguli constatate în funcţionarea caselor de schimb valutar au determinat propunerea de modificare a reglementărilor date prin OMFP nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar.

Proiectul de ordin a fost postat pe site-ul ministerului, spre dezbatere publică.

Prin măsurile propuse, MFP are în vedere îmbunătăţirea cadrului legal, ca urmare a constatărilor făcute de Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar, precum şi de aparatul de lucru din sistemul de antifraudă fiscală,

Declaraţia pe proprie răspundere. Dintre măsurile propuse, reţinem, în primul rând introducerea în sarcina acţionarilor semnificativi sau a asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, precum şi a administratorilor sau reprezentanţilor legali ai entităţii, de a depune câte o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu au deţinut sau nu deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali la entităţi care au desfăşurat sau care desfășoară activitate de schimb valutar fără autorizaţie de schimb valutar/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare.

Interdicţie la reînnoirea autorizaţiei. În cazul în care organele de control constată desfăşurarea de activităţi de schimb valutar fără autorizaţie, se prevede introducerea restricţiei pentru persoana juridică cu privire la acordarea autorizaţiei au a codului statistic, pe perioada următorilor 5 ani. Prevederea este aplicabilă şi pentru asociaţii sau acţionarii semnificativi, administratorii entităţii sancţionate, care deţin calitatea de asociaţi sau acţionari semnificativi, administratori la societăţi comerciale care solicită autorizarea pentru activitate de schimb valutar pentru persoane fizice.

Obligaţii de plată. Proiectul completează situaţiile în care se consideră că un operator economic NU are obligaţii fiscale restante, respectiv atunci când suma solicitată la rambursare sau restituire este mai mare sau egală cu suma obligaţiilor de plată, ori situaţia în care suma creanţelor certe lichide sau exigibile pe care le are de încasat operatorul economic de la o autoritate contractantă este mai mare sau egală cu suma obligaţiilor de plată.

Certificatul de atestare fiscală. Se prevede eliminarea obligaţiei contribuabilului de a solicita şi obţine certificatul de atestare fiscală de la organul fiscal din cadrul ANAF în vederea obţinerii autorizaţiei de schimb valutar. În acest caz, certificatul de atestare fiscală va fi solicitat de Direcţia Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se poate efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Cazierul fiscal. La fel, se propune eliminarea obligaţiei contribuabilului de a solicita şi obţine cazierul fiscal de la organul fiscal competent pentru entitate. Informaţiile cuprinse în cazierul fiscal vor fi verificate de persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de MFP, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Regimul locaţiei.  Se prevede modificarea prevederilor actuale care se referă la locul unde personalul din cadrul caselor de schimb valutar poate desfăşura activităţi de schimb valutar, în sensul că activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice pot fi desfăşurate de casele de schimb valutar autorizate de M.F.P. numai prin intermediul şi în incinta punctelor de schimb valutar.

Autorizaţia de schimb valutar. Dispoziţiile propuse prevăd dreptul Comisiei de a dispune revocarea autorizaţiei de schimb valutar emise în favoarea unei entităţi şi a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia, în situaţia în care entitatea autorizată este sancţionată prin revocarea sau suspendarea codului statistic al unui punct de schimb valutar, iar aceasta continuă să desfăşoare activitate de schimb valutar după data comunicării deciziei prin care i se aduce la cunoştinţă măsura luată.

Control încrucişat. Direcţia de specialitate din cadrul MFP poate solicita, ori de câte ori este necesar, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, rezultatele acţiunilor de control întreprinse la entităţile care desfăşoară activitate de schimb valutar, cu privire la situaţiile în care au fost constatate fapte care reprezintă încălcări ale prevederilor Ordinului nr. 664/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Regimul aparatelor de marcat. Sunt prevăzute dispoziţii prin care organele cu atribuţii în ceea ce priveşte controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale au obligaţia de a înştinţa Comisia cu privire la suspendarea activităţii în punctele de lucru ale entităţii autorizate să desfăşoare activităţi de schimb valutar, dispusă în baza prevederilor O.U.G. nr.2 8/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De ce se impune schimbarea reglementării actuale?

MFP îşi motivează proiectul de modificare a reglementării actuale prin constarea potrivit căreia a devenit o practică unitară pentru asociaţii sau acţionarii semnificativi, administratorii entităţilor sancţionate pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul schimbului valutar, să înfiinţeze alte societăţi comerciale pentru care solicită autorizaţie de schimb valutar/cod statistic, în vederea evitării închiderii punctului de schimb valutar ca urmare a sancţiunii primite.

De asemenea, Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar nu a fost informată la timp cu privire la rezultatele controalelor întreprinse de organele de control, fiind în imposibilitatea de a dispune măsurile legale în timp util.

Pe de altă parte, în urma controalelor întreprinse de reprezentanţii Direcţiilor Generale Antifraudă Fiscală au fost depistate cazuri când personalul casei de schimb valutar desfăşura activitatea de schimb valutar în afara unui punct de schimb valutar, fapt confirmat de înregistrările video coroborat cu evidenţele ţinute de societăţi, din care rezultă că persoanele înscrise drept clienţi în bonurile fiscale nu au fost prezente fizic la data şi ora efectuării tranzacţiilor valutare.

Cadru legal actual

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii BNR, publicat în Monitorul Oficial nr. 341/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Ai nevoie de Ordinul nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here