Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale din 07.04.2014, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 544/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270 din 11.04.2014 (M.Of. nr. 270/2014).
În vigoare de la 11.04.2014
Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, denumită în continuare verificare fiscală, prevăzută la art. 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.
În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal va proceda, în principal, la:
a) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;
b) analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;
c) confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;
d) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
e) discutarea constatărilor organului fiscal cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia;
f) stabilirea, dacă este cazul, a diferenţei de bază de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia;
g) dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.
Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală.
Stimate contribuabil,
Pe timpul desfăşurării verificării fiscale aveţi următoarele drepturi:

1.
 Conform art. 1091 alin. (4) şi (5)art. 1093art. 102 şi art. 1092 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare fiscală.
Înaintea desfăşurării verificării fiscale, veţi fi înştiinţat despre această acţiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.
Prin avizul de verificare veţi fi înştiinţat cu privire la:
a) temeiul juridic al verificării;
b) data de începere a verificării;
c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;
d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;
e) locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta;
f) informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare.
Aveţi la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, să prezentaţi documentele justificative în vederea clarificării situaţiei fiscale personale.
Avizul de verificare se comunică potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală şi este însoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

2.
 Conform art. 1093 şi art. 101 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării fiscale.
Amânarea datei de începere a verificării fiscale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a dumneavoastră, pentru motive justificate.
În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare fiscală.

3.
 Conform art. 1092 alin. (1) şi art. 106 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate.
Pe toată durata exercitării verificării fiscale aveţi dreptul să beneficiaţi de asistenţă de specialitate sau juridică.

4.
 Conform art. 1092 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale.
La cererea scrisă a dumneavoastră, verificarea fiscală se poate desfăşura şi la:
a) domiciliul dumneavoastră, dacă sunteţi în imposibilitate fizică de a vă deplasa;
b) domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.
Solicitarea scrisă pentru desfăşurarea verificării fiscale la domiciliul dumneavoastră sau la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă se depune la organul fiscal înainte de data începerii verificării fiscale înscrisă în avizul de verificare.

5.
 Conform art. 1091 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare.
Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevăzută pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia dumneavoastră fiscală, poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.
Carta este accesibilă integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here