Prezentarea anuală, la viză, a carnetelor de rentier agricol se face conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MADR/MFP nr. 1.272/26.503/2005, cu modificările şi completările ulterioare, reglementare care, recent, a fost din nou modificată prin Ordinul nr. 39/413, publicat în Monitorul oficial nr. 236 din 9 aprilie a.c.

● Semnalăm, din cuprinsul modificărilor, că persoanele care solicită vizarea carnetului de rentier agricol prezintă personal ori prin mandatar/curator/tutore, în perioada 1 martie-31 august a fiecărui an, la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale (şi nu o simplă cerere, cum era până în prezent), însoţită de o serie de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală.

Se cere, astfel, în cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal, o procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol.

Solicitantul trebuie să mai prezinte şi contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil (în condiţiile în care Legea arendării a fost abrogată prin Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie 2011).

● Dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului după noile reglementări sau dacă se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii.

Rprezentanţii APIA verifică conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi, în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, certifică copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală.

● A dispărut prevederea privind obligaţia de a se notifica opţiunea de înstrăinare sau de arendare a unui teren agricol.

● Au fost, de asemenea, abrogate articolele care stabileau termenele de verificare (de maximum 10 zile de la data înregistrării solicitării), termenele (de maximum 30 de zile) pentru circuitul documentelor între APIA şi centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.

● Se modifică şi formatul carnetelor de rentier agricol preluate de către APIA de la Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă.

● După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa renta datorată până la data de 30 noiembrie – şi nu doar până la 31 august, cum era până acum – a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului.

● Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie, însă acestea nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua şi după acest termen, inclusiv în caz de deces, către moştenitorii acestora.

● Anexa la Ordinul semnalat conţine modelul de formular pentru Declaraţia pentru obţinerea vizei anuale.

*

Ordinul MADR/MFP nr. 1.272/26.503/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a fost dat pentru punerea în aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul oficial nr. 653/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Renta viageră agricolă reprezintă, potrivit prevederilor din legea anterior menţionată, suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat şi echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol situat în extravilan, pentru care rentierul a încheiat acordul cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

Renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată.

Rentierul agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care, de la data intrării în vigoare a titlului XI din Lege, nu are şi nu va deţine în proprietate, cumulate în timp, mai mult de 10 ha de teren agricol extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau le arendează, total ori parţial, primind de la Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă carnetul de rentier agricol.

Rentier agricol este şi persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani căreia i s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar şi optează pentru despăgubirile plătite de către investitor, încheind cu acesta un acord, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr.1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a Titlului XI din lege.

Rentier agricol este şi persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează «nerevizuibil», şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

1 COMENTARIU

  1. buna ziua
    tatal meu este beneficiar de renta viagera pentru 5 h si nu a fost in perioada 1 martie 30 august 2016 sa vizeze carnetul. se mai poate recupera renta viagera?

    va multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here