1. Recunoaşterea imobilizărilor necorporale

O imobilizare necorporală este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative. O imobilizare necorporală îndeplineşte criteriul de a fi identificabilă când: (a) este separabilă, adică poate fi separată sau divizată de entitate şi vândută, transferată, autorizată, închiriată sau schimbată, fie individual, fie împreună cu un contract corespunzător, un activ identificabil sau o datorie identificabilă; sau (b) decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii.

O entitate controlează o imobilizare dacă entitatea are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei şi de a restricţiona accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporală pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizării de către entitate. Anumite imobilizări necorporale pot fi păstrate în sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software), documentaţie legală (în cazul unei licenţe sau al unui brevet) sau peliculă. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale, cât şi necorporale ar trebui tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate evaluează care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fără acel software specific se include în valoarea acelei imobilizări corporale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integrantă a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporală. Listele de clienţi nu se recunosc ca imobilizări necorporale.

O imobilizare necorporală trebuie recunoscută în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul său poate fi evaluat în mod credibil.

În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

 • cheltuielile de constituire;
 • cheltuielile de dezvoltare;
 • concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;
 • fondul comercial pozitiv;
 • alte imobilizări necorporale;
 • avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale;
 • imobilizările necorporale în curs de execuţie.

2. Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale

O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele reglementări. Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale.

3. Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.

4. Evaluarea la data bilanţului

O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.

5. Cedarea

O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa. În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul „Alte venituri din exploatare”, respectiv „Alte cheltuieli de exploatare”, după caz.

6. Contabilizarea imobilizărilor necorporale în sistemul de contabilitate simplificat

Cu ajutorul contul 200 “Imobilizări necorporale” se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale (cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi, imobilizări de natura cheltuielilor de dezvoltare, concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevete, licenţe, mărci comerciale, precum şi alte drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, fondul comercial pozitiv, programer informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale)

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (sistem de contabilitate simplificat):

200 Imobilizări necorporale = %
400 Furnizori şi conturi asimilate
512 Conturi curente la bănci
531 Casa

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind lucrările şi proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la terţi (sistem de contabilitate simplificat):

200 Imobilizări necorporale = %
230 Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări
721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
400 Furnizori şi conturi asimilate

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar(sistem de contabilitate simplificat):

200 Imobilizări necorporale = 475 Subvenţii pentru investitii

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate sau reprezentând aport în natură(sistem de contabilitate simplificat):

200 Imobilizări necorporale = %
400 Furnizori şi conturi asimilate
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea concesiunilor primite(sistem de contabilitate simplificat):

200 Imobilizări necorporale = 160 Împrumuturi şi datorii asimilate<

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate (sistem de contabilitate simplificat):

200 Imobilizări necorporale = 400 Furnizori şi conturi asimilate

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu(sistem de contabilitate simplificat):

200 Imobilizări necorporale = %
230 Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări
721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social (sistem de contabilitate simplificat):

200. Imobilizări necorporale = 456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind amortizarea cheltuielilor de constituire, a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare scoase din evidenţă (sistem de contabilitate simplificat):

280 Amortizări privind imobilizările necorporale = 200 Imobilizări necorporale

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea brevetelor şi a altor drepturi şi valori similare aportate şi retrase (sistem de contabilitate simplificat):

456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul = 200 Imobilizări necorporale

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea brevetelor, licenţelor şi a altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (sistem de contabilitate simplificat):

260 Imobilizări financiare = 200 Imobilizări necorporale

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea neamortizată a imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare cedate (sistem de contabilitate simplificat):

650 Alte cheltuieli de exploatare = 200 Imobilizări necorporale

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidenţă (sistem de contabilitate simplificat):

650 Alte cheltuieli de exploatare = 200 Imobilizări necorporale

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind amortizarea altor imobilizări necorporale, scoase din evidenţă,  imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral

280 Amortizări privind imobilizările necorporale = 200 Imobilizări necorporale

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea altor imobilizări necorporale aportate şi retrase (sistem de contabilitate simplificat):

456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul = 200 Imobilizări necorporale

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora (sistem de contabilitate simplificat):

260 Imobilizări financiare = 200 Imobilizări necorporale

Temeiul legal

 • Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
 • OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here