Așa cum legea prevede în mod expres drepturile și obligațiile salariaților, aceasta prevede și drepturile și obligațiile corelative ale angajatorului.
În conformitate cu prevederile Codului Muncii, angajatorii au următoarele obligații:

• să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
» Această obligație se concretizează prin mai multe modalități, începând de la obligația angajatorului de a înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă înainte ca acesta să înceapă activitatea, obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contractul individual de muncă sau să le modifice cu ocazia încheierii unui act adițional la contract, obligația de informare a angajatorului cu privire la elemente contractuale specifice în cazul desfășurării activității în străinătate (înainte de plecarea salariatului în străinătate).

• să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
» Angajatorul nu poate solicita unui salariat îndeplinirea anumitor sarcini sau atribuții atâta timp cât acesta nu creează cadrul necesar sau nu oferă instrumentele necesare îndeplinirii acestor sarcini sau atribuții.

• să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
» Drepturile acordate salariaților prin intermediul legii reprezintă un prag minim sub care nu se poate coborî și orice renunțare de astfel de drepturi a salariatului sau omiterea prevederii acestor drepturi de către angajator în cadrul contractului individual de muncă este lovită de nulitate.

• să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;
» Obligația comunicării vizează date generale privind situația economică și financiară a unității, informații care trebuie date publicității și prin bilanțul contabil periodic tocmai pentru asigurarea respectării principiilor economiei de piață și cerințelor concurenței loiale.

• să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
» Această obligație se concretizează, de exemplu, în cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective. Acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la: (1) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi și (2) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. În plus, în perioada în care au loc consultări, pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele: numărul total şi categoriile de salariaţi, motivele care determină concedierea preconizată, numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere, criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor, măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile, termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.

• să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
» În conformitate cu legislația în vigoare, salariatul datorează statului impozit pe venit și contribuții sociale. Acestea sunt reținute de către angajator, în limitele prevăzute de lege, și este obligația acestuia din urmă de a efectua plata acestora în numele și pe seama salariaților.

• să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
» Începând cu data de 1 ianuarie 2011 au fost abrogate dispozițiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, rolul acestui document fiind  îndeplinit în prezent de registrul general de evidență a salariaților. Legea în vigoare stabilește termene foarte clare în care anumite informații trebuie transmise, de către angajator,  prin intermediul registrului general de evidență a salariaților și încălcarea acestor termene, netransmiterea (corespunzătoare) a informațiilor relevante va fi supusă amenzii date angajatorului.

• să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
» Aceste documente pot fi copii ale documentelor existente în dosarul de personal al salariatului, copii ale paginilor din registrul electronic de evidență a salariaților ce cuprind înscrieri referitoare la salariatul respectiv, documente care atestă activitatea desfășurată de salariat, salariul, vechimea în muncă etc. în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Hotărârarea Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul de evidență al salariaților), angajatorul este obligat să elibereze documentele solicitate de salariat sau fostul angajat în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. Totuși, dacă, din motive obiective, angajatorul nu poate elibera aceste documente, salariatul sau fostul angajat le poate solicita Inspectoratului teritorial de muncă din raza teritorială unde își desfășoară angajatorul activitatea.

• să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
» Datele cu caracter confidențial sunt, de exemplu, date referitoare la elementele de identificare ale salariaților (CNP, seria și numărul cărții de identitate etc.). În plus, angajatorul este obligat să păstreze confidențial salariul angajatului, având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității.
Notă: Articolul referitor la drepturile angajatorului este accesibil AICI.
——————————(P)——————————
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S
 

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Drepturile banesti cuvenite salariatului caruia ii inceteaza contractul individual de munca ( din diverse motive ) , se platesc odata cu drepturile banesti cuvenite in luna respectiva , a celorlati salariati ?

  2. toate astea sunt vorbe in vant, lucrez cate 9 ore chiar si 10 ore uneori zi de zi ,cu un salra de 80 lei,2 ore pe cartea de munca,cui sa ma plang,si unde sa merg sa ma angajez in alta parte? ma ajuti tu?!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here