În Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul CNVM nr. 3  din 16 ianuarie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2013 de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007.

Prezentul ordin modifică foarte ușor procedura de depunere a situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM.

Ordinul stabilește două situații principale:

* aprobă formatul situațiilor financiare și corelațiile între formulare;

* stabilește modul de aplicare a depunerii situațiilor financiare anuale de către societăți din sfera CNVM, ce au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Depunerea situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale se depun la CNVM astfel:

– pentru societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții financiare, traderi, consultanți de investiții, operatori de piață, depozitarul central, case de compensare și contrapărți centrale, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

– pentru fondul de compensare a investitorilor și organismele de plasament colectiv, cu excepția societăților de investiții financiare, în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

entitățile care de la constituire până la încheierea exercițiului financiar nu au desfășurat activitate vor depune o declarație pe propria răspundere în acest sens la C.N.V.M., în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, care să cuprindă toate datele de identificare a societății.

Reținem și faptul că un exemplar al situației financiare anuale și un exemplar al declarației pe propria răspundere, se vor depune și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 150 de zile, respectiv 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Societățile comerciale supravegheate de CNVM vor întocmi și vor depune la CNVM situațiile financiare anuale care cuprind următoarele formulare:

– bilanț (cod 10) ;

– cont de profit și pierdere (cod 20);

– situația modificărilor capitalului propriu;

– situația fluxurilor de trezorerie;

– notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40).

Societățile vor prezenta și o declarație prin care administratorii societății își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale cu privire la politicile contabile utilizate, la imaginea fidelă a societății regăsită în situațiile financiare.

De asemenea, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul de audit, raportul administratorilor și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here