*  În cazul persoanelor majore cu domiciliul în România

– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

– dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;

– paşaportul anterior, în original, dacă este cazul.

NOTĂ

– documentele se  depun personal, de catre solicitanţi;

– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

* În cazul minorilor  cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani

– certificatul de naştere al minorului, în original;

– document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

– dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;

– după caz, procură specială sau declaraţia de acord a celuilalt părinte în original, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor sau persoana împuternicită de acesta, actul de deces al celuilalt părinte, în original;

– documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelaşi act normativ, în original;

– paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul.

NOTĂ

– la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie;

–  documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;

– la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);

– declaraţiile sau după caz procurile speciale autentificate de autorităţile străine vor fi însoţite de o traducere legalizată şi trebuie să îndeplinească  următoarele  condiţii pentru a putea fi utilizate în faţa autorităţilor străin

a) documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobată prin Legea nr. 52/2000 cu modificările ulterioare, se apostilează;

b) documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;

c) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizează în condiţiile prevăzute de 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

– hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare

* În cazul minorilor cu domiciliul în românia, care au împlinit vârsta de 14 ani

– cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;

– declaraţii de acord ale părinţilor/părintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);

În situaţia prezentării doar a declaraţiei unuia dintre părinţi, cererea trebuie să fie însoţită şi de:

a) hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului sau de suplinire a acordului celuilalt părinte, ambele rămase definitive şi irevocabile,

b) actul de deces al celuilalt părinte,

c) documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original;

– dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;

– paşaportul anterior al minorului, în original,dacă este cazul.

NOTĂ

– documentele se depun personal de catre minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;

– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);

– paşaportul simplu electronic se eliberează la cererea minorului numai cu acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.

– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.

– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus, trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine, caz în care este necesară respectarea prevederilor art. 9 alin. 7 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare;

– Hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

Ridicarea paşaportului simplu electronic

Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială care respectă condiţiile prevăzute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTĂ

În momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte să ridice paşaportul.

Sursa: DGP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here