Întrebare. Bună ziua. Care este structura de prezentare a dosarului preţurilor de transfer? Mulțumesc. (Alice F., Piatra Neamț)

Opinie.

 1. Prețurile de transfer sunt prețurile la care o întreprindere transferă bunuri tangibile și intangibile sau oferă servicii întreprinderilor afiliate. Un principiu fundamental, în scopuri fiscale, este acela conform căruia condițiile aferente acestor transferuri nu ar trebui să fie diferite de condițiile care ar fi stabilite între întreprinderile care nu sunt afiliate. Acest principiu este denumit principiul „valorii de piață” („arm’s length principle”) și este recunoscut la scară internațională, chiar dacă nu are aplicare universală. Principiul este consacrat de articolul 9 din Convenția-model a OCDE în domeniul fiscal. OCDE a redactat unele orientări pentru aplicarea principiului valorii de piață în vederea evaluării prețurilor de transfer ale întreprinderilor afiliate. La nivelul Uniunii Europene, principiul valorii de piață și orientările OCDE aferente acestuia sunt acceptate și aplicate de toate statele membre. Totuși, interpretarea și aplicarea orientărilor OCDE pot fluctua de la o țară la alta. Interpretările diferite pot duce la incertitudini ale contribuabililor și ar putea, de asemenea, afecta buna funcționare a pieței interne prin faptul că același profit ar putea fi taxat de două ori – dubla impunere. (COM(2009) 472 final[1])
 2. Tranzacțiile dintre părțile afiliate trebuie să se facă la valoarea de piață. Părțile angajate în relații intra-grup au obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer. Întocmirea acestui dosar al prețurilor de transfer are ca scop verificarea aplicării principiului valorii de piață între afiliați, sau cu alte cuvinte, în ce măsură rezultate finale ale companiei reflectă corectitudinea și realitatea. În România, dosarul preţurilor de transfer face obiectul Ordinului ANAF nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer.
 3. Ordinul ANAF nr. 442/2016 a fost emis în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4), art. 11 alin. (4), art. 19 alin. (6), art. 36 alin. (3) şi art. 37 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 58, art. 64, art. 108 alin. (2), art. 283 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Potrivit anexei nr. 3 din Ordinul ANAF nr. 442/2016 și în acord cu prevederile Codului de conduită privind prețurile de transfer la nivelul Uniunii Europene, elementele dosarului preţurilor de transfer conțin informații despre grup și informaţii despre contribuabil/plătitor.
 5. Prima parte a dosarului preţurilor de transfer trebuie să conțină informaţii despre grup:

– structura organizatorică, juridică şi operaţională a grupului (lista entităţilor componente din cadrul grupului, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora), localizarea geografică a entităţilor componente, cu precizarea participaţiilor de la nivelul grupului, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;

– descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;

– descrierea politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul grupului, după caz;

– prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate;

– descrierea generală a funcţiilor îndeplinite, riscurilor asumate şi a activelor utilizate în cadrul tranzacţiilor derulate între persoanele afiliate (analiza funcţională), inclusiv schimbările intervenite în profilul funcţional al societăţilor din cadrul grupului, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;

– descrierea principalelor funcţii îndeplinite, riscuri asumate şi active utilizate, la nivel de grup, care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată, cu individualizarea acestora la nivelul fiecărei entităţi participante în grup;

– prezentarea deţinătorilor de active necorporale şi a drepturilor de proprietate aferente din cadrul grupului (brevet, licenţă, denumire comercială, marcă, siglă, know-how etc.), dacă este cazul;

– descrierea generală a politicii de preţuri de transfer referitoare la aranjamentele financiare (servicii de finanţare intra- grup) dintre persoanele afiliate, dacă este cazul;

– descrierea eventualelor restructurări ale afacerilor în cadrul grupului, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;

– descrierea generală a activităţii de cercetare-dezvoltare a grupului, dacă este cazul;

– prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil/plătitor sau de către alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de către ANAF.

 1. A doua parte a dosarului preţurilor de transfer trebuie să conțină informaţii despre contribuabil/plătitor:

– structura organizatorică, juridică şi operaţională a contribuabilului/plătitorului (lista persoanelor afiliate, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora), localizarea geografică a persoanelor afiliate, precizarea relaţiilor de afiliere directe şi indirecte ale contribuabilului/plătitorului, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer, cu evidenţierea schimbărilor intervenite;

– descrierea generală a activităţii contribuabilului/plătitorului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;

– descrierea tranzacţiilor derulate cu fiecare persoană afiliată şi a contextului în care se derulează acestea;

– descrierea politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul contribuabilului/plătitorului;

– descrierea modalităţii de implementare a aplicării metodologiei preţurilor de transfer pentru tranzacţiile derulate cu persoanele afiliate de către contribuabil/plătitor;

– descrierea activităţii de cercetare/dezvoltare a contribuabilului/plătitorului, acolo unde este cazul;

– descrierea generală a politicii de preţuri de transfer referitoare la serviciile de finanţare intra-grup ale contribuabilului/plătitorului cu persoanele afiliate, cu prezentarea acordurilor de finanţare încheiate atât cu persoane afiliate, cât şi cu creditori independenţi, acolo unde este cazul;

– prezentarea unor eventuale acorduri încheiate de contribuabil/plătitor cu persoane afiliate, ce vizează aranjamente de contribuţii la cost;

– descrierea tranzacţiilor constând în servicii intra-grup, respectiv prezentarea cheilor de alocare a costurilor, după caz, cu individualizarea serviciilor care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată;

– prezentarea principalelor pieţe de desfacere pentru livrările de bunuri corporale/prestările de servicii ale contribuabilului/plătitorului cu persoanele afiliate;

– descrierea tranzacţiilor legate de eventuale restructurări ale afacerilor ce implică contribuabilul/plătitorul în cauză, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;

– prezentarea detaliată a tranzacţiilor cu persoanele afiliate:  a) fluxul de tranzacţionare;  b) fluxul de facturare;  c) valoarea tranzacţiilor derulate cu persoana/persoanele afiliată(e);  d) valoarea plăţilor/încasărilor aferente fiecărei tranzacţii derulate de contribuabil/plătitor cu fiecare persoană afiliată.

– prezentarea detaliată a analizei funcţionale şi a analizei de comparabilitate:  a) caracteristicile bunurilor corporale sau necorporale sau a serviciilor, inclusiv a serviciilor de finanţare ce fac obiectul tranzacţiei/tranzacţiilor cu persoanele afiliate;  b) strategii de afaceri specifice (de exemplu: strategii de penetrare a pieţei, evenimente de natură extraordinară etc.);  c) funcţiile îndeplinite, riscurile asumate şi active utilizate de către contribuabil/plătitor şi persoana/persoanele afiliată(e) pentru tranzacţia/tranzacţiile derulată(e);  d) termenii contractuali ai tranzacţiei/tranzacţiilor, cu anexarea copiilor contractelor/acordurilor ce stau la baza derulării tranzacţiei/tranzacţiilor cu persoanele afiliate;  e) circumstanţele economice speciale ale tranzacţiei/tranzacţiilor;  f) analiza de comparabilitate: informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne (descrierea strategiei de căutare a societăţilor comparabile şi a surselor de informaţii, prezentarea valorilor indicatorilor financiari utilizaţi în analiza de comparabilitate, descrierea eventualelor ajustări de comparabilitate realizate, prezentarea listei societăţilor comparabile şi a listei societăţilor eliminate din eşantionul de comparabilitate, ca urmare a căutării manuale, cu precizarea motivelor excluderii etc.). Justificarea respectării principiului valorii de piaţă va avea la bază informaţiile disponibile contribuabilului/plătitorului în mod rezonabil la momentul stabilirii/documentării preţurilor de transfer, cu prezentarea documentelor-suport în acest sens;  g) o prezentare a prezumţiilor critice care au stat la baza stabilirii politicii de preţuri de transfer;  h) o prezentare a motivelor pentru care s-a recurs la o analiză multianuală sau la o analiză anuală a datelor comparabile, după caz;

– descrierea metodei de stabilire a preţurilor de transfer pentru fiecare tranzacţie şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia; în cazul metodelor de stabilire a preţurilor de transfer ce presupun selectarea părţii testate va fi prezentată argumentarea pentru selectarea acesteia;

– prezentarea acordurilor de preţ în avans unilaterale sau bilaterale/multilaterale, care au legătură cu tranzacţia/tranzacţiile derulată(e), la care ANAF nu este parte;

– prezentarea altor informaţii relevante pentru contribuabil/plătitor.

 1. Elementele dosarului preţurilor de transfer se prezintă în limba română. Lucrarea finală este munca de echipă a managementului, alături de contabilitate, fiscalitate, analiză economică, statistică și strategie.

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0472&from=RO

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here