În Monitorul Oficial nr. 44 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul MFP din 15 ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

* Cui se adresează actul normativ ?

Actul normativ se adresează tuturor societăților comerciale române, sucursalelor societăților străine cu un sediu fix în România, regii autonome, companii naționale, institute de cercetare dezvoltare, organizațiile fără scop patrimonial și a altor entități ce au obligația depunerii situațiilor financiare anuale conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată cu modificări.

Toate aceste entități au obligația să depună situațiile financiare pentru anul 2012, inclusiv în cazul fuziunii, dizolvării, lichidării sau suspendării activității.

Ordinul nu aduce elemente de noutate deosebită, însă detaliază câteva aspecte ce se vor utiliza la întocmirea situațiilor financiare în funcție de categoria entității economice.

* La ce termene se depun situațiile financiare?

Ordinul stabilește aceleași termene de depunere a situațiilor finaciare  ca și în anii precedenți, astfel:

– societățile comerciale, regiile autonome, companiile naționale și institutele de cercetare dezvoltare, depun situațiile financiare în termen de 150 de zile de la finele anului 2012;

– organizațiile fără scop patrimonial, societățile cooperatiste, sucursalele persoanelor străine ce desfășoară activitate în România depun situații financiare în termen de 120 de zile de la finele anului 2012;

– persoanele juridice aflate în lichidare depun situațiile financiare anuale în termen de 90 de zile de la finele anului 2012;

– entitățile ce nu au desfășurat activitate economică de la înființare, depun o declarație în acest sens, în 60 zile de la finele anului 2012.

* Cum se pot depune situațiile financiare anuale?

Este la latitudinea persoanei interesate să depună situațiile financiare anuale într-una din următoarele proceduri:

– cu transmitere electronică, în portalul www.e-guvernare .ro;

– la registratura ANAF, iar situațiile se depun atât pe suport electronic, cât și listate pe hârtie;

– prin transmitere cu poșta, sub formă de scrisoare cu valoare declarată, atât în format electronic cât și listate pe hârtie.

Ordinul detaliază formatul situațiilor financiare anuale în funcție de criteriile de mărime a operatorilor economici și a tipului de raportare utilizat stabilind numărul de formulare astfel:

a) entitățile economice ce utilizează sistemul de contabilitate simplificat conform OMFP nr. 2239/2011 depun:

– bilanț simplificat;

– cod de profit și pierdere simplificat.

b) entitățile economice ce aplică reglementările contabile conforme cu directiva a IV a contabilității, adoptate prin OMFP nr.  3055/2009 privind contabilitatea depun situațiile financiare cu 3 sau cu 5 componente, analizând următoarele criterii:

– cifră de afaceri 7.300.000 eur

– total active 3.650.000 eur

– număr mediu salariați 50 persoane.

Entitățile ce depășesc la decembrie 2012 un număr de două dintre aceste trei criterii depun:

– bilanț (cod 10);

– cont de profit și pierdere (cod 20);

– situația modificărilor capitalului propriu;

– situația fluxurilor de numerar;

– note explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40).

În ambele situaţii se necesită întocmirea notelor explicative și o declarație a administratorului privind politicile contabile.

Entitățile care aplică standardele internaționale de raportare financiară IFRS, inclusiv entitățile ce adopta IFRS conform OMFP nr. 1286/2012, depun situațiile financiare ce au componența stabilită conform IAS 1:

* un bilanț;

* o situație a veniturilor și cheltuielilor;

* o situație a modificărilor capitalurilor proprii care să reflecte :

– fie toate modificările capitalurilor proprii,

– fie modificări ale capitalurilor proprii, altele decât cele provenind din tranzacții cu acționarii care acționează în calitatea lor de acționari;

* o situație a fluxurilor de trezorerie; și

* note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative

* De reținut!

Indiferent de formatul situațiiilor financiare utilizat, situațiile financiare vor fi însoțite de:

– raportul administratorului;

– declarația administratorului cu privire la politicile contabile utilizate și asumarea răspunderii privind situațiile financiare;

– Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare;

– în Notele explicative, se va prezenta modul de repartizare al profitului, dacă există sau acoperirea pierderii;

– în funcție de forma de organizare a entității și mărimea acesteia, se va prezenta, după caz, raportul cenzorilor, al auditorilor financiari etc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here