Întrebare. Bună ziua. Care este contul contabil corect pentru a opera în contabilitate factura de achiziție a unui fotoliu? Valoarea acestuia este de peste 30.000 lei. Obiectul în cauza va fi utilizat strict de către administrator. Firma nu are obiect de activitate legat de fizioterapie. Mulțumesc.

Opinie.

 1. Recunoaşterea imobilizărilor corporale impune o verificare a condițiilor prevăzute la punctul 190 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ,,190. – (1) Imobilizările corporale reprezintă active care: a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.,,
 2. Politicile contabile şi metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Prin politicile contabile se stabilesc condiţiile specifice pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale.  (punctul 191 alin. (2) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare) 
 3. Unele elemente de imobilizări corporale pot fi achiziţionate din motive de siguranţă. Achiziţia unor astfel de imobilizări corporale, deşi nu creşte în mod direct beneficiile economice viitoare ale vreunui element existent de imobilizări corporale, poate fi necesară unei entităţi pentru a obţine beneficii economice viitoare din alte active. Astfel de elemente de imobilizări corporale îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute ca active, deoarece dau posibilitatea unei entităţi să obţină din activele conexe beneficii economice viitoare în plus faţă de ceea ce s-ar putea obţine dacă elementele respective nu ar fi fost dobândite. (punctul 191 alin. (1) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare) 
 4. În vederea recunoaşterii imobilizărilor corporale se impune utilizarea raţionamentului profesional la aplicarea criteriilor de recunoaştere pentru circumstanţele specifice entităţii. (punctul 191 alin. (3) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare)
 5. Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile nu trebuie să fie subevaluate. Cheltuielile se efectuează în scopul desfăşurării activităţii economice. Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului. Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
 6.  Practica în domeniu arată că în situații similare încadrarea bunului din speță se va face funcție de decizia administratorului și modul în care se va decide referitor la utilizarea activului. Achiziția și încadrarea bunului trebuie să fie în relație de interconectare cu modul în care activul în cauză va genera beneficii economice viitoare pentru societate. Argumentele care generează achiziția bunului trebuie să justifice o cheltuială în scopul desfăşurării activităţii economice. Așadar încadrarea bunului în contabilitate depinde de modul cum se justifică achiziția în raportul cu generarea de venituri pentru societate. Cazuistica arată că au fost utilizate, de la caz la caz, fie contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”, fie contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” și uneori contul 6588 “Alte cheltuieli de exploatare”.
 7. Administratorii entităţii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate prevederile cuprinse în Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. (punctul 61 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare) 
 8. Regimul juridic aplicabil este reglementat la art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Temei legal:

 • OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here