Speţă contabilă. Bună ziua. Un SRL microîntreprindere are vânzări online. Unele comenzi sunt onorate de administrator cu mijloace proprii și personale, altele au transport facturat. Vă rog să mă ajutați cu contul contabil în care trebuie să pun transportul din facturile emise pentru vânzările online. Vă mulțumesc.

Opinie

  1. Conform art. 17 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz. Politicile contabile şi metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă. Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli.
  2. Potrivit reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, în categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.  Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora. Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, prestări de servicii, comisioane, redevenţe, chirii, subvenţii, dobânzi, dividende.  Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. În contul de profit şi pierdere, câştigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul „Alte venituri din exploatare”.
  3. Elementele direct legate de evaluarea performanţei financiare, prin intermediul contului de profit şi pierdere, sunt veniturile şi cheltuielile. Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii.
  4. Potrivit reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.
  5. În speța prezentată, apreciem că, potrivit reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, transportul din facturile emise pentru vânzările online poate fi evidențiat prin contul 708 „Venituri din activităţi diverse” sau contul 704 „Venituri din servicii prestate”.
  • Dacă transportul este în sarcina vânzătorului, pentru evidenţa veniturilor din servicii prestate (tarife prestate), se folosește contul 704 „Venituri din servicii prestate”.
  • Dacă transportul este în sarcina cumpărătorului, pentru evidenţa veniturilor realizate din relaţiile cu terţii, se folosește contul 708 „Venituri din activităţi diverse”.
  1. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz, conform prevederilor art. 6. alin  (2) din Legea contabilității nr. 82/1991. Potrivit art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here