Ce este Cardul European de Asigurări de Sănătate?

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistenţă medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Cardul european se eliberează asiguratului numai în situaţia deplasării acestuia pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul Uniunii Europene.

Prin şedere temporară se înţelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Despre eliberarea Cardului

În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă o cerere şi documente care să ateste calitatea de asigurat. Casa de asigurări de sănătate verifică calitatea de asigurat a persoanei, urmând ca, în situaţia în care cererea este aprobată, costurile tipăririi fiind suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.

Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate decât în situaţia în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi, pe ultimii 5 ani, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Cardul European se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului.

Perioada de valabilitate a Cardului european este de 6 luni de la data emiterii.

Serviciile medicale acordate în baza cardului european nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru al Uniunii Europene.

Aceste servicii se acordă asiguraţilor români în conformitate cu legislaţia statului membru al Uniunii Europene în care se deplasează titularul Cardului european.

Cardul nu acoperă situaţia în care persoana asigurată se deplasează în UE cu scopul de a beneficia de tratament medical.

Întrebări şi răspunsuri utile:

CEASS (Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate) arată la fel în toate statele membre?

Da, toate statele membre folosesc acelaşi design, care cuprinde simbolul european. Scopul este ca CEASS să fie recunoscut imediat de către furnizorii de servicii medicale (medici, farmacişti etc.). CEASS conţine anumite informaţii obligatorii, prezentate într-un mod standardizat pentru ca CEASS să poată fi citit, indiferent de limba posesorului. Acest design standard este obligatoriu doar pentru una dintre feţele CEASS. Statele membre sunt libere să aleagă design-ul pe care îl doresc pentru cealaltă parte.

România trebuie să decidă cum arată CEASS roman şi ce informaţie este scrisă pe card. CEASS român are imprimat pe el:

1. Numele şi prenumele asiguratului;

2. Codul numeric personal;

3. Data de naştere a asiguratului;

4. Data de expirare a cardului;

5. Codul Organizaţiei Internaţionale Standard al statului care emite cardul;

6. Numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate emitente;

7. Numărul cardului.

Îngrijiri suportate (de CEASS)

Tipul de îngrijiri suportate sunt “prestaţiile în natură care devin necesare pe motive medicale în timpul şederii pe teritoriul unui alt stat membru, ţinând cont de natura prestaţiilor şi de durata de şedere preconizată” (Articolul 22(1)(a) din Regulamentul 1408/71).

Acest concept a fost definit ca “prestaţii acordate pentru ca persoana asigurată să nu fie forţată să se întoarcă acasă şi să-şi poată continua şederea în condiţii medicale sigure” (CASSLM Decizia nr. 194). Acest lucru se aplică tuturor posesorilor de card – pensionari, turişti etc.

NB: persoanele care călătoresc în Europa pentru a urma un tratament în altă ţară decât ţara în care sunt asigurate nu sunt acoperite de card.

CEASS conţine informaţii medicale despre posesor?

Scopul CEASS este de a facilita accesul la îngrijiri medicale în timpul şederii temporare a posesorului CEASS în alt stat membru şi accelerarea rambursării costurilor implicate. CEASS nu conţine alte informaţii medicale despre posesor (grupa de sânge, boli preexistente etc.).

Cine are dreptul de a deţine CEASS?

Orice persoană asigurată sau acoperită de sistemul de securitate socială din orice stat membru are dreptul de a deţine CEASS. Cum CEASS acoperă doar posesorul, fiecare membru al familiei trebuie să deţină propriul card.

Ce ţări sunt implicate?

Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia şi Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

De unde pot să obţin mai multe informaţii şi de unde pot obţine un Card European de Asigurări Sociale de Sănătate?

Întotdeauna trebuie să contactaţi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate de care aparţineţi. Fiecare stat membru poate să decidă cum organizează distribuirea CEASS în teritoriul propriu.

Dacă merg în vacanţă în alt stat membru fără nici un document, ce se va întâmpla dacă am nevoie de tratament medical?

Dacă este cazul, bineînţeles că veţi primi tratamentul necesar care să vă permită să vă continuaţi vacanţa fără a vă întoarce acasă pentru tratament. Totuşi, nu uitaţi că aceste documente nu numai că vă facilitează accesul la îngrijiri medicale la faţa locului, de vreme ce vă garantează că veţi primi tratament conform regulilor statului membru pe care îl vizitaţi, dar vă garantează de asemenea rambursarea imediată, sau cel puţin la scurt timp după întoarcerea acasă, a cheltuielilor pe care s-ar putea să fiţi nevoit să le plătiţi la faţa locului.

De aceea, sunteţi sfătuit să aveţi la dumneavoastră Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate sau documentul înlocuitor de fiecare dată când călătoriţi în orice stat membru al Spaţiului Economic European ( Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia) sau în Elveţia, fie din motive personale sau profesionale.

În timpul vizitei îmi dau seama că am uitat sau mi-am pierdut cardul. Ce ar trebui să fac?

Dacă v-aţi uitat sau v-aţi pierdut cardul, puteţi să-i cereţi instituţiei dumneavoastră de asigurări de sănătate să vă trimită prin fax sau prin email certificatul înlocuitor provizoriu. Acesta este echivalent cu CEASS şi vă oferă aceleaşi drepturi la îngrijiri de sănătate şi de rambursare a cheltuielilor asociate care intervin în timpul şederii dumneavoastră temporare în alt stat membru. Acest lucru este recomandat în special dacă trebuie să fiţi internat în spital.

Un doctor poate să refuze să mă trateze dacă mi-am uitat Cardul European de Asigurări de Sănătate?

Conform eticii medicale, un doctor nu poate să refuze să vă trateze dacă starea dumneavoastră de sănătate necesită tratament. Faptul că nu puteţi să îi arătaţi cardul nu ar trebui să aibă nici un efect asupra tratamentului medical. Totuşi, nu aveţi nici o garanţie că în acest caz cheltuielile vă vor fi rambursate în aceleaşi condiţii ca şi în cazul în care aţi fi putut să vă demonstraţi statutul de asigurat prin prezentarea Cardului European de Asigurări de Sănătate sau a unui document echivalent.

Doctorul sau centrul medical ar putea să vă ceară să plătiţi toate cheltuielile sau să plătiţi o parte din cheltuielile pe care o persoană asigurată din acelaşi stat membru nu ar trebui să le plătească. În caz de urgenţă, instituţia dumneavoastră de asigurări de sănătate ar putea să vă ajute, trimiţându-vă pe fax sau email certificatul înlocuitor provizoriu.

Casa de Asigurări de Sănătate refuză să-mi elibereze CEASS. Ce pot să fac?

Trebuie să fiţi asigurat (şi toate taxele cerute să fie plătite) pentru a putea primi CEASS. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate este obligată să vă emită un CEASS sau cel puţin un certificat înlocuitor provizoriu dacă CEASS nu este disponibil imediat. CJAS trebuie să vă emită unul dintre aceste documente pentru ca dumneavoastră să puteţi călători în spaţiul SEE şi Elveţia fără nici o grijă.

Mă gândesc că merg în alt stat membru pentru tratament medical. Pot să folosesc Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate în acest caz?

Nu. Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate acoperă doar îngrijirile medicale care “devin necesare din punct de vedere medical în timpul şederii pe teritoriul altui stat membru, ţinând cont de natura prestaţiilor şi de durata prevăzută a şederii”. Cu alte cuvinte, aveţi dreptul la orice tratament medical şi îngrijiri pe care starea dumneavoastră de sănătate le necesită pentru ca dumneavoastră să puteţi să vă continuaţi sejurul în condiţii medicale sigure.

Aşadar, nu veţi fi obligat să vă scurtaţi vizita pentru a vă întoarce în ţară pentru a urma tratamentul. Totuşi, Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate nu va acoperi cheltuielile dacă mergeţi în alt stat membru cu scopul precis de a beneficia de tratament medical. Dacă doriţi ca, cheltuielile tratamentului dumneavoastră să fie suportate în condiţiile stabilite de Regulamentul CE nr. 1408/71 privind coordonarea regimurilor de securitate socială, trebuie ca, mai întâi, să obţineţi acordul instituţiei de asigurare de sănătate – Formularul E 112 – (Articolul 22(2) a Regulamentului 1408/71)

În străinătate pot să-mi aleg doctorul?

Puteţi să vă folosiţi CEASS dacă mergeţi la un furnizor de îngrijiri medicale acoperit de regimul de securitate socială potrivit legii din statul gazdă. Dacă mergeţi la un doctor sau la o clinică privată nu veţi putea folosi Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate.

Cadru legal

Prevederea legală care reglementează Cardul european de sănătate în România este Ordinul Nr. 559 din 5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia.

Cererea-tip pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate este anexată Ordinului 559/2006 şi poate fi găsită aici: http://lege5.ro/Gratuit/geydaobwg4/ordin-559-2006-pentru-aprobarea-caracteristicilor-tehnice-si-a-modalitatilor-de-eliberare-si-utilizare-ale-cardului-european-de-asigurari-sociale-de-sanatate-si-pentru-aprobarea-modelului-certificatul

————————————

Articol iniţial:

Cardul european de asigurare socială pe sănătate este un document care conferă dreptul de a beneficia de asistenţă medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al UE. Acest document este eliberat la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maximum 6 luni) în afara graniţelor României şi este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE.

Toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi fac dovada achitării la zi a contribuţiei pot să beneficieze de cardul european de asigurări de sănătate. Cardul nu este obligatoriu, iar persoanele care trec graniţa nu trebuie să prezinte acest act, ci este suficient să arate alt tip de asigurare medicală.

Cardul este gratuit din data de 1 ianuarie 2008 şi este valabil 6 luni de la data eliberării. Cu maximum o lună înainte de expirarea lui, puteţi obţine unul nou, urmând procedura normală.

Serviciile medicale care sunt acordate în baza cardului sunt cele prevăzute în legislaţia fiecărui stat membru UE. Acestea nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare.

Ce se întâmplă dacă v-aţi uitat sau dacă v-aţi pierdut cardul ?

Ei bine, puteţi să-i cereţi instituţiei dvs. de asigurări de sănătate certificatul înlocuitor provizoriu. Acest certificat poate fi trimis prin fax sau prin e-mail. Dacă doriţi să călătoriţi în Europa pentru a urma un tratament în altă ţară decât ţara în care sunteţi asigurat, atunci nu veţi putea beneficia de card.

Cheltuielile tratamentului dumneavoastră pot fi suportate în condiţiile stabilite de Regulamentul CE nr. 1408/71 privind coordonarea regimurilor de securitate socială numai în cazul în care dvs. obţineţi acordul instituţiei de asigurare de sănătate – Formularul E 112.

Cardul se bucură de cel mai amplu nivel de deţinere în Liechtenstein, Elveţia şi Austria, unde 99%, 96% şi respectiv 96% din populaţie deţin un card.

 Sursa : ANPCPPSR (Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România)

Surse articol: CNAS, European Health Insurance Card, Monitorul Oficial

2 COMENTARII

 1. da intreadevar am citit articolele despre card
  dar totusi nu prea sunt multumita de sfaturile lor
  deoarece nu suporta toate decit cazurile de urgenta ceea ce in cazul meu nu am nevoe ce sa fac cu el sa ma aflu in treaba
  acum nustiu ca sa zic
  succes voua in continuare
  mult succes

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here