Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat un ghid al situațiilor speciale în care se pot găsi anumiți beneficiari ai ajutorului pentru achitarea facturilor la energie, acordat categoriilor de persoane și familiilor vulnerabile prevăzute de OUG 166/2022.

Acest ajutor se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare. Prin intermediul acestor vouchere se vor putea achita facturile pentru electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Plățile din ajutorul pentru încălzire se fac prin servicii de mandat poștal prin
una din următoarele modalități:
a)Direct la poștaș de care aparține beneficiarul ajutorului de încălzire;
b)Direct la oficiul poștal în raza căruia își are domiciliul beneficiarul;
c)Prin servicii electronice de mandat poștal;
La fiecare plată se poate vizualiza soldul contului beneficiarului.

Ce documente trebuie să prezinte beneficiarul pentru plata facturilor la energie? Trebuie aduse în original?

Documentele obligatorii necesare pentru efectuarea de plăți prin mandat poștal sunt următoarele:
– cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal, în original;
– actul de identitate al beneficiarului de sprijin, în original;
– documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada datoriei curente şi/sau restante faţă de furnizorul de energie şi/sau, după caz, faţă de asociaţia de proprietari/locatari.

În situația documentelor justificative, certificatul de validare a datoriei trebuie prezentat în original, iar facturile la energie pot fi aduse în original sau pot fi prezentate, pe telefon, în format electronic. În cazul reprezentantului legal/împuternicitului convențional se va prezenta și împuternicirea în original, actul de identitate al celui împuternicit în original, actul de identitate al beneficiarului de sprijin în original, certificatul de naștere al minorului (în cazul în care beneficiarul este minor).

Este posibil ca titularul cardului de energie să emită împuternicire în formă olografă (scrisă de mână) pentru a efectua plăți prin serviciul de mandat poștal. Ce alte documente sunt necesare?

Împuternicirea este acceptată în situații în care beneficiarul nu are capacitate de exercițiu sau din cauza bolii sau altei situații de dificultate nu se poate deplasa la oficiul poștal, de exemplu:
a) Copiii înscriși pe cardul de energie;
b) Persoanele încadrate în grad de handicap înscrise pe cardul de energie;
c) Persoanele vârstnice imobilizate la pat sau fără sprijin;

Împuternicirea/reprezentarea legală poate fi dovedită prin decizie/hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/curatelei, iar în cazul copiilor aceștia vor fi reprezentați de părinți. În acest din urmă caz, părintele trebuie să prezinte și certificatul de naștere al copilului în original.

De asemenea, se acceptă și împuternicire olografă (scrisă de mână) în situația persoanelor vârstnice imobilizate la pat /fără sprijin/alte situații în care beneficiarii sunt în nevoie. Nu este necesară autentificarea împuternicii la notar.

Atenție: Împuternicirea se va reține și se va arhiva în format electronic odată cu efectuarea plății prin servicii de mandat poștal, iar documentul prin care se va face dovada reprezentării legale se va scana.

Titularul are domiciliul înscris pe cardul de energie care este același cu domiciliul înscris pe factura de energie. Factura este emisă pe un nume diferit, dar locul de consum este același. Cum procedăm?

Se va efectua plata prin servicii de mandat poștal pe baza documentelor obișnuite întrucât locul de consum înscris pe card este același cu locul de consum înscris pe factura de energie.

Titularul cardului de energie are domiciliul înscris pe card diferit de domiciliul
înscris pe factura emisă de furnizorul de energie. Factura de energie este emisă
pe numele beneficiarului de card. Titularul cardului de energie este persoană
diferită de persoana pe numele căreia s-a emis factură de energie. Locul de
consum de pe factura de energie este diferit de domiciliul titularului înscris pe
cardul de energie. Cum se procedează?

În aceste situații, dacă adresa de pe card și cea de pe factură sunt diferite, nu se poate efectua plata, nefiind îndeplinite condițiile legale. Dacă beneficiarul dorește să efectueze plata la adresa menționată pe factură, trebuie să își clarifice situația locativă prin stabilirea reședinței la adresa pe care o dorește și ulterior va fi realizată verificarea condițiilor de eligibilitate la noul loc de consum. În funcție de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plățile pot fi realizate începând cu tranșa a 2-a.

Deși am primit cardul în care se menționează adresa de reședință, în fapt locuiesc la adresa de domiciliu și aș dori să plătesc facturile la domiciliu

 În această situație, beneficarul trebuie să meargă la direcția de evidență a persoanelor pentru a solicita încetarea valabilității mențiunii de stabilire a reședinței. Ulterior stabilirii reședinței, vor realiza demersurile de verificare a condițiilor de eligibilitate cu privire la noul loc de consum. În funcție de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plățile pot fi realizate începând cu tranșa a 2-a.

Titularul cardului de energie locuiește în chirie la o adresă care nu este aceeași cu adresa care este înscrisă în cardul de energie și care este adresa de domiciliu din cartea de identitate. Factura de energie este emisă pentru locul de consum unde locuiește titularul, dar unde nu și-a stabilit reședința. Cum procedăm?

Beneficiarul de sprijin trebuie să își soluționeze situația locativă, prin stabilirea reședinței conform situației de fapt. Ulterior stabilirii reședinței la adresa unde locuiește efectiv cu chirie, vor fi realizate verificările privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate la noul loc de consum. În funcție de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plățile pot fi realizate începând cu tranșa a 2-a.

Cardul de energie nu a fost emis. Beneficiarul a primit înștiințare că este exclus
din lista de beneficiari pe motiv că venitul de eligibilitate pentru a beneficia de
sprijin depășește plafonul de 2.000 lei net/membru/locul de consum. Cum se
procedează?

 

Dacă la locul de consum beneficiarul nu locuiește cu alți colocatari, deși aceștia scriptic figurează la locul de domiciliu/reședință al beneficiarului și din diferite motive nu este posibilă încetarea valabilității mențiunii acestora de stabilire a reședinței/domiciliului la locul de domiciliu, atunci beneficiarul se va adresa primăriei de care aparține pentru a se întocmi o anchetă socială din care să reiasă câți colocatari locuiesc la acea adresă în mod real împreună cu beneficiarul.
Ancheta socială se solicită de către beneficiarul sprijinului. Dacă beneficiarul nu se poate deplasa din motive de ordin medical, poate împuternici o altă persoană să solicite efectuarea anchetei sociale, printr-o declarație olografă. Ancheta social se predă în termen de 10 zile la oficiul poștal de care aparține beneficiarul sprijinului. Oficiul Poștal va introduce datele cuprinse în ancheta socială în aplicația informatică și se vor face verificările necesare cu privire îndeplinirea condițiilor de eligibilitate la locul de consum. Dacă în urma verificării se constată eligilibilitate, se va emite cardul și, ulterior, acesta poate efectua plăți prin serviciul de mandat poștal.

Titularul cardului de energie are adresa de domiciliu împreună cu alți beneficiari de pe raza unei unități administrativ teritoriale: comună/oraș/municipiu, situație cauzată de faptul că nu există nomenclator stradal, sau că nu este operată adresa de domiciliu în actele de identitate ale beneficiarului de card. Cum procedăm?

Oficiantul poștal distribuie declarații pe propria răspundere pentru beneficiarii de card pentru a face posibilă identificarea colocatarilor de la adresade domiciliu a beneficiarilor. Oficiantul poștal predă aceste documente la Poștă pentru a fi realizate verificările necesare cu privire la locul de consum. Dacă beneficiarul de card împreună cu colocatarii de la adresa de domiciliu se încadrează în plafonul de venit de 2.000 lei net/membru/loc de consum, se va emite. În situația în care, în urma verificărilor, rezultă că una dintre persoane figurează la mai multe locuri de consum, poștașul va distribui o altă declarație pe proprie răspundere în care persoana va preciza locul său de consum real și, ulterior, se vor realiza verificările și interogările datelor obținute pentru noul loc de consum.
În funcție de rezultatul verificărilor, se va emite cardul de energie.

Titularul cardului de energie are mai multe locuri de consum care au reieșit din
verificarea bazelor de date de la evidența populației. Cardul va mai fi emis. Cum
se va proceda?

Astfel de situații pot apărea doar în situația prelucrării declarațiilor pe proprie răspundere și a anchetelor sociale. Cardul se emite ulterior realizării verificărilor privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la locul de consum unde persoana declară că locuiește efectiv. În orice situație, pe locul de consum va fi emis un singur card.

Titularul are card de energie emis. În urma verificărilor din bazele de date pentru cea de-a 2-a tranșă acesta figurează la o nouă adresă de domiciliu, respectiv loc de consum. Cum vom proceda în astfel de situații?

Cardul de energie emis inițial pe numele beneficiarului de ajutor de sprijin se va anula, respectiv va fi emis un nou card la adresa de domiciliu la care figurează în cazul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la noul loc de consum.

Titularul sprijinului s-a mutat la o altă adresă. Cardul de energie a fost emis la adresa de domiciliu inițială. Factura este emisă de furnizorul de energie la noua adresă de domiciliu a beneficiarului de sprijin. Cum procedăm?

Beneficiarul nu poate face plăți la noua adresă până ce nu se vor face noi verificări în aplicația informatică cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a noului loc de consum. persoana declară că locuiește efectiv. În orice situație, pe locul de consum va fi emis un singur card.

Ce trebuie să facă beneficiarul pentru a achita de la domiciliu factura la energie, prin intermediul poștașului?

Beneficiarul va suna la serviciul de Call Center și va solicita prezența poștașului la locul de consum în vederea plății facturilor. Beneficiarului i se vor comunica data și intervalul orar când va veni poștașul, precum și documentele pe care trebuie să le prezinte acestuia în vederea efectuării plății.

Care sunt obligațiile oficianților poștali la efectuarea unei plăți prin servicii de mandat poștal?

a) Să verifice valabilitatea cardului de energie prin citirea codului de bare înscris pe cardul de energie;

b) Să verifice identitatea beneficiarului de sprijin prin confruntarea datelor de identificare înscrise pe card cu datele de identificare din cartea/buletinul de identitate. Dacă sunt mai mulți beneficiari înscriși pe card este suficientă verificarea unuia singur dintre aceștia, respectiv a beneficiarului care efectuează plata prin servicii de mandat poștal;

c) Să verifice corelarea informațiilor din cardul de energie cu factura emisă de furnizorul de energie mai ales în ceea ce privește corelarea datelor cu locul de consum.

d) Să completeze dovada serviciilor de mandat poștal și să o înmâneze
beneficiarului de sprijin;

e) Să predea pentru operare la oficiul poștal sau după caz să opereze plata prin
servicii de mandat poștal, respectiv să transfere banii în termen de 3 zile la
furnizorul de energie/asociația de proprietari/locatari;

f) Să se asigure de păstrarea și arhivarea electronică a documentelor justificative
în baza cărora s-au efectuat plățile prin servicii de mandat poștal: facturi, chitanțe,
ordine de plată, avize de însoțire a mărfii etc.,

Când și cum se utilizează certificatul de validare a datoriei? Cine îl eliberează? Ce
documente sunt necesare pentru eliberarea certificatului?

Certificatul de validare a datoriilor este documentul justificativ prin care se face dovada datoriilor curente și restante pe care beneficiarul sprijinului le are la asociația de proprietari/locatari pentru furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Certificatul de validare a datoriilor se eliberează de către asociațiile de proprietari/locatari la solicitarea beneficiarului de sprijin, pe baza cardului de
energie și a documentului de identitate al acestuia. Certificatul de validare a datoriilor se înregistrează într-un registru special prin grija asociației de proprietari/locatari. Nu este transmisibil. Certificatul de validare a datoriilor se folosește doar de către titularul/titularii cardului de energie pentru a achita datoria față de asociația de
proprietari/locatari pentru consumul de energie termică în sistem centralizat.

Cum pot deconta facturile pentru cumpărarea lemnelor de foc pe care le-am
achitat în numerar?

Raspuns: Facturile pentru lemne de foc care au fost cumpărate începând cu luna
august 2022 pot fi decontate în numerar de la poștași sau de la oficiile poștale pe
baza documentelor doveditoare, respectiv factură și chitanță/ordin de plată
pentru achitarea acestora/etc. Documentele justificative care însoțesc
factura/documentul de plată sunt cardul de energie și actul de identitate în
original. Dacă facturile/documentele de plată nu mai există se acceptă duplicat după
acestea. Duplicatul facturii de energie și a documentelor de plată se eliberează de
către furnizorul de material lemnos.

Unde pot suna pentru nelămuriri? Ce informații se pot obține?

Pentru orice informații în legătură cu sprijinul pentru compensarea prețului la energie se poate apela serviciul de Call Center care funcționează în cadrul C.N. POȘTA ROMÂNĂ, la numărul de telefon 031/9966. În cadrul Call Center-ului se pot obține informații referitoare la:
a) Calitatea de beneficiar de sprijin;
b) Emiterea, distribuirea și valabilitatea cardului de energie;
c) Numărul și situația veniturilor pentru colocatarii cu care locuiește beneficiarul de sprijin;
d) Situația colocatarilor care se află la aceeași adresă de domiciliu cu beneficiarul ajutorului de sprijin;
e) Ce trebuie să facă beneficiarul în situația în care cardul este pierdut/deteriorat;
f) Modalitatea de plată a facturilor la energie și a decontării lemnelor pentru foc.

Cât de vechi pot fi facturile de energie pe care urmează să le plătesc?

Facturile la energie/datoriile față de asociația de proprietari/locatari pot fi plătite prin servicii de mandat poștal dacă sunt emise începând cu luna ianuarie 2023. În cazul decontării contravalorii lemnelor pentru foc, documentele doveditoare pot fi emise începând cu luna august 2022. Pentru prima tranșă de bani, plata prin servicii de mandat poștal poate avea loc începând cu data de 20 februarie 2023.

Consultă aici Ghidul MIPE

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here