Regula generală, stabilită prin art. 1342 din Codul fiscal, este aceea că exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator iar, prin excepţie, intervine: la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator; la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator.

Avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora; la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.

Mai jos ne referim la sistemul de plată a TVA la încasare, potrivit precizărilor din Normele de aplicare astfel cum acestea au fost ultima dată modificate prin H.G. nr. 1071/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 753/2012, precizările în această materie fiind aplicabile de la 1 ianuarie a.c.

Sistemul TVA la încasare intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. Codul fiscal distinge două momente de referinţă.

O primă situaţie: sunteţi persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, iar cifra de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Dacă în anul precedent nu aţi aplicat sistemul TVA la încasare, dar cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, aplicaţi sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale, din anul următor celui în care nu aţi depăşit plafonul.

Aici intervine şi o excepţie, anume dacă aţi fost înregistrat din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi trebuie să aplicaţi sistemul de la data înscrisă în decizia de înregistrare în registru.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul unui an calendaristic.

Vă încadraţi într-o a doua situaţie dacă, având sediul activităţii economice în România şi vă înregistraţi în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent; într-un asemenea caz, exigibilitatea taxei intervine începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

ATENŢIE! Dacă în cursul anului calendaristic curent depăşiţi plafonul de cifra de afaceri de 2.250.000 lei la cifra dv. de afaceri, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care aţi depăşit plafonul.

Ce se întâmplă în cazul – frecvent, de altfel – în care, fiind obligaţi să aplicaţi sistemul TVA la încasare, nu aţi încasat contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă: potrivit art. 1342 alineatul (5) din Codul fiscal, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii.

În situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Operaţiuni pentru care NU se aplică sistemul TVA la încasare. Potrivit Normelor în vigoare de la 1 ianuarie, nu sunteţi obligaţi să aplicaţi sistemul TVA la încasare pentru:

– operaţiunile care nu au locul livrării/prestării în România conform prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal;

– operaţiunile prevăzute la art. 1342 alin. (6) lit. a)-e) din Codul fiscal, pentru care se aplică regulile generale privind exigibilitatea TVA, şi anume:

a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;

b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;

c) în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521-1523;

d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică;

e) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

…ŞI NU UITAŢI! Pe facturile emise de persoanele care aplică sistemul TVA la încasare este obligatorie menţiunea “TVA la încasare”, cu excepţia operaţiunilor pentru care puteţi să aplicaţi regulile generale de exigibilitate.

Grupul fiscal unic. Dacă faceţi parte dintr-un grup fiscal unic, nu vi se aplică obligaţiile privind sistemul de TVA la încasare. Potrivit art. 128 alin. (8) Cod fiscal, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic, ceea ce presupune deţinerea, direct sau indirect, a capitalului în proporţie de mai mult de 50% de către aceeaşi acţionari.

Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerţului şi/sau, după caz, alte documente justificative. Normele de aplicare a codului fiscal notează şi condiţiile – cumulative – în care se poate vorbi despre un grup fiscal unic, şi anume: ca persoană impozabilă nu puteţi face parte decât dintr-un singur grup fiscal; opţiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puţin 2 ani şi priveşte întregul grup, nu fiecare membru al grupului; toate persoanele impozabile din grup trebuie să aplice aceeaşi perioadă fiscală.

Şi încă o precizare, prevăzută tot în Norme, anume că grupul fiscal se poate constitui de către persoane impozabile care sunt administrate de către acelaşi organ fiscal competent.

Cifra de afaceri de referinţă. La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei, aveţi în vedere:

– baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă corespunzătoare: operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal;

– precum şi rândurile de regularizări aferente.

ATENŢIE! În cazul în care sunteţi o persoană impozabilă care a aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, şi vă înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu luaţi în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care nu aţi avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA.

Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, reglementat de art. 152 din Codul fiscal prevede că persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Scutirea de taxă se aplică pentru:

– operaţiunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;

– locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133;

– livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acţionând ca atare;

– livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art. 127 alin. (2);

Regulile privind scutirea de taxă NU se aplică în cazul livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, care sunt scutite dacă  sunt făcute către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA.

1 COMENTARIU

  1. Bua dimineata!
    In situatia in care tva( ptr facturile emise) a devinit exigibila in data de 03.11.2013 , suma se evidentiaza in decontul lunii octombrie ( termin limita de depunere 25.11.2013) sau in decontul lunii noiembrie ( termen limita de depunere 20.12.2013)?
    Va multumesc anticipat!
    Cu consideratie,
    GD

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here